University of Oulu

Liikuttava koulupiha : lasta osallistava tapaustutkimus koulupihan kehittämisestä

Saved in:
Author: Alho, Kati1; Martikainen, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310111781
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Alho; T. Martikainen, 2013
Publish Date: 2013-10-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kuvataan välituntisin vähän liikkuvien lasten näkemyksiä liikkumaan houkuttelevasta koulupihasta. Tutkimuksen tehtävänä oli lasta osallistavia menetelmiä käyttäen selvittää, mitä Oulun normaalikoulun 0.–6. luokkien oppilaat toivoisivat koulupihallaan olevan, jotta se houkuttelisi heidät liikkumaan välituntisin ja millainen on heidän unelmapihansa. Tutkimus on osa projektia, jossa Oulun normaalikoulun pihaa ja lähialueen liikuntaympäristöjä on tarkoitus uudistaa paikaksi, jossa lapset viihtyvät ja liikkuvat mielellään. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan koulupihaa lasten liikunta- ja elinympäristönä, sekä lasten osallisuutta oman elinympäristönsä suunnitteluun.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin Oulun normaalikoulussa huhtikuussa 2012. Tutkimukseen osallistui 13 oppilasta kolmelta eri luokalta ja aineistonkeruussa hyödynnettiin useita menetelmiä. 1.-luokkalaiset tutkittavat tuottivat aineiston piirtämällä ja 4.- ja 5.-luokkalaiset kuvailivat kahden erilaisen kehyskertomuksen pohjalta hyvää ja huonoa koulupihaa. Lisäksi aineistonkeruuseen kuului lyhyt johdatus koulun pihalla, sekä kunkin tutkittavan kanssa käyty purkukeskustelu. Tutkimusaineistoksi kertyivät 13 vastausta sekä tutkijoiden muistiinpanot. Vastauksista kolme oli piirroksia, viisi kirjoitelmia ja viisi kappaletta sisälsi sekä piirustusta että kirjoitusta.

Aineistomme perusteella oppilaat toivoivat pihalle ehjiä ja tavallisia, leikkipuistoista tuttuja välineitä ja telineitä. Nuoremmilla oppilailla toiveet keskittyivät erilaisiin keinuihin ja muihin telineisiin, kun taas vanhemmilla oppilailla korostuivat urheiluvälineet ja -paikat. Tulokset siis tukevat käsitystä alkuopetusluokkien ja alakoulun ylempien luokkien toisistaan erille sijoitetuista pihoista, sillä eri-ikäisten oppilaiden toiveet poikkesivat toisistaan. Lisäksi esiin nousi pihan pinnoite, oppilaat mainitsivat huonoiksi materiaaleiksi soran ja asfaltin. Tutkimuksemme tuloksien mukaan lapsille tärkeää on virikkeellinen ympäristö, jossa myös erilaiset aktiviteetit, kuten pyöräily ja rullalautailu, on sallittu ja mahdollistettu. Keskeiseksi nousi myös yhdessä tekeminen. Yleisesti ottaen liikuttava koulupiha näyttäisi sisältävän paljon tekemisen mahdollisuuksia, ehjiä laitteita ja välineitä, sekä lisää vapautta tehdä.

Tutkimuksemme mukaan lapset osaavat ja kykenevät tuottamaan tarvittavaa tietoa, etenkin omaan kokemusmaailmaansa liittyvää. Oppilailla oli paljon realistisia toiveita koulupihansa suhteen ja he kokivat tutkimukseen osallistumisen mukavaksi. Lapset ja nuoret kannattaa ottaa mukaan oman elinympäristönsä suunnitteluun, sillä juuri heillä on siihen tarvittavaa asiantuntijuutta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli vaikuttaa positiivisesti Oulun Normaalikoulun alakoulun oppilaiden arkeen ja toimintaan, ja tulokset sai käyttöönsä pihan uudistuksesta vastaava suunnittelija. Tutkimuksen tulokset tukivat aiheesta aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, joten keskeisimmiksi nostettuja tuloksia voidaan myös yleistää muihin yhteisöihin ja lasten elinympäristöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Alho; Taru Martikainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.