University of Oulu

Ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden kerrontaa elinikäisestä oppimisesta

Saved in:
Author: Romppanen, Tanja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310291817
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Romppanen, 2013
Publish Date: 2013-11-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Estola, Eila
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Estola, Eila
Description:
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaista on opiskelu kolmannessa iässä. Tutkimuskysymykset ovat ”Mitä ikääntyvät kuvataideopiskelijat kertovat opinnoistaan?” ja ”Millaista on opiskelu ikääntyvänä?” Kirjallisuuskatsauksesta selviää kuinka elinikäiseen oppimiseen liittyvää tieto keskittyy työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Ikääntyvien formaaleista opinnoista löytyy tietoa ainoastaan ikäihmisten yliopistotoiminnasta, sillä toiminta kolmannessa iässä painottuu vapaaehtoistyöhön. Kolmannella iällä tarkoitetaan eläkeiän alkupäätä, työiän ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävää elämänvaihetta. Elinikäisen oppimisen muodot olen jakanut tässä työssä formaaliin, nonformaaliin, informaaliin ja satunnaisoppimiseen ja tarkastelen niitä eri elämänvaiheissa. Kolmatta ikää elävien oppiminen painottuu nonformaaliin oppimiseen. Tutkimusaineiston kokosin Väri-nää varttuneiden kuvataidekoulun jatkoryhmästä. Väri-nää on ikääntyville suunnattu, tavoitteellisesti etenevä pitkäkestoinen kuvataidekoulu, joka toimii Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan ikääntyvää naista, jotka ovat syntyneet vuosina 1939–1950. Olen valinnut laadulliseen tutkimukseeni kerronnallisen lähestymistavan. Kerronnallisuus tässä työssä tarkoittaa sekä ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden suullista kerrontaa että taiteen avulla tuotettua kuvallista kerrontaa. Ensimmäisessä tiedonhankinnan vaiheessa kuvataideopiskelijat maalasivat elämänpolkunsa ja/tai opiskelupolkunsa kuusi ja puoli metriä pitkälle tapettirullalle. Toisessa vaiheessa he kertoivat polkunsa suullisesti koko ryhmälle. Tiedonhankinnan kolmas vaihe oli ryhmäkeskustelu. Tiedonkeruun neljänneksi vaiheeksi muodostui keskustelu, joka lähti liikkeelle spontaanisti opiskelijoista itsestään. Aineiston käsittelyssä olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa ääni ikääntyville kuvataideopiskelijoille itselleen. Analyysin tuloksena keskeiset vastaukset tutkimuskysymyksiin ovat seuraavat: Työelämästä pois jääminen on ollut ikääntyville kuvataideopiskelijoille suuri elämänmuutos ja kuvataidekouluun pääseminen merkittävä asia elämässä. Yhdessä tekemistä ja viihtymistä korostetaan ikääntyvien opiskelussa keskeisenä piirteenä, vaikka sosiaalisiin suhteisiin hakeutuminen ei ole varsinainen opiskelumotiivi. Taideopinnoilla on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Erona aikaisempiin tutkimuksiin on, että ikääntyvien kuvataideopiskelijoiden pyrkimyksenä ei ole yhteiskunnallisten muutosten ymmärtäminen, vaan itsensä kehittäminen. Näitä opinnäytetyön tuloksia voisi käyttää ikääntyville tarkoitettujen palvelukeskusten ja niissä tapahtuvan toiminnan suunniteluun. Myös yksityisten palvelujen tarjoajat voisivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia erilaisten aktiviteettien suunnittelussa ostovoimaiselle ikääntyvälle väestölle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tanja Romppanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.