University of Oulu

Liikuttaako Action? : Oulun kaupungin Action-liikuntapalvelujen vaikutukset nuorten liikunnallisuuteen

Saved in:
Author: Sirén, Ida-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310291818
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-M. Sirén, 2013
Publish Date: 2013-11-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Oulun kaupunki on ylläpitänyt usean vuoden ajan Action-liikuntapalvelua, joka tarjoaa 13–18-vuotiaille nuorille ohjattua, maksutonta ja monipuolista liikuntaa. Actionin vaikutusta oululaisnuorten liikunnallisuuteen ei ole ennen tutkittu, joten aiheen kartoittaminen oli ajankohtaista. Suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu liian vähän, ja liikunnallisuuden on todettu vähenevän murrosiän aikana. Siksi oli erityisen keskeistä selvittää, voitaisiinko Actionin kaltaisella maksuttomalla ja vapaamuotoisella toiminnalla edesauttaa liikunnan harrastamista läpi nuoruusvuosien ja kannustaa myös lähtökohtaisesti vähän liikkuvia nuoria liikunnan pariin. Tutkimuksessa selvitettiin, miten Action on vaikuttanut sekä nykyisten 13–18-vuotiaiden kävijöiden että entisten kävijöiden liikkumistottumuksiin. Aineistoina hyödynnettiin nykyisten ja entisten kävijöiden kyselylomakevastauksia sekä entisten kävijöiden laatimia kirjoitettuja kertomuksia. Kertomusten tarkastelussa sovellettiin juonianalyysiä sekä holistis-sisällöllistä ja holistis-muodollista lähestymistapaa, jotka kuuluvat narratiivisen tutkimusmetodin piiriin. Tutkimusongelmat olivat seuraavat: 1) Miten Action on vaikuttanut nykyisten kävijöiden fyysiseen aktiivisuuteen? Miten nykyiset kävijät suhtautuvat Actioniin ja miten he ovat hyödyntäneet palvelua? 2) Miten Action on vaikuttanut entisten kävijöiden fyysiseen aktiivisuuteen? Millaisia liikkujia entiset kävijät ovat nykyään ja miten he suhtautuvat Actioniin? 3) Miten entiset Action-kävijät kuvaavat kertomuksissaan liikunnallisuuttaan ja siinä tapahtuneita muutoksia? Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja kertomuksissa esiintyy? Tutkimus osoitti, että nykyiset ja entiset Action-kävijät olivat keskimäärin hieman aktiivisempia liikkujia Actionin aikana kuin ennen Actionia. Lisäksi lähtökohtaisesti vähän liikkuvien lukumäärä väheni Actionin myötä. Actioniin suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti ja toiminnan parhaana puolena pidettiin maksuttomuutta. Kehittämisehdotuksia kohdistettiin eniten lajitarjontaan. Entisten kävijöiden kertomuksista ilmeni, että Action-toiminta on vaikuttanut lievän positiivisesta merkittävän positiivisesti kertojien liikunnallisuuteen. Vaikka kertojat ovat hyödyntäneet Actionia eri tavoin, jokaisella oli yleisesti ottaen myönteisiä kokemuksia toiminnasta ja he puolsivat sen jatkamista. Actionin myönteisistä vaikutuksista liikunnallisuuteen ei voida tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä tämän tutkimuksen perusteella, sillä tutkittava otos oli melko pieni, eikä tutkimuksessa käytetty verrokkiryhmiä. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että Action on toiminut mahdollisena kannustimena monen nuoren liikkumiselle ja auttanut vähintään ylläpitämään harrastetun liikunnan määrää. Jotta nämä tulokset vahvistuisivat, jatkotutkimuksissa olisi tärkeää tarkastella laajempia aineistoja. Luotettavuuden kannalta olisi keskeistä kartoittaa myös sellaisten nuorten liikunnallisuuden kehitystä, jotka eivät ole koskaan osallistuneet Actioniin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ida-Maria Sirén, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.