University of Oulu

Flexible contracting in sofware project business

Saved in:
Author: Nuottila, Jouko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310301824
Language: English
Published: Oulu : J. Nuottila, 2013
Publish Date: 2014-01-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Reviewer: Kujala, Jaakko
Nystén-Haarala, Soili
Description:

Abstract

One of the most important issues in project business is to reach the goals set for the project, both monetary and non-monetary goals. This is also how project success can be measured and company’s activities can be evaluated for future adjustments in different project functions. As project management literature suggests, several types of uncertainties and changes in project requirements or project environment create the most severe source of risk preventing to reach project goals. The traditional way to control the risk during the implementation of the project is to use different project management techniques. However, these techniques are many times reactive as nature; even they usually try to foresee the future problems in project implementation and delivery.

To overcome these challenges, project contracts can be seen as a potential source of flexibility for the project implementation and delivery phase, and as a potential tool for better cooperation and communication between the project parties. The goal of this research was to look at the contracting process and capabilities and see if they, along with the project contract, can support a company to reach its business goals within a project. Furthermore, another goal was to consider a concept of proactive contracting from flexibility point of view and increase understanding how flexibility can be applied in project business and what are the risks and benefits in doing so. To achieve these goals, the research questions of the research were:

- What are the phases of contracting process and the elements of project contract?

- How is flexibility implemented in contracting process and into project contract?

- What type of benefits and risks does flexibility bring to software project vendor?

The main finding of the study was that it is possible to use two different approaches to implementing flexibility in the contracting process: Postpone decisions until there is enough adequate information available for decision making or make decisions that allow flexible adaptation to changes during the project lifecycle.

The other findings can be concluded in three notions. First, flexible contracting requires certain level of relational accumulation and trust. Secondly, flexible contracting plays a vital role in value creation of a software project. Based on this research, flexible contracting creates synergies with agile software development in project business. And lastly, safeguarding is an important function of a project contract but with flexible contracting approach, contracts can work as a business tool to enable proactive coordination and flexible adaption for changes in a complex project environment.

Joustava sopiminen projektiliiketoiminnassa, case: ohjelmistoprojektit

Tiivistelmä

Yksi projektiliiketoiminnan keskeisistä päämääristä on saavuttaa projektille asetetut tavoitteet, sekä puhtaasti liiketaloudelliset että muut tavoitteet. Tällä tavoin voidaan projektitoiminnan menestystä luotettavasti mitata ja yrityksen toimintoja voidaan parantaa tulevaisuuden projekteja varten. Projektinhallinnan kirjallisuus kuvailee monia epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa projektin tavoitteiden saavuttamista. Muutokset vaatimuksissa ja toimintaympäristössä ovat yleensä vakavimpia riskejä projekti toteuttamiselle. Perinteisesti näitä riskitekijöitä on pyritty hallitsemaan erilaisilla projektinjohdon työkaluilla. Nämä työkalut ovat kuitenkin yleensä reagoivia luonteeltaan, vaikkakin pyrkivät ennakoimaan tulevaa.

Yksi vaihtoehto parempaan ennakointiin voidaan saavuttaa ennakoivilla ja joustavilla projektisopimuksilla. Sopimukset voivat olla työkalu parempaan yhteistyöhön projektitoimijoiden kesken ja ne voivat myös edistää tehokkaampaa kommunikointia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sopimusprosessia ja sopimuskyvykkyyttä varsinaisen sopimuksen rinnalla. Erityisesti oli tarkoitus havainnoida voisiko joustava sopiminen edistää projektin liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Toisen tavoitteena oli tarkastella kuinka joustavaa sopimista voidaan käyttää projektiliiketoiminnassa ja mitä hyötyjä ja riskejä se tähän toimintaan tuo. Tutkimuskysymykset olivat:

- Mitkä ovat sopimusprosessin vaiheet ja projektisopimuksen elementit?

- Kuinka joustavuus on otettu käyttöön sopimusprosessissa ja projektisopimuksessa?

- Mitä hyötyjä ja riskejä joustavuus tuo ohjelmistoprojektin toimittajalle?

Tärkein tutkimustulos oli, että joustavuutta voidaan lisätä kahdella tavalla. Päätöksiä voidaan viivästyttää niin pitkään, että riittävästi tietoa päätöksiin on saatavilla tai päätökset voidaan tehdä niin, että ne sallivat joustavat muutokset projektin elinkaaren aikana.

Muut tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Joustava sopiminen vaatii luottamusta yritysten välisessä suhteessa. Joustava sopiminen on tärkeää arvontuoton kannalta ohjelmistoprojekteissa. Pitävät sopimusehdot ovat tärkeitä liiketoiminnassa, mutta joustavuudella voidaan tietyissä sopimusehdoissa saavuttaa ennakoivaa yhteistyötä projektikumppaneiden välille ja edistää muutoksiin adaptoitumista kompleksisessa projektiympäristössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouko Nuottila, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.