University of Oulu

Hoitajien toimintamallit iäkkään muistisairaan henkilön hoitotyössä

Saved in:
Author: Hultqvist, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311011841
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hultqvist, 2013
Publish Date: 2013-11-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Isola, Arja
Reviewer: Elo, Satu
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata hoitajien toimintamalleja iäkkään muistisairaan henkilön hoitotyössä. Tutkielma rajattiin Arja Liukkosen (1990) Dementoituneen potilaan perushoito laitoksessa väitöskirjan hoitajien toimintamallien hyljeksivästi, kylmästi rutiinilla, robottimaisesti, kasettimaisesti ja taitavasti hoitamisen tarkasteluun. Tutkielman lähestymistapa oli kvantitatiivinen. Tutkielma sisälsi myös kvalitatiivisen osion. Tutkimusaineisto (n=132) kerättiin vuonna 2011 strukturoidulla kyselylomakkeella eteläsuomalaisessa kaupungissa erilaisissa ikääntyvien hoitotyön yksiköissä. Tutkimuksessa käytettiin sopivuuteen perustuvaa ja tarkoitushakuista otantaa. Vastausprosentti oli 46%. Taustamuuttujien vaikutuksen ja toimintamallien esiintymistä kuvaavan janan vastausten analysoimisessa käytettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja SPSS 19 tilasto-ohjelmaa. Kvantitatiivinen aineisto luokiteltiin. Taustatekijöiden ja hoitajien toimintamallien välisiä yhteyksiä tutkittiin frekvenssien, ristiintaulukoinnin, kaksisuuntaisen Khiin neliötestin, Man Whitneyn ja Kruskal-Wallis testien avulla. Tutkimustuloksia tarkasteltiin p-arvojen avulla sekä prosentti- ja frekvenssijakaumilla, joita havainnollistettiin taulukoilla ja kuvioilla. Tutkielman avointen kysymysten analysoimisessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. Tutkielman tulosten mukaan pienellä alle 15 potilaan osastolla toimitaan usein taitavasti mallin mukaisesti, kun taas keskisuurella ja suurella osastolla esiintyy harvemmin taitavasti toimimista. Työpaikkaansa tyytyväiset hoitajat toimivat usein taitavasti mallin mukaisesti. Taitavasti usein toimiva hoitaja näkee muistisairaan laitoshoidon lähitulevaisuuden valoisana. Tulosten mukaan taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa edistävät sekä kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa estävät samat tekijät. Ne ovat hoitajan ammattitaito, hoitajan asennoituminen työhön ja potilaisiin, johtajuuden luomat toimintaedellytykset sekä hoitajan työhyvinvoinnin mahdollisuudet. Robottimaisesti, kylmästi rutiinilla ja hyljeksivästi mallin mukaista toimintaa edistävät sekä taitavasti ja kasettimaisesti mallin mukaista toimintaa estävät yhteiset tekijät. Niitä ovat hoitajan kuormittuminen ja työhyvinvoinnin haasteet, toimintaedellytyksistä ja työn vaatimuksista johtuvat työhyvinvoinnin esteet sekä hoitotyön laadun haasteet. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyvien muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä sekä hoitajien ja hoitotyön johtajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
see all

The purpose of this study was to describe functional models of nursing used with elderly patients that have memory disorders. The study was limited to the functional models of Arja Liukkonen’s (1990) dissertation, The Basic Care of Dementia Patients in Institutions: ostracization, cold routine, robotic, like a casette and skilled-care. The study’s approach was quantitative. The study also included a qualitative part. The data set (n=132) was collected in 2011 through a structured survey of different elderly care units in southern Finland. The study used a sample that was chosen for its appropriateness and applicability. The survey response rate was 46%. The survey contained segments that identified the functional model and obtained measurements for background variables. The quantitative analysis was performed using SPSS-19 statistical software. The data were categorized. The relationship between the background variables and functional models of nursing was analyzed with the help frequency, cross-tabulation, two-way Chi-square, Man-Whitney and Kruskal-Wallis tests. The research results were checked with p-values and percent- and frequency distributions displayed in charts and graphs. The survey’s free-response questions were analyzed through inductive content analysis. The research results showed that care units with less than 15 patients often work under the skilled-care model. In medium- and large-sized departments, the skilled-care model occurred less often. Nurses that are satisfied with their workplace usually work according to the skilled-care model. Nurses working under the skilled-care model often see the care facilities for elderly who have memory disorders as having a bright future. According to the results, the factors that encourage the use of the skilled-care model and the like a casette model are the same factors that inhibit the use of both the cold routine model and ostracization model. These factors are the nurse’s professional skill level, the nurse’s attitude towards work and patients, management’s creation of foundations for operations, and the possibilities the nurse has for well-being at work. Use of the robotic, cold routine, and ostracization models is encouraged by the same factors which inhibit use of the skilled-care and like a casette models. These factors are the nurses workload, challenges to the nurses well-being at work stemming from the demands of work, the foundations for operations, and the quality of the nursing care. The research results can be used to develop the care practices for aging patients with memory disorder, and also for the nurses’ and nursing management basic and continuing education.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Hultqvist, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.