University of Oulu

Kuunnellaan mutta kuullaanko : omaishoitajien kokemuksia kuulluksi tulemisesta terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Möttönen, Vuokko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309171699
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Möttönen, 2013
Publish Date: 2013-10-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Tiirinki, Hanna
Description:
Väestön ikääntymisen myötä yhä useamman vanhuksen, pitkäaikaissairaan ja vaikeavammaisen hoiva pyritään järjestämään kotona omaisten avun turvin. Omaishoitajien rooli hoitajana ja terveydenhuollon osana ovat vielä melkoisen selkiytymättömiä. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka terveydenhuolto kuuntelee ja ottaa huomioon kotona omaistaan hoitavia henkilöitä. Aineistona käytettiin kuuden omaishoitajan ja neljän terveydenhuollon asiantuntijan teemahaastatteluja. Aineisto analysoitiin sisällön analyysin avulla. Tutkimustehtäviä oli kaksi: 1. Miten terveydenhuollon henkilöstö antaa tietoa omaisen hoitoon liittyvissä käytännön asioissa? 2. Miten omaishoitajat kokevat tulleensa kuulluiksi ja ohjatuiksi läheisen sairastuttua? Omaishoitajaa käsiteltiin terveydenhuollon puitteissa resurssina, jonka varaan laskettiin kotona olevan hoidettavan koko hoito. Terveydenhuollossa ohjeistettiin omaishoitajaa kuten yhtä terveydenhuollon työntekijää liiemmin kuuntelematta omaishoitajan mielipidettä. Toiminnan tuloksellisuus edellyttää kuitenkin omaishoitajan entistä parempaa huomioon ottamista toimintoja suunniteltaessa. Terveydenhuollon asiantuntijat kokivat antavansa omaishoitajille tietoa ja ohjausta niissä puitteissa kuin ajan rajallisuus huomioiden on mahdollista, joskin he tiedostivat oman tietämyksensä vajavuuden tukipalveluasioissa. Omaishoitajat tunsivat olevansa hoitajia käytännön pakosta ja kokivat, että heitä ei juurikaan kuunnella eikä oteta huomioon hoitotilanteita suunniteltaessa. Keskeisimmät kehittämistarpeet liittyvät omaishoitajuuteen kouluttamiseen, sektoreiden väliseen yhteistyöhön sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseen. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja tätä myötä omaishoidon tehokkuuden lisäämiseen.
see all

As the population is aging, an increasing number of elderly, chronically ill and severely disabled are taken care of at their homes with the help of family caregivers. Their role as carers and as a part of the health care system are still quite undefined. The purpose of this qualitative study is to find out how the heath care system listens to and takes into consideration those caring for their family member at home. The material used is focused interviews of six caregivers and four health care experts. The data were analyzed using content analysis. The study had two tasks: 1. How do health care staff provide information about the practical matters? 2. How do caregivers feel that they are heard and supervised when the family member is taken ill? Caregivers were treated within the health care system as a resource, upon which was entrusted the whole care of the family member. In health care the family caregivers were instructed as health care workers without listening to the opinion of the caregiver. Operational efficiency, however, requires better consideration of the caregiver when planning the activities. Health care experts felt that they gave the caregivers enough information and guidance within the limited time, although they were aware of their own poor knowledge of disability support issues. Caregivers felt that they became carers under compulsion, and that they were not listened to or taken into consideration when planning the care. The key development areas are training of the caregivers, co-operation between the sectors and supporting the family caregivers to cope. The research results can be used to help family caregivers to cope with their workload and thus increase the efficiency of home health care.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vuokko Möttönen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.