University of Oulu

Ulkoisten sidosryhmien osallistuminen tuotekehitysprosessiin

Saved in:
Author: Hietajärvi, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310301822
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hietajärvi, 2013
Publish Date: 2013-11-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:
Työn tarkoituksena on tutkia yrityksen tuotekehitystä ja ulkoisia sidosryhmiä, kuten kuluttajia, ja heidän osallistumistaan tuotekehitysprojektiin sekä löytää mitä osaamista tai palveluja sidosryhmät tuovat tuotekehitysprojektiin ja missä vaiheessa he ovat mukana osallistumassa siihen. Työn tavoite on löytää ne ulkoiset sidosryhmät, jotka osallistuvat yrityksen tuotekehitysprosessiin yrityksessä, jolle tutkimus on tehty. Firmat eivät nykyään kehitä tuotteita yksin, vaan tuotekehitysprosessiin osallistuu monia yrityksen ulkopuolisia toimijoita. Työn tarkoituksena oli tutkia ja löytää kuinka yhteistyö sidosryhmien, kuten kuluttajien, kanssa parantaa tuotekehitysprosessia ja auttaa saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. Tutkimuksen löydöksiin perustuen työssä annetaan ehdotuksia kuinka tutkimusyritys voi parantaa ulkoisen sidosryhmien kanssa toimimista tuotekehitysprosessissaan. Empiriaosa toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, joka soveltuu erityisen hyvin organisaation tai sen osan tutkimiseen. Tapaustutkimus tehtiin haastattelemalla kahtatoista yrityksen tuotekehitysprosessiin osallistuvaa henkilöä. Lisäksi apuna käytettiin havainnointia yrityksen luontaisessa ympäristössä sekä tutkittiin ja hyödynnettiin yrityksen sisäisiä tietokantoja tietojen keräämiseksi. Haastattelut tuottivat kolmekymmentäseitsemän sivua puhtaaksi kirjoitettua tekstiä. Tutkimusaineistoa analysoitiin kontekstianalyysi-menetelmällä, joka sopii hyvin tapaustutkimusaineiston analysointiin. Sen avulla tunnistetaan, jaotellaan, kategorisoidaan kvalitatiivista tietoa ja se on hyvä työkalu puhtaaksi kirjoitettujen haastattelujen muokkaamiseksi helposti ymmärrettävään muotoon. Tutkimustulokset osoittavat, että ulkoiset sidosryhmät osallistuvat jokaiseen vaiheeseen tuotekehitysprosessissa. Ulkoisilla sidosryhmillä on erilaisia rooleja tuotekehitysprosessin kuluessa: — idealähteet ja ideointikumppanit — tutkimuslaitokset ja yliopistot, kuluttajat, materiaalin toimittajat, ulkoiset tietolähteet, patentit — avuntarjoajat konseptisuunnittelussa ja tuotekehitystyössä — tutkimuslaitokset ja yliopistot, ulkoiset asiantuntijat, ulkoiset tietolähteet, materiaalin toimittajat, ulkoiset testauslaitokset ja -laboratoriot, rekisteröinti apu — kuluttajat — tekemään tuotetestausta ja antamaan palautetta — tuotannon mahdollistavat sidosryhmät — raaka-ainetoimittajat, pakkausmateriaalin toimittajat, tuotantokoneiden toimittajat, alihankkijat — uutuustuotteiden näkyvyys mediassa — mainostoimisto, lehdistö, sosiaalinen media — tuotteiden myynti — kuluttajat, asiakkaat, jakelijat — passiiviset sidosryhmät taustavaikuttajina — lainsäädäntö, viranomaiset, omistaja, tulli, kemianteollisuuden turvamääräykset. Tärkeimmiksi ja kriittisimmiksi sidosryhmiksi tapaustutkimuksen yrityksessä osoittautuivat raaka-ainetoimittajat, ulkoiset tietolähteet, ulkoiset testauslaitokset ja -laboratoriot, pakkausmateriaalin toimittajat, alihankkijat, kuluttajat ja asiakkaat. Myös tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli tuotekehitysprosessissa, jos ne ovat mukana osallistumassa kyseisessä projektissa. Passiiviset sidosryhmät koettiin vähiten tärkeimmäksi ryhmäksi tuotekehitysprosessin onnistumisessa. Erityisen tärkeä sidosryhmä ovat kuluttajat, jotka lopulta päättävät tuotekehitysprosessin onnistumisesta. Kaikki tuotteet ovat valmistettu kuluttajia varten ja he luovat ostokäyttäytymisellään tuotteiden myynnin. Tästä syystä on tärkeää, että kuluttajat ovat mukana osallistumassa jokaisessa tuotekehitysprosessissa. Kuluttajilla on useita rooleja; he voivat toimia ideoiden lähteinä, olla mukana kehittämässä tuotteita ja lisäksi he testaavat ja käyttävät tuotteita antaen tärkeää kuluttajanäkökulmaa ja palautetta tuotekehitystiimille. Uudet innovaatiot saavat monessa tapauksessa alkunsa, kun yritykset tekevät yhteistyötä tärkeimpien ulkoisten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien osallistuminen innovaatioon perustuvaan tuotekehitysprosessiin voi antaa yritykselle pitkäaikaista kilpailuetua markkinoilla. Kirjallisuustutkimuksen perusteella kehitettyä teoreettista mallia verrattiin tapaustutkimuksen löydöksiin ja saatiin arvioitua tulosten oikeellisuutta. Tarkoituksena oli vahvistaa löydökset vertaamalla yrityksen käytännön toimintaa teoreettiseen malliin. Pystyttiin tunnistamaan kaikki samat ulkoiset sidosryhmät osallistumassa samoissa vaiheissa yrityksen tuotekehitysprosessiin niin teoriamallissa kuin käytännössäkin yrityksessä. Tutkimus myös paljasti, että ulkoisilla sidosryhmillä on monia erilaisia rooleja tuotekehitysprosessissa ja myös niiden tärkeys vaihtelee riippuen prosessin vaiheesta. Tutkimuksen tulokset ovat tapauskohtaisia, eikä niitä pysty suoraan yleistämään muiden teollisuusalojen käyttöön muuten kuin antamaan näkökulmaa tuotantoyrityksen tuotekehitysprosessin tutkimiseen.
see all

The purpose of this research is to study company’s new product development (NPD) process and investigate how firms can use external stakeholders and customer collaboration to improve their new product development processes and gain competition advantage in the market. Firms do not anymore operate alone to develop products, instead of they engage in communication with external stakeholders and their customers. Other purpose is to find what kind of excellence the external stakeholders give and in which phase of new product development process they are involved. Based on the findings of the research study presents suggestions for case company how to improve stakeholders’ involvement in NPD process. The empirical part of this study was conducted through qualitative case study method. The data were gathered using the methods of interviews, observations and database search. The interview survey, in which twelve employees from the sponsoring company were interviewed, provided thirty seven pages of transcribed text. The analysis was carried out using the method of content analysis, which is suitable method for this kind of study. It is a method of identifying, coding, and categorizing the qualitative data and a primary tool for making sense of interview transcripts. The findings of this research suggest that stakeholders should be participating every phase of NPD process. During the NPD process stakeholders have different roles: — idea sources and co-creators to participate ideation phase — research institutes and universities, consumers, suppliers, external knowledge, patents — help and advisory to involve concept development and product development — research institutes and universities, external specialists, external knowledge sources, suppliers, external testing institutes and laboratories, registration help — consumers to perform consumer approval tests and give feedback — production enablers — raw material suppliers, packaging suppliers, machinery suppliers, subcontractors — media to provide visibility for new products — advertising agency, press, social media — market stakeholders — consumers, clients, distributors — passive stakeholders affecting in the background — legislation, authorities, owner, customs, chemical industry’s safety regulations. The key stakeholders in the case company turned out to be raw material suppliers, external knowledge sources, external testing institutes and laboratories, packaging suppliers, subcontractors, consumers and clients. Also research institutes have their crucial role if they are participating NPD process. Passive stakeholders recognized to be less pivotal in the success of NPD process. One crucial stakeholder group is consumers. All the products in manufacturing companies are made for consumers. Consumers are always interested in new products in the market and create the sales of the product. Consumers should participate in every NPD project in a company and they have many roles during the NPD process: they can be idea creators, they are testing products and providing feedback and some companies even produce products which are designed by consumers. The innovations in the products are many times created when co-working with the key external and internal stakeholders. The stakeholder involvement in innovation-related NPD processes can be a vital source of long-term competitive advantage in the market. The literature review offered a theoretical framework for the study to be validated empirically in the case company. All the same external stakeholders to participate in NPD process and act in general, were identified in the case study as well. Stakeholders have different roles during the NPD process and their importance varies depending on the development phase. The results of the thesis are case-specific and cannot be generalized directly to other field of industries. The results can be used to compare manufacturing companies NPD processes and gaining insight of external stakeholder’s involvement in NPD processes.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Hietajärvi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.