University of Oulu

Lukiolaisten käsityksiä eläintenpidosta Suomessa

Saved in:
Author: Jussila, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310291821
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jussila, 2013
Publish Date: 2013-11-04
Physical Description: 92 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Munter, Hilkka
Reviewer: Pinola, Timo
Munter, Hilkka
Description:
Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää lukiolaisten suhdetta domestikoituneisiin eläimiin sekä heidän mielipiteitään, asenteitaan ja tietojaan eläinten käyttämisestä, hyvin-voinnista ja eläinten pitoon liittyvistä eettisistä näkemyksistä. Nykyisen eläintenpidon, eläin-ryhmien hyvinvointiongelmien ja ongelmien syntymisten taustojen ymmärtämiseksi tutki-muksessa perehdytään eläinten domestikaatioon: ihminen on aikojen saatossa muuttanut eläinten anatomiaa, fysiologiaa ja käyttäytymistä täyttääkseen omat tarpeensa. Rajojen määrittely ihmisten käyttämien eläinten hyväksyttävälle ylläpidolle on vaikeaa. Osittain on kyse etiikasta ja moraalista, mutta ei ole olemassa mitään selkeää yksimielisyyttä siitä, mitä oikeuksia eläimillä kuuluisi olla. Eläimen terveys, käyttäytyminen ja tuotanto ovat nä-kökulmia, joita tulee tarkastella hyvinvoinnin arvioimisessa. Lukiolaisten arvot ja arvomaailma ovat vielä jatkuvassa muutoksessa. Ajattelutaidot kehit-tyvät ja käsitykset oikeasta ja väärästä muodostuvat. Nuoret ovat valmiita sitoutumaan ympäristö- ja eläinsuojeluasioihin liittyvään toimintaan erityisesti omalla elämäntavallaan, jossa kulutusvalinnat ja ruokavaliovalinnat ovat konkreettisia yksilötason valintoja. Tutkiel-massa tarkastellaan nuorten eläintenpitoon liittyviä käsityksiä nuorten arvojen ja arvomaa-ilman kautta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksella, johon osallistui 132 lukiolaista kolmesta eri luki-osta. Analyysistä kävi ilmi, että sukupuolella on vaikutusta siihen, missä yhteydessä suhde eläimiin toteutuu. Oppilaiden mielestä maataloudessa on tärkeintä harjoittaa sellaista eläin-tenpitoa, jossa erityisesti eläimen terveys otetaan huomioon. Eläimen terveys on tärkein kriteeri myös eläinsuojelukysymyksissä. Suurin osa oppilaista pitää hyväksyttävänä eläin-ten tappamisen ihmisen hyödyksi, mutta ihmisellä on heidän mielestään myös moraalinen vastuu suojella eläintä kärsimykseltä. Vaikka eläimet ovat oppilaille tärkeitä, ihmisen oi-keudet ovat eläinten oikeuksia tärkeämpiä. Oppilaiden tiedot tuotantoeläimistä korreloivat negatiivisesti sen kanssa, miten paljon he itse arvioivat tietävänsä eläinryhmän luonnollisista tarpeista, luonnollisesta käyttäytymisestä ja hyvinvointiongelmista. Tietotaso kanojen, koe-eläinten ja seuraeläinten eläinryhmissä ei korreloi arvioitujen tietomäärien kanssa. Johtopäätös oli, että eläimet ovat tärkeitä lukiolaisille ja useimmilla heistä on jonkinlainen suhde eläimiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Jussila, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.