University of Oulu

Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen yleissuunnitelma

Saved in:
Author: Rantala, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.1 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309251716
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rantala, 2013
Publish Date: 2013-09-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Kauko
Kangasniemi, Jari
Reviewer: Pongrácz, Eva
Kujala, Kauko
Tuomela, Anne
Description:
Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen viimeisin jätteen loppusijoitusalueen laajennusosa on otettu käyttöön vuonna 2010. Ennen Laanilan jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistumista vuonna 2012 Ruskon jätekeskuksen loppusijoituskapasiteetin arvioitiin riittävän noin kahdeksaksi vuodeksi. Loppusijoituskapasiteetin loputtua Oulun Jätehuollon alkuperäisenä toimintasuunnitelmana oli uuden jätekeskuksen rakentaminen Punaisenladonkankaalle Haukiputaalle. Hanke kuitenkin peruuntui muun muassa osayleiskaavan puuttumisen ja asukkaiden vastustuksen vuoksi. Jätehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi Ruskon jätekeskukseen ollaan kaavoittamassa uutta laajennusaluetta. Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma Ruskon jätekeskuksen uudesta laajennusalueesta. Lisäksi merkittävän osan työstä muodosti loppusijoituskapasiteetin jäljellä olevan käyttöajan uudelleenarviointi ennen laajennusalueen rakentamista. Jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistuttua Ruskon jätekeskukseen loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi. Jätteen laatu on myös muuttunut huomattavan paljon epäorgaanisemmaksi. Työn alussa käsiteltiin lyhyesti jätealaa ohjaavaa lainsäädäntöä Suomessa ja EU:ssa. Lisäksi esiteltiin pääpiirteittäin Suomen ja EU:n jätelainsäädäntöjen velvoituksesta laadittu Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ja sen tavoitteita mukaileva Oulun läänin alueellinen jätehuoltosuunnitelma. Jätealan toimijoiden kannalta tärkeinä tekijöinä käsiteltiin jäteveroa ja vuonna 2016 voimaan astuvaa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskieltoa. Työn alussa käsiteltiin myös kaatopaikkojen pohjarakenteille, vesienhallinnalle ja kaatopaikkakaasun keräykselle asetettuja vaatimuksia. Työssä käytiin läpi jätehuollon järjestämistä Oulun alueella, erityisesti Oulun Jätehuollon kannalta. Oulun Jätehuollon toiminnan esittelyn jälkeen arvioitiin Ruskon jätekeskuksen loppusijoituskapasiteetin jäljellä olevaa käyttöaikaa. Käyttöaikatarkastelua varten selvitettiin jäljellä oleva jätetäyttötilavuus ja arvioitiin tulevaisuudessa loppusijoitettavien jätteiden määriä. Ennen laajennusta Ruskon jätekeskuksen alueella on mahdollista lisätä loppusijoituskapasiteettia rakentamalla jätetäyttöalue rakennusjätteen vanhan ja uuden loppusijoitusalueen väliin. Alustavien suunnitelmien mukaan välitäyttö voidaan toteuttaa siten, että lisäkapasiteettia saadaan 270 000 m³ tai 690 000 m³. Tulevaisuudessa loppusijoitettava jätemäärä arvioitiin Oulun Jätehuollon ylläpitämien jätemäärätilastojen ja Oulun Jätehuollon henkilökunnan kanssa käytyjen haastattelujen perusteella. Koska tulevaisuudessa loppusijoitettavan jätemäärän tarkka arviointi on mahdotonta, käyttöaikatarkasteluun otettiin mukaan jätemäärät, jotka olisivat odotettua pienempiä tai vastaavasti odotettua suurempia. Loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelun perusteella havaittiin, että ilman uusia investointejakin Ruskon jätekeskuksessa riittää loppusijoituskapasiteettia vähintään 15 vuodeksi. Toteuttamalla jo suunniteltu rakennusjätteen loppusijoitusalueiden välitäyttö, loppusijoituskapasiteetti riittää ilman laajennusaluettakin jopa yli 100 vuodeksi. Uuden laajennusalueen osalta suunniteltiin yleissuunnittelutasoisesti laajennusalueella tarvittavat toiminnot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen alueelle. Laajennusalueelle rakennettavien loppusijoitusalueiden sekä välivarastointi- ja käsittelykenttien osalta esitettiin vaihtoehtoja käytettävistä pohjarakenteista. Lisäksi käsiteltiin vesienhallinnan ja kaasunkeräyksen järjestämistä sekä alueen liikennejärjestelyjä. Lopuksi laskettiin käyttöaika laajennusalueelle hahmotellulle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Toteuttamalla uusi loppusijoitusalue tässä työssä hahmotellussa laajuudessa, mahdollistetaan tavanomaisen jätteen loppusijoittaminen pelkästään uudelle laajennusalueelle vähintään useiksi kymmeniksi vuosiksi.
see all

The latest expansion of landfill area in Oulu Waste Management’s Rusko waste centre was constructed in 2010. Before the completion of Laanila’s municipal solid waste (MSW) incineration plant and Oulu Waste Management’s sorting arena (Lare), landfill capacity was estimated to run out in about eight years. The original plan of Oulu Waste Management was to construct a new waste centre to Punaisenladonkangas in Haukipudas. However, the plans were cancelled due to lack of zone plan and opposition from residents. Zoning process for expanding Rusko waste centre has been started in order to ensure the continuity of waste management in Oulu region. The aim of this master’s thesis was to prepare a general plan for the expansion of Rusko waste centre. In addition, a significant part of the thesis was to re-estimate the lifetime of landfill capacity in Rusko waste centre, before the expansion. Now that Laanila’s MSW incineration plant and sorting arena Lare are operative, the amount of landfilled waste has decreased significantly. The quality of landfilled waste has also changed to much less organic. In the beginning waste legislation in Finland and EU was briefly discussed. Also, National waste plan until 2016 and The regional waste plan for Oulu province were introduced. Waste taxation and restriction of landfilling organic waste (coming into force in 2016) were introduced as important matters in the field of waste management. In the early part of the thesis, landfill sealing structures, leachate management and collection of landfill gas were presented in general level. In the next part, arrangement of waste management in Oulu region, especially from Oulu Waste Management’s point of view was introduced. For the estimation of current landfill capacity’s lifetime (without expansion), the available landfill volume and landfilled waste amounts in the future were estimated. Current landfill capacity in Rusko waste centre can be increased by building more landfill area between construction waste’s old and current landfill areas. By filling the gap between these two landfills, 270 000 m³ or 690 000 m³ new landfill capacity can be gained, depending on the implementation. Amounts of waste landfilled in the future were estimated based on Oulu Waste Management’s statistics and interviews of Oulu Waste Management’s staff. Since it is impossible to get exact figures, also amounts of waste that would be less or more than expected were included in the estimation. Based on the lifetime estimation, it was found that even without new investments, the landfill capacity in Rusko waste centre will last for at least 15 years. By also filling the gap between construction waste sites, the landfill capacity even without expansion may last for over 100 years. For the expansion of Rusko waste centre, required facilities with their extent and location were planned in general level. Options for sealing structures usable in the landfill, treatment and storage areas were introduced. In addition, leachate management, landfill gas collection and traffic arrangements in the expansion area were discussed. Landfill capacity’s lifetime was also estimated in the expansion area of Rusko waste centre. With the size and shape of the landfill used as an example, the landfill capacity in only expansion area was estimated to last for at least several decades.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Rantala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.