University of Oulu

The current ethical debates on sex education : a content analysis of eighth grade health education textbooks

Saved in:
Author: Rantajääskö, Hillamaria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311151865
Language: English
Published: Oulu : H. Rantajääskö, 2013
Publish Date: 2013-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Description:
This master’s thesis considers the discussion of ethical sex education in the Finnish comprehensive school system. Sex education in school is known to be a sensitive matter. An ethical approach to sex education may increase sensitivities and present a challenge for educators. However, ethical discussions in the teaching of sex education should not be neglected. The importance of integrating ethical discussions in sex education seems evident and necessary. This approach appears more widely recognized in the international community than in Finland, therefore international sources are included in the discussion in this research. The theoretical framework of the thesis consists of defining sex education, introducing ethical theories, and an ethical approach as a basis for sex education. Different ideological approaches to sex education are examined and discussed in addition to ethical debates central to sex education. For this research, three different ideologies were selected: conservatism, liberalism, and feminism. These ideologies are discussed relative to sex education. In order to discuss the matter of ethical questions in a more concrete way, five different current ethical issues were identified as the research themes. These ethical issues are part of the ongoing public debate, but are not usually addressed in the school context. The five themes identified and analyzed are: abortion, contraception, pornography, sexual diversity, and abstinence. This is a qualitative research study involving analysis of four different 8th grade health education textbooks. The research focuses on examining how the textbooks present information relative to the research themes and the relationship to current ethical debates. The purpose of this research was to analyze the content, context, presentation, and discussion of the themes. The research methodology used is a data driven content analysis. All of the textbooks are currently in use and are from different textbook publishers (Otava, Tammi, WSOY, Edita). The results of this study indicate that ethical positions and values are either directly presented or implied in the textbooks. The content is not limited to factual information as may have formerly been the case. However, this study indicates the need for a broader, more equitable, and open discussion because the most difficult and societally divisive issues are not addressed, such as the justification of abortion. Liberal views seem to dominate ethical issues in sex education. Feminist views have a limited role and conservative views, even less. The purpose of this research is to add to the existing body of knowledge and to promote a more open dialogue of the ethical aspects of sex education from different perspectives, ideologies, and worldviews. In our multicultural society, considering and respecting different worldviews (conservatism, liberalism, and feminism) on the sensitive issues related to sexuality is of increasing importance.
see all

Tämä pro -gradu työ tarkastelee eettistä seksuaalikasvatusta suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä. Seksuaalikasvatuksen opettaminen voi olla jo itsessään haastava aihe opettajalle. Kun seksuaalikasvatusta tarkastellaan eettisistä näkökulmista, voivat opettajat kokea opettamisen entistä haastavampana. Eettistä keskustelua opetuksessa ei tule kuitenkaan jättää pois, ja sen integroiminen seksuaalikasvatukseen tulisi nähdä tarpeellisena ja välttämättömänä. Toisin kuin Suomessa, kansainvälisissä tutkimuksissa ja käytännöissä seksuaalikasvatuksen eettinen ulottuvuus on ollut paljon esillä. Tämän vuoksi tutkimuksessa on käytetty suomalaisten lähteiden lisäksi verrattain paljon kansainvälisiä lähteitä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys alkaa seksuaalikasvatuksen määrittelystä. Tämän jälkeen esittelen erilaisia eettisiä teorioita, joita käytetään eettisen seksuaalikasvatuksen määrittämiseen. Eettisen seksuaalikasvatuksen taustalla olevien ideologioiden hahmottaminen ja määritteleminen kuuluvat myös teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimukseen on valittu kolme eri ideologiaa, jotka ovat liberalismi, konservatismi ja feminismi. Näitä ideologioita tarkastellaan seksuaalikasvatuksen ja siihen liittyvien ongelmallisten kysymysten valossa. Lisäksi esittelen viisi eri seksuaalikasvatukseen liittyvää eettistä teemaa, joiden avulla eettisen seksuaalikasvatuksen problematiikka konkretisoituu. Nämä aiheet ovat ajankohtaisia teemoja julkisessa keskustelussa, mutta aiheiden eettinen ulottuvuus ei ole aina sisällytettynä peruskoulun opetukseen. Nämä viisi eri teemaa ovat: abortti, ehkäisy, pornografia, seksuaalinen pidättäytyminen ja seksuaalinen moninaisuus. Tämä tutkimus on laadullinen ja sen tutkimuskohteena on neljä kahdeksasluokkalaisille suunnattua terveystiedonoppikirjaa. Tutkimuskysymykset kohdentuvat oppikirjojen sisältöön. Tutkin, millä tavalla nämä viisi aiemmin mainittua eri teemaa on käsitelty oppikirjoissa. Tarkastelen myös, millä tavoin oppikirjat käsittelevät näiden aiheiden eettistä problematiikkaa. Tavoitteena on tutkia sisällön lisäksi sitä, miten teemat on esitetty ja missä asiayhteydessä ne käsitellään, ja mitä viestiä niillä halutaan välittää oppilaille. Tutkimusmenetelmäksi on valittu aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Kaikki oppikirjat ovat käytössä ja ne ovat eri kustantajilta (Otava, Tammi, WSOY, Edita). Perinteisesti Suomessa seksuaalikasvatusta on käsitelty lähinnä asiatietona. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että eettisiä kannanottoja ja arvoja on joko suoraan tai välillisesti viestitettyinä käsitellyissä oppikirjoissa. Tutkimustulosten mukaan tarvetta on yhä laajemmalle ja avoimemmalle keskustelulle, koska haastavat ja mielipiteitä jakavat aiheet, kuten abortin oikeutus, eivät ole mukana oppimateriaalissa. Oppikirjoissa on nähtävissä vahva liberalistinen aatesuuntauksen ote, joka jättää vähemmän tilaa feministiselle ja lähes olemattoman osan konservatiiviselle näkökulmalle. Tämä tutkielma haluaa nostaa esille peruskoulun seksuaalikasvatuksessa ilmenevää puutetta eri arvomaailmojen ja näkökulmien käsittelemisessä. Olisi tärkeää, että eri näkökulmien, ideologioiden ja maailmankatsomusten välinen dialogi voisi toteutua kouluissa. Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassamme on yhä suurempi tarve ottaa huomioon tasapuolisesti eri maailmankatsomuksia myös seksuaalikasvatuksen osalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hillamaria Rantajääskö, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.