University of Oulu

Yđđâ testament jurgâlem anarâškielân : suomâkielâst anarâškielân — keevâtlâš pággu vâi mahdulâšvuotâ ucca kielân?

Saved in:
Author: Skopets, Mervi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 118
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310311832
Language: Inari Sami
Published: Oulu : M. Skopets, 2013
Publish Date: 2013-11-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Olthuis, Marja-Liisa
Reviewer: Olthuis, Marja-Liisa
Aikio, Ante
Description:

Čuákánkiäsu

Pro gradu -pargostân mun lam tutkâm anarâškielâsâš Uđđâ testament teevstâi jurgâlmijd. Anarâškielâsâš ráámmátteevstah iä lah ovdil tutkum. Tutkâmuš lii empiirisâš já kulá kielâtieđâlâš jurgâlemtutkâmuš pirrâsân. Tutkâmuš ulmen lii čielgiđ, maht kreikakielâsâš Uđđâ testament algâteevstâ teermah σῴζω (piäluštiđ), πνεῦμα (jieggâ) já πληρόω (tevdiđ) realistuvvojeh anarâškielâsâš Uđđâ testament teevstâin. Tutkâmušamnâstâhhân láá teevstah, moh láá jurgâlum suomâkielâsâš ive 1992 kirkkoráámmát teevstâ vuáđuld.

Nubben ulmen tutkâmušâst lii selvâttiđ siämmáá amnâstuv vuáđuld, magareh anarâškielâsâš Uđđâ testament teevstah láá jurgâlussân. Ton selvâttem várás toh viärdádâllojeh vuolgâtekstâsis, ive 1992 suomâkielâsâš kirkkorámátân, já nube tááhust vuolgâteevstâ vuolgâteekstân ađai kreikakielâsâš algâteekstân. Viärdâdâllâm ulmen lii lamaš čielgiđ, monmit ráámmátteevstâid puáhtá jurgâliđ suomâkielâsâš teevstâin kreikâkielâsâš algâteevstâ saajeest. Tutkâmuš puátusijd puáhtá anneeđ ävkkin ive 2013 aalgâst álgám anarâškielâsâš ráámmátteevstâi jurgâlempargoost.

Tutkâmuš analyysuásist árvuštâlâm anarâškielâsâš jurgálmij já toi vuolgâteevstâ västideijeevuotâ ađai ekvivalens. Analyysist anarâškielâsâš teevstah viärdádâllojeh sehe suomâkielâsâš vuolgâteekstân ete kreikâkielâsâš algâteekstân, vuosmustáá teermâi tááhust já ton maŋa ubâ tekstâpitá uáinust. Tutkâm vyelni lijjii kulmâ teermâ vuottumsajeh anarâškielâsâš teevstâin, ohtsis 107 verstâd já verstâuássid. Kuulmâ teermâ uásild láá oovdânpuohtum toi kreikâkielâsâš olgospyehtimij merhâšumeh já kiävttutäävih. Tutkâmuš analyys vuáđuduvá jurgâlemtiettuu teoriaid já prinsiipáid.

Jurgâlmij analyys čáittá, et teermâi uásild anarâškielâsâš jurgâlusah nuávditteh iänááš sänitárkká vuolgâteevstâ olgospyehtimijd. Merhâšume peeleest teermâi jurgâlmeh västideh sehe suomâkielâsâš vuolgâteekstâ ete kreikâkielâsâš algâteekstâ. Veerbâ σῴζω já substantiiv πνεῦμα jurgâlusah láá morfeemtääsi räi sänitárkká jurgâlum pic oovtâ saajeest. Veerbâ πληρόω peht stuárráb uási teermâin láá jurgâlum puustâvlávt, tastko kyevtsáánág suomâkielâsâš olgospyehtim lii jurgâlum oovtsáánág anarâškielâsâš olgospyehtimáin.

Tutkum veerstâi uásild anarâškielâsâš Uđđâ testament teevstah láá viehâ sänitárkká jurgâlum. Tot lii máhđulâš tondiet, et anarâškielâ já suomâkielâ láá hyelkkikielah. 107 veerstâst já verstâuásist 27 % lijjii morfeemtääsi räi sänitárkká jurgâlum já 71 % lijjii puustâvlávt jurgâlum. Kyevti veerstâst kavnui merhâšume muttee feilâ; feeilah lijjii čielgâsávt tábáhtum editistemmuddoost. Puustâvlávt jurgâlum veerstâin vuáttojii spiekâstmeh vuolgâteevstâ morfeem- já sänitääsi ráhtusijn iänááš talle, ko tot lâi taarbâšlâš tâi velttidmettum puátukielâ idiomaatlâš- já luándulâšvuođâ tiet.

Taan tutkâmuš puátusij vuáđuld puáhtá anneeđ čielgâsin, et anarâškielâsâš ráámmátteevstâid ij lah tárbu viggâđ jurgâliđ algâkielâst, Uđđâ testament uásild kreikâkielâst. Ráámmátteevstâid puáhtá jurgâliđ anarâškielân koskâkielâ ađai suomâkielâ peht, já kreikâkielâtáiđusâš äššitobdee vuod tarbâšuvvoo eskin tärhistemmuddoost. Taat lii merhâšittee, tastko uccâ kielâ uásild sehe olmoošresurseh ete ekonoomliih máhđulâšvuođah láá vääniht.

Tiivistelmä

Olen tutkinut pro gradu -työssäni inarinsaamenkielisiä Uuden testamentin tekstien käännöksiä. Inarinsaamenkielisiä raamatuntekstejä ei ole tutkittu aiemmin. Tutkimus on empiirinen ja kuuluu kielitieteellisen käännöstutkimuksen piiriin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kreikankieliset Uuden testamentin alkutekstin termit σῴζω (pelastaa), πνεῦμα (henki) ja πληρόω (täyttää) reaalistuvat inarinsaamenkielisissä Uuden testamentin teksteissä. Tutkimusaineistona ovat raamatuntekstit, jotka on käännetty suomenkielisen vuoden 1992 raamatunkäännöksen pohjalta.

Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää saman aineiston osalta, millaisia inarinsaamenkieliset Uuden testamentin tekstit ovat käännöksenä. Sen selvittämiseksi niitä verrattiin lähtötekstiinsä, vuoden 1992 suomenkieliseen kirkkoraamattuun, ja toisaalta lähtötekstin lähtötekstiin eli kreikankieliseen alkutekstiin. Vertailun tarkoituksena on selvittää, missä määrin raamatuntekstejä voidaan kääntää inarinsaamen kielelle suomenkielisistä teksteistä kreikankielisen alkutekstin sijaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vuoden 2013 alussa alkaneessa inarinsaamenkielisten raamatuntekstien käännöstyössä.

Tutkimukseni analyysiosiossa arvioin inarinsaamenkielisten käännösten ja niiden lähtötekstin vastaavuutta eli ekvivalenssia. Analyysissä inarinsaamenkielisiä tekstejä verrataan sekä suomenkieliseen lähtötekstiin että kreikankieliseen alkutekstiin, ensin termien osalta ja sen jälkeen koko tekstikappaleen kannalta. Tutkittavina olivat kolmen termin esiintymiskohdat inarinsaamenkielisissä teksteissä, yhteensä 107 jaetta ja jakeen osaa. Kolmen termin osalta on esitetty niiden kreikankielisten ilmaisujen merkitykset ja käyttötavat. Tutkimukseni analyysi perustuu käännöstieteen teorioihin ja periaatteisiin.

Käännösten analyysi osoittaa, että termien osalta inarinsaamenkieliset käännökset noudattavat pääosin sanatarkasti lähtötekstin ilmaisuja. Merkityksen osalta termien käännökset vastaavat sekä suomenkielistä lähtötekstiä että kreikankielistä alkutekstiä. Verbin σῴζω ja substantiivin πνεῦμα käännökset on käännetty morfeemitasoa myöten sanatarkasti lähes kaikissa kohdissa. Verbin πληρόω kohdalla suuri osa termeistä on käännetty kirjaimellisesti, sillä kaksisanainen suomenkielinen ilmaisu on käännetty yksisanaisella inarinsaamenkielisellä ilmaisulla.

Tutkittujen jakeiden osalta inarinsaamenkieliset Uuden testamentin tekstit on käännetty varsin sanatarkasti. Tämä on mahdollista, koska inarinsaamen kieli ja suomen kieli ovat sukulaiskieliä. 107 jakeesta ja jakeen osasta 27 % oli käännetty sanatarkasti morfeemitasoa myöten ja 71 % oli käännetty kirjaimellisesti. Kahdesta jakeesta löytyi merkityksen muuttava virhe; virheet olivat selvästikin tapahtuneet editointivaiheessa. Kirjaimellisesti käännetyissä jakeissa esiintyi poikkeamia lähtötekstin morfeemi- ja sanatason rakenteista lähinnä sellaisissa tapauksissa, joissa se oli tarpeellista tai välttämätöntä tulokielen idiomaattisuuden tai luontevuuden kannalta.

Tämän tutkimuksen tuloksien pohjalta voidaan pitää selvänä, että inarinsaamenkielisiä raamatuntekstejä ei tarvitse pyrkiä kääntämään alkukielestä, Uuden testamentin osalta kreikan kielestä. Raamatuntekstit voidaan kääntää inarinsaamen kielelle välikielen eli suomen kielen kautta, jolloin alkukielentaitoinen asiantuntija on tarpeen vasta tarkistusvaiheessa. Tämä on merkittävää, sillä pienen kielen kohdalla sekä ihmisresurssit että taloudelliset mahdollisuudet ovat rajalliset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mervi Skopets, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.