University of Oulu

Hand gestures as a tool for holding on to a turn

Saved in:
Author: Kamunen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309121687
Language: English
Published: Oulu : A. Kamunen, 2013
Publish Date: 2013-09-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Rauniomaa, Mirka
Description:
This thesis will concentrate on presenting how certain turn-entry-preventing gestures (TEPGs) are used as tools for holding on to one’s turn. TEPGs are hand gestures or other embodied actions that are used in order to either obtain a new consecutive turn at talk or to protect a turn unit under way from possible interruptions or self-selections by incipient next speakers. The aim of this pro gradu thesis is to show that the phenomenon exists and is universally responded to in conversation situations. The TEPG phenomenon was discovered via using the inductive method, which ensures that the results derived from the data are not loaded with any presuppositions. The data used in this thesis consists of seven video recordings of different naturally occurring group conversations. Transcriptions and image captures from those tapes were also used for illustrating the occurrence of the phenomenon. The research showed that when a TEPG is utilised at the right time and place in the conversation by the current speaker, the non-current speakers will not go on with exploiting the possible TRP or interrupting an ongoing TCU after the gesture has been applied. Thus, the current speaker is able to finish his/her TCU without disruptions. It was also shown that the TEPGs worked to the same degree in different kinds of interactional situations and settings as well as in different contexts, regardless of the topics of the conversations and the nationalities of the participants. This would implicate that the phenomenon exists and is adhered to somewhat universally. I see this subject worth looking into, because in the growing field of research on embodied actions in conversation analysis the use of hand gestures in turn-taking has not yet been studied much from the point of view of holding on to a turn. TEPGs could be applied in the study of group dynamics, e.g. by monitoring how individuals’ use and abide by TEPGs in conversations in order to determine their role and social standing in the group from a psychological perspective.
see all

Tämä tutkielma käsittelee vuoronvaihtumista ennaltaehkäiseviä käsieleitä (eng. turn-entry-preventing gesture, TEPG) ja niiden käyttöä vuoron säilyttämisen välineenä. TEPG:t ovat käsieleitä tai muita toiminnon ilmentymiä, joiden avulla puhuja voi joko saada uuden peräkkäisen vuoron tai suojata omaa käynnissä olevaa vuoroaan mahdollisilta keskeytyksiltä. Tutkimuksen tarkoituksena on todistaa, että kyseinen ilmiö on olemassa ja että siihen reagoidaan keskustelutilanteissa yleisesti. TEPG- ilmiön olemassaolo havaittiin induktiivista tutkimusmetodia käyttämällä, minkä johdosta voidaan luotettavasti todeta, että tutkimusaineiston pohjalta saadut tulokset eivät ole tutkijan omien ennakko-otaksumien värittämiä tai muovaamia. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto koostuu seitsemästä eri luonnollista ryhmäkeskustelua kuvaavasta videotallenteesta. Ilmiön esiintymisen havainnollistamiseksi tutkimuksessa on käytetty myös videotallenteiden pohjalta tehtyjä litteraatteja ja kuvakaappauksia. Tutkimus osoitti, että kun puhuja käyttää TEPG:tä oikeaan aikaan ja oikeassa kohtaa keskustelua, muut keskustelun jäsenet eivät yritä hyödyntää ennakoimiaan mahdollisia vuorojen välisiä siirtymätiloja tai keskeyttää käynnissä olevaa vuoroa. Nykyinen puhuja voi siis päättää meneillään olevan vuoron rakenneyksikkönsä ilman häiriöitä. Tutkimuksessa ilmeni myös, että nämä eleet toimivat yhtä lailla niin epävirallisissa ja virallisemmissa vuorovaikutustilanteissa ja toimintaympäristöissä, sekä myös eri asiayhteyksissä, keskustelujen aiheista ja puhujien kansallisuuksista riippumatta. Nämä seikat viittaavat siihen, että ilmiö on todellinen ja yleisesti tunnistettu ja noudatettu. Tämä aihe on tärkeä, sillä keskusteluanalyysin piirissä toimintojen ilmentymiin keskittyvässä tutkimuksessa käsieleiden käyttöä vuoronottamisessa ei ole vielä käsitelty vuoron säilyttämisen näkökulmasta. Vuoronvaihtumista ennaltaehkäisevien käsieleiden tutkimusta voitaisiin soveltaa esimerkiksi ryhmädynamiikkaa tutkittaessa. Eri yksilöiden TEPG-eleiden käyttämisen ja noudattamisen tarkkailun kautta voisi olla mahdollista tehdä johtopäätöksiä heidän roolistaan ja sosiaalisesta asemastaan tietyssä ryhmässä psykologisesta näkökulmasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kamunen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.