University of Oulu

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävien opettajien näkemyksiä TVT:n pedagogisesta käytöstä : ”TVT ei ole mikään hokkuspokkustemppu”

Saved in:
Author: Vähäkari, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310181809
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Vähäkari, 2013
Publish Date: 2013-10-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hyvönen, Pirkko
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Malmberg, Jonna
Description:
Teknologian nopea kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa oppimisessa, mutta opettajien tieto- ja viestintäteknologian (TVT:n) pedagoginen käyttö yhteisöllisen oppimisen tukemiseen ei ole useinkaan osa opettajien normaalia työskentelyä, vaikka TVT ja sen mahdollistama yhteisöllisyys nähdään nimenomaan mahdollisuutena kehittää ja tukea oppijoiden syvällistä ja ymmärtävää oppimista. Tämän pro gradu- tutkielman avulla haluttiin selvittää aktiivisesti TVT:aa käyttävien opettajien pedagogisia käsityksiä siitä miten TVT on tukenut yhteisöllistä oppimista, sekä ovatko aktiivisesti TVT:aa hyödyntävien opettajien pedagogiset käsitykset kehittyneemmät kuin yleensä. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselytutkimuksena ja sen kyselykaavake esitettiin Sometu- yhteisön Internet- ja Facebook sivustoilla. Tutkimus noudatti fenomenografista tutkimussuuntausta ja siinä käytettiin sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kyselyyn vastasi yhteensä 20 opettajaa eri kouluasteilta ja he ilmoittivat käyttävänsä erilaisia sovelluksia sekä hyödyntävänsä TVT:aa päivittäin tai usein. Tulokset osoittivat, että opettajien myönteisten käsitysten mukaan TVT on tuonut vaihtelua heidän opetukseensa, ja sen käyttö oppimisessa on motivoinut oppijoita, sekä lisännyt opettajien yhteisöllisten alustojen käyttöä oppimisessa. Oppimista TVT:n avulla koettiin haittaavan tai estävän oppijoiden heikot tai puutteelliset metakognitiiviset taidot. Osalla kyselyyn osallistuneista opettajista oli muodostunut käsityksiä siitä, että käyttämällä TVT:aa oppimisessa, he olivat ”joutuneet” miettimään vaihtoehtoisia keinoja oppimiselle ja sitä kautta kehittämään opetustaan. Tästä huolimatta kyselyyn vastanneiden opettajien käsitysten mukaan yhteisöllinen oppiminen oli toteutunut heikosti ja sen vuorovaikutus koettiin heikoksi tai puutteelliseksi. Opettajat ilmoittivat käyttävänsä TVT:aa oppimisessa enemmän perinteisin menetelmin, kuten tiedon etsintään, jakamiseen ja tallentamiseen, sekä oppisisältöjen havainnollistamiseen, eikä niinkään yhteisöllisen oppimisen mukaisiin käytänteisiin. Tutkimus osoittaa, että opettajien TVT:n pedagogisen käytön kehittämiseksi ja yhteisöllisten menetelmien käyttöön ottamiseksi tulee panostaa opettajien TVT:n pedagogiseen täydennyskoulutukseen niin, että ne palvelevat opettajien tarpeita, ja jotka opettajat kokevat tärkeäksi ja ottavat myöhemmin opetuskäyttöön. Kehittämällä ja suunnittelemalla koulujen TVT:n käyttöä, sekä ajanmukaistamalla teknologisia laitteita, voidaan opettajia motivoida ja innostaa käyttämään laitteita useammin oppimisen tukemiseen, ja sitä kautta myös kehittämään yhteisöllisen oppimisen menetelmiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Vähäkari, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.