University of Oulu

9.-luokkalaisten kielteiset koululiikuntakokemukset

Saved in:
Author: Koivuniemi, Miisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310291815
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koivuniemi, 2013
Publish Date: 2013-11-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pönkkö, Anneli
Reviewer: Pönkkö, Anneli
Munter, Hilkka
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia koululiikuntakokemuksia ja kielteisiä koululiikuntakokemuksia 9-luokkalaisilla oppilailla on ja mitkä tekijät vaikuttavat kielteisiin kokemuksiin. Selvitin myös, miten kielteiset kokemukset vaikuttavat oppilaan elämään ja mikä merkitys niillä on oppilaalle. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmentelmää. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen kohdejoukko kerättiin harkinnanvaraisesti kvantitatiivista kyselyä käyttäen. Toisessa vaiheessa tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen teemahaastattelun avulla ja se perustui fenomenografiseen tutkimusotteeseen. Kyselyyn osallistui yhteensä yhteensä 172 oppilasta kahdesta eri Pohjois-Suomen koulusta. Oppilaat olivat 9-luokkalaisia ja heistä tyttöjä oli yhteensä 77 ja poikia yhteensä 95. Teemahaastatteluun valikoitui yhteensä 11 oppilasta, 4 poikaa ja 7 tyttöä. Aineisto analysoitiin pääosin laadullisesti teemoittelun avulla. Kyselyä analysoitiin määrällisesti laskien prosenttiosuuksia. Tulokset osoittavat, että kielteisiin koululiikuntakokemuksiin vaikuttavat hyvin monet eri asiat oppilaasta riippuen. Oppilaan huono koettu pätevyys ja oppiminen sekä elämäntilanne vaikuttivat kielteisiin kokemuksiin. Myös muiden oppilaiden negatiivinen vuorovaikutus ja palaute olivat yksi tekijä. Opettajalla oli keskeinen, monitahoinen vaikutus kielteisiin kokemuksiin ja esiin nousevia asioita opettajan käyttäytymiseen ja ohjaukseen liittyen olivat muun muassa opettajan suhtautuminen oppilaaseen, epätasa-arvo, sekä autonomian ja kannustuksen puute. Opetuksessa kielteisenä koettiin eriyttämisen puute, testaaminen ja arviointi, kilpailu ja vertailu, saman toistuvuus sekä lajeissa hiihto ja uinti. Liikunnan erityispiirteistä kokemuksiin vaikuttivat huono sää, huonokuntoiset tilat, välineet ja varusteet, sekä liikunnan julkisuus. Kielteisillä kokemuksilla oli myös vaikutusta oppilaiden elämään. Esiin nousevina tekijöinä olivat liikunnan inhoaminen ja välttäminen vapaa-ajalla, stressi ja koulusta lintsaaminen, sekä kielteiset vaikutukset minäkuvaan ja itsetuntoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miisa Koivuniemi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.