University of Oulu

Julkisten hankintojen onnistumisen arviointi ja mittaaminen

Saved in:
Author: Löppönen, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309271745
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Löppönen, 2012
Publish Date: 2013-09-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Description:

Tiivistelmä

Hankintayksiköillä on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että hankintoja toteutetaan taloudellisesti ja suunnitelmallisesti. Toiminnan arvioinnilla ja mittaamisella voidaan tehostaa prosesseja sekä parantaa henkilöstön osaamista, mikä näkyy laadukkaampina ja onnistuneempina hankintoina. Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään ja tuomaan esiin näkemys siitä, kuinka arviointia ja mittaamista tulisi suorittaa kohdeorganisaatiossa, Oulun Konttorin hankintapalveluissa.

Ongelman ratkaisemiseksi muodostettiin päätutkimuskysymys, kuinka arvioida ja mitata hankintojen onnistumista hankintayksikössä. Ensimmäisessä alatutkimuskysymyksessä selvitettiin tekijät, jotka edesauttavat hankintojen onnistumista, jotta voitiin muodostaa ne osa-alueet, joihin mittaamisessa tulisi keskittyä. Toisessa alatutkimuskysymyksessä tarkasteltiin oikaisupyynnöistä ja valituksista aiheutuvia haittoja, joiden oletettiin vähenevän seurannan myötä ja antavan näin puoltavan perusteen toiminnan arvioinnille ja mittaamiselle.

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Lähestymistapa on konstruktiivinen, sillä kyseessä on kehitystehtävä. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä alan tuntevaa henkilöä, joilla oletettiin olevan tietoa ja kokemusta tutkittavasta aiheesta mahdollisimman paljon. Aineistoanalyysissä tarkasteltiin teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta olennaisia asioita sekä yhdisteltiin havaintoja etsimällä niistä yhteisiä piirteitä.

Tulosten valossa suunnittelu on tärkein tekijä hankinnoissa onnistumisessa. Riittävällä valmistautumisella ja tiedonhankinnalla luodaan tarkoituksenmukainen tarjouspyyntö, joka usein takaa onnistumisen. Yhteistyö ja verkostomainen toiminta on erityisen tärkeää. Hankinnan onnistuminen tai epäonnistuminen ei ole yksiselitteisesti kiinni siitä, tehdäänkö päätöksestä markkinaoikeuteen valitus vai ei, sillä hankintayksiköllä ei useinkaan ole mahdollisuutta vaikuttaa tähän. Menestyminen hankinnoissa vaatii välillä rohkeutta ottaa harkittuja riskejä lain sallimissa rajoissa, jotta kehitys ei pysähdy. Oikaisupyynnöt ja valitukset aiheuttavat resurssimenetyksiä, mutta nämä eivät toimi motivaation perustana toiminnan arvioinnissa ja mittaamisessa. Motivaation lähteenä voi sen sijaan toimia arvioinnin kytkeminen tulospalkkaukseen tai mahdollisuus kaupunkien väliseen vertailuun.

Tulosten pohjalta luotiin esimerkki siitä, millaisia osa-alueita tulisi mitata ja millaisia mittareita näiden osa-alueiden kohdalla voidaan käyttää. Ehdotetut osa-alueet ovat yhteistyö, henkilöstö, taloudellisuus ja ympäristö. Esitetyt tulokset tuovat esille uutta tietoa julkisen sektorin hankintatoimen toiminnan arvioinnista ja mittaamisesta, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tästä toivotaan olevan hyötyä hankintayksiköille, jotka harkitsevat arvioinnin ja mittaamisen aloittamista tai kehittämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Löppönen, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.