University of Oulu

Toiminnan mielekkyys ryhmätoiminnan kontekstissa

Saved in:
Author: Leppilampi, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311151860
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leppilampi, 2013
Publish Date: 2013-11-18
Physical Description: 116 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Latomaa, Timo
Reviewer: Latomaa, Timo
Peltonen, Jouni
Description:
Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ryhmäilmiötä toiminnan mielekkyy- den näkökulmasta. Tutkielman keskiössä ja sen kantavana ajatuksena on yksilön toiminnan mielekkyys. Toimiessaan ryhmässä yksilöön kohdistetaan erilaisia normatiivisia yhdenmukai- suuden vaatimuksia ja yksilö joutuu kaiken aikaa säätelemään omaa toimintaansa ryhmässä toimintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi. Yksilön toiminnan mielekkyys ei ole siten kos- kaan täysin ympäristöstä riippumaton persoonallinen ilmiö, vaan toteutuu suhteessa sosiaa- liseen ympäristöönsä. Psykologisesti tulkittuna, yksilön toimiessa ryhmässä, ryhmä antaa ja toisaalta rajaa kaiken aikaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen ja sen ylläpitä- miseen avautuvia mahdollisuuksia. Pro gradu -tutkielmassa yksilön toiminnan mielek-kyyden problematiikkaa ryhmätoiminnan kontekstissa lähestytään käsiteanalyyttisesti, sivistysteo- reettisesti tulkitun Abraham Maslowin tarvehierarkkisen teorian näkökulmasta. Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysi muodostaa teoreettisen viitekehyksen, johon tukeutuen ryhmäil- miöön liittyvää pääosin sosiaalipsykologista lähdekirjallisuutta tarkastellaan. Tutkielman sisältää empiirisen osuuden, jonka tarkoituksena on selvittää, millainen faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu. Aineistonkeruume- netelmänä on strukturoitu kyselylomake. Aineistonkeruu toteutettiin anonyyminä webpropol -kyselynä Oulun yliopiston KT tiedekunnan opiskelijoilla lukuvuoden 2011–2012 aikana. Pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 1) Mistä yksilön toiminnan mielekkyyden ko- kemus muodostuu? 2) Millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemista? 3) Millainen faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineis- ton pohjalta muodostuu ja onko lopullinen faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielek- kyyden käsiteanalyysin avulla. Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia yhdistelemällä kva- litatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta. Menetelmällisesti kvalitatiivista tutki- musotetta edustaa toiminnan mielekkyyden -käsitteen yksilötason analyysi ja vastaavasti kvantitatiivista tutkimusotetta eksploratiivinen faktorianalyysi toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta. Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti todeta, että ryhmätoiminnan kontekstissa inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toimin- nan motiivit, mannermaisen filosofian traditiosta kumpuavan sivistysteoreettisen orientaa- tion yhtymäkohtineen, ovat kaiken aikaa läsnä muodostaen soveltuvin osin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen perustan. Yksilön toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttyessä, mikä mahdollistaa sisäisen tasapainotilan ylläpitä- misen. Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että vaihte- levissa ryhmätilanteissa yksilö on aina jossain määrin alisteisessa asemassa joutuessaan sovittamaan omaa toimintaansa ryhmän normatiivisten vaatimusten mukaisesti. Se, millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja toisaalta, miten ryhmä rajaa ryhmässä toimivien yksilöi- den toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia on ryhmän itsensä ratkaistavissa. Ryhmän tavoitteelliseen toimintaan pohjautuvien jaettujen merkityksenantojen siirtyessä yksilön sisäisiksi representaatioiksi ryhmän jäsenet itse, enemmän tai vähemmän tietoises- ti, rajaavat yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia ryhmässä. Vastauk- sena kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että exploratiivisen faktorianalyysin tuloksena lopulliseksi faktoriratkaisuksi saatiin viisi toiminnan mielek- kyyden käsiteanalyysin pohjalta tulkittavissa olevaa yksilön toiminnan mielekkyyden dimen- siota: 1) Yhteisöllisyyden ja liittymisen tarve, 2) Itsensä kehittämisen tarve, 3) Avoi- muuden tarve, 4) Itsenäisyyden ja autonomian tarve, sekä 5) Arvostuksen tarve. Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan tutkielmassa ryhmäfaktorien F1-F4 osalta pitää riit- tävän korkeana Cronbachin alfan arvo > 0.6 ylittyessä. Spesifi faktorin F5 reliabiliteet- tiestimaattina voidaan käyttää ko. faktorille latautuneen yksittäisen muuttujan K6 kommu- naliteettiarvoa 0,999 ts. prosenttiosuutta, jolla yksittäisen muuttujan vaihtelu tulee se- litetyksi lopullisessa faktoriratkaisussa. Tutkielman sisäisen validiteetin osalta arvioi- tiin ensisijaisesti käsitevaliditeettia. Ryhmäfaktorin F2 osalta ei kaikilta osin onnis- tuttu mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitus mitata tai sitten teoreettiset oletukset laten- teista muuttujista ovat virheellisiä. Tutkielman ulkoisen validiteetin osalta tyydytään toteamaan, että tutkimustuloksista ei voida tehdä tilastollisia päätelmiä otoksesta perus- joukkoon, sillä otantaa ei satunnaistettu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Leppilampi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.