University of Oulu

Säteilyn käyttötavat leikkaussaleissa : kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

Saved in:
Author: Heikkilä, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6 MB)
Pages: 131
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310151793
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Heikkilä, 2013
Publish Date: 2013-10-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahonen, Sanna-Mari
Henner, Anja
Reviewer: Liikanen, Eeva
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Lääketieteellisessä säteilynkäytössä on toteuduttava oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteet, jotta säteilytoiminta on turvallista ja hyväksyttävää. Leikkaussaleissa tehtävien läpivalaisuohjattujen tutkimusten ja toimenpiteiden määrät ovat viime vuosina merkittävästi lisääntyneet. Tutkimusmäärien myötä on lisääntynyt myös huoli leikkaussalien säteilyturvallisuudesta ja leikkaussalihenkilökunnan säteilynkäytön osaamisesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten leikkaussalien toimintatapoja säteilynkäytön eri osa-alueilla. Aihetta ei ole aikaisemmin Suomessa tutkittu. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2012 sähköisellä kyselylomakkeella, joka luotiin tätä tutkimusta varten. Kysely muodostui yhteensä seitsemästä osa-alueesta: Säteilynkäyttöorganisaatio, Säteilynkäyttö, Laitetekniikka, Henkilöannosten tarkkailu, Säteilysuojainten käyttö, Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus ja Säteilynkäytön turvallisuus. Vastaus saatiin 31 leikkaussaliyksiköstä (n=31). Mukana oli sekä julkisen että yksityisen sektorin yksiköitä. Vastausprosentti voitiin määrittää julkisen sektorin leikkaussaliyksiköiden osalta, koska niiden kokonaislukumäärä voitiin arvioida. Vastausprosentiksi saatiin näin ollen 35 %. Määrällinen aineisto analysoitiin määrittämällä muuttujien frekvenssit ja prosenttiosuudet. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönerittelyllä. Leikkaussaliyksiköissä tehtävien läpivalaisuohjattujen toimenpiteiden lukumäärät osoittavat säteilynkäytön olevan olennainen osa leikkaussalitoimintaa. Leikkaussalihenkilökunnan säteilysuojelukoulutuksessa ja säteilynkäytön osaamisessa näyttäisi kuitenkin olevan puutteita. Läpivalaisulaitetta ei käytetä niin optimoidusti kuin olisi mahdollista. Henkilöannostarkkailun epäkohtana ovat ryhmä- ja henkilöannosmittareiden puutteelliset käyttötavat. Potilaan tai henkilökuntaan kuuluvan raskaus huomioidaan melko hyvin leikkaussalin säteilytoiminnan yhteydessä. Tämän tutkimuksen perusteella leikkaussalihenkilökunnan tiedot ja taidot optimoida omaa tai potilaan säteilyaltistusta ovat puutteelliset. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää leikkaussalien säteilyturvallisuuden parantamisessa.
see all

Three principles must be fulfilled in the use of radiation: principle of justification, optimization and limitation. Nowadays, radiation is used in operating theatres more than ever before. Therefore there is some concern about the radiation safety of the operating theatres, and the radiation know-how of the operating theatre staff. The aim of this thesis was to survey the way of using radiation in operating theatres. The topic has not been studied in Finland before. The study was implemented in cooperation with Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland (STUK). The research data was collected in spring 2012 by an electronic questionnaire. The questionnaire was created for this study in cooperation with STUK. There were seven sections in the questionnaire: Radiation user’s organisation, Use of radiation, C-arm techniques, Radiation dose monitoring of the staff, Use of radiation shields, Radiation protection during pregnancy (patient or the staff member) and Safe use of radiation. Research data consists of 31 answers given by the operating theatre units (n=31). There were both public and private sector units among the respondents. It wasn’t possible to define the number of private sector units, and thus the response rate includes only the public sector units. The response rate was 35 %. The quantitative data was analysed by defining the frequencies and the percentage values of the variables. The open questions was analysed by content analysis. The use of radiation is an integral part of the work in operating theatres considering the number of procedures. There seems to be lack of training and radiation know-how. C-arms are not used as optimized as possible. Personal and group dosimeters are not correctly used. The pregnancy of a staff member or a patient is quite well taken into consideration in operating theatres. According to this study operating theatre staff has inadequate skills to optimize their own and patient radiation doses. The results of this study can be used in developing the radiation safety of operating theatres.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Heikkilä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.