University of Oulu

Arkielämän terveystiedon lukutaito ja sen yhteys terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan kutsuntaikäisillä miehillä

Saved in:
Author: Iisakka, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201310311838
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Iisakka, 2013
Publish Date: 2013-11-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Hirvonen, Noora
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Kortelainen, Terttu
Description:
Tämän tutkielman päämääränä on lisätä ymmärrystä arkielämän terveystiedon lukutaidosta ja sitä tutkimaan kehitetystä arkielämän terveystiedon seulontavälineestä (Niemelä, Ek, Eriksson-Backa ja Huotari 2012). Tutkimuksen tavoite on seulontavälinettä hyödyntämällä selvittää, millainen on kutsuntaikäisten miesten arkielämän terveystiedon lukutaidon taso ja onko terveystiedon lukutaidolla yhteyttä tutkittavien terveyskäyttäytymiseen eli alkoholin käyttöön ja tupakointiin sekä terveydentilaan eli koettuun terveyteen, ylipainoon ja masennukseen. Lisäksi selvitetään kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon yhteyttä heidän taustatekijöihinsä, kuten koulutustasoon sekä testataan Niemelän ym. (2012) ehdottamaa lyhennettyä arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä. Arkielämän terveystiedon lukutaito on kykyä lukea, ymmärtää, viestittää ja käyttää terveyteen liittyvää informaatiota hyvien terveyspäätösten tekemiseksi arjessa. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä nuorten terveystiedon lukutaidon yhteyttä heidän terveyskäyttäytymiseensä tai terveydentilaansa ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimus on toteutettu sekundaariaineistolla, joka on kerätty kyselytutkimuksella MOPO-tutkimus- ja kehityshankkeen tutkimusta varten syksyllä 2012 Puolustusvoimien kutsunnoissa Oulussa. Tutkimusjoukkona ovat Oulun seudun kutsunnanalaiset 17−18-vuotiaat miehet, jotka tuolloin osallistuivat kutsuntoihin, vastasivat hyvinvointikyselyyn ja antoivat suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta (n = 856). Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin Puolustusvoimien keräämiä terveys- ja taustatietoja tutkittavista. Tutkimusaineisto analysointiin tilastollisilla menetelmillä kuten ristiintaulukoinnilla ja tilastollisen merkitsevyyden Pearson χ²- ja Kruskal−Wallis -testeillä. Tutkimuksessa selvisi, että kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidossa oli parannettavaa, sillä heidän terveystiedon lukutaidon tasonsa oli pääasiassa melko alhainen tai alhainen. Lisäksi 18 tutkittavan terveystiedon lukutaidon taso oli erittäin alhainen. Kutsuntaikäiset miehet tiesivät mistä löytää terveystietoa ja kokivat sen kysyttäessä tärkeäksi, mutta terveystiedon luotettavuuden arviointi tuotti heille vaikeuksia. Tulokset osoittivat, että kutsuntaikäisten miesten terveystiedon lukutaidon tasolla oli erittäin selkeästi havaittavissa oleva yhteys tupakointiin, masennukseen ja koulutustasoon sekä selkeästi havaittavissa oleva yhteys alkoholinkäyttöön. Arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälineellä pystyttiin löytämään tutkittavista ryhmiä, jotka hyötyisivät kohdennetusta terveysneuvonnasta alhaisen terveystiedon lukutaidon tason vuoksi. Seulontavälinettä tulisikin hyödyntää jatkossa osana nuorten terveys- ja mielenterveysongelmien sekä syrjäytymisen ehkäisyyn suunnattuja terveysinterventioita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Iisakka, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.