University of Oulu

Liikuntakulttuurimme kehitys ja muutokset sekä niiden heijastuminen kankaanpään kansakoulun opetussuunnitelmiin vuosina 1900–1973 sekä valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin vuosina 1985–2004

Saved in:
Author: Rinnevuori, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310091777
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rinnevuori, 2013
Publish Date: 2013-10-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia liikuntakulttuurimme kehitystä ja sen muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään, miten liikuntakulttuurin kehitys ja muutokset heijastuivat Kankaanpään kansakoulun opetussuunnitelmiin vuosina 1900–1973 sekä valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin vuosina 1985–2004. Pro gradu -tutkielmani koostuu viitekehyksestä sekä empiirisestä osasta. Viitekehyksen avulla jäsennetään työn kokonaisuutta. Tutkielman viitekehyksessä avataan käsitteitä liikunta, kulttuuri ja liikuntakulttuuri. Tämän jälkeen luodaan katsaus liikunnan asemaan yhteiskunnassamme 1800-luvun lopulta lähtien tähän päivään saakka. Tarkastelun kohteena ovat myös lasten liikuntakulttuuri, kuntoliikunta, kilpaurheilu ja urheiluorganisaatiot. Viitekehyksen lopussa tarkastellaan, miten liikuntakulttuuri on muuttunut, esitetään syitä liikuntakulttuurin muutokseen sekä luodaan katsaus tulevaisuuden näkymiin koskien liikuntakulttuurin muutoksia. Tutkimuksen lopussa tutkimustuloksia tarkastellaan tämän viitekehyksen valossa. Luonteeltaan tämä työ on kasvatushistoriallinen kvalitatiivinen tutkimus, jonka tiedonkeruutapana käytettiin opetussuunnitelmia ja erilaisia dokumentteja, kuten luku- ja työjärjestyksiä sekä päiväkirjoja. Tutkimus toteutettiin keväällä 2013. Tutkimusaineistona toimivat sekä Kankaanpään kansakoulun opetussuunnitelmat ja dokumentit että valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Tutkimuksen analyysitapana käytettiin sisällönanalyysiä, jonka avulla tehtiin tulkintoja tutkimusaineistosta. Tutkimus tuotti ristiriitaisia tutkimustuloksia, joita voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutkimus osoitti, että liikuntakulttuuri elää jatkuvassa murroksessa. Se on muovautunut vuosisadan ajan ja tulee muovautumaan yhä. Siihen ovat vaikuttaneet lukuisat tekijät, kuten etupäässä sotamme, kaupungistuminen, teollistuminen, teknologian kehittyminen ja yleinen yhteiskunnan tila. Yleistettävyys tässä tutkimuksessa on kohtalaisen vahva, sillä tutkimusaineistona toimi pääasiassa opetussuunnitelmat, jotka olivat joko valtakunnallisia tai niistä ja komitean mietinnöistä paikallisesti johdettuja siten, että kansakoulun tarkastajat olivat ne hyväksyneet. Lisäksi tutkimusaineisto on kaikkien vapaasti saatavilla. Tutkimus antaa selvän kuvan siitä, että liikuntakulttuuri on muuttunut. Kuitenkin kysymyksestä miten liikuntakulttuuri on muuttunut, voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Liikuntakulttuuri voidaan nähdä muuttuneen sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tässä tutkielmassa avataan molempia näkökulmia todenmukaisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Rinnevuori, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.