University of Oulu

Masennus miesten kokemana

Saved in:
Author: Huumonen, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311151869
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Huumonen, 2013
Publish Date: 2013-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Latomaa, Timo
Reviewer: Latomaa, Timo
Koskela, Jani
Description:
Tämä on kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma aiheesta ”Masennus miesten kokemana”. Työn tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää miesten kokemaa masennusta. Tieteenteoreettisilta lähtökohdiltaan työ kuuluu rekonstruktiiviseen psykologiaan, tarkemmin sanottuna fenomenologiseen psykologiaan. Tutkimuksen taustalla on holistinen ihmiskäsitys. Holistisessa ihmiskäsityksessä ihmisen olemassaolon perusmuodot ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Työn tutkimusongelma on seuraava: ”Onko miesten kokemassa masennuksessa jotain yhteistä?” Tutkimuksen aineistona on toimittaja Kari Saarisen teos ”Masennustarinoita”. Teoksessa kahdeksan miestä kertoo oman tarinansa elämästään ja masennuksesta. Kari Saarinen on haastatellut näitä miehiä, kirjoittanut heidän tarinansa puhtaaksi ja sen jälkeen vielä hyväksyttänyt tarinat miehillä. Tähän työhön on valittu neljän eri miehen tarinat. Merkittävin valintaperuste näiden tarinoiden valitsemiselle oli se, että näissä tarinoissa kuvaillaan masennusta selkeimmin ja kaikilla tarinoiden henkilöillä on diagnosoitu masennus. Aineiston analysoinnissa on käytetty fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää. Käytännössä menetelmä toimii niin, että ensin perehdytään tutkimusaineistoon. Tämän jälkeen aineistosta pyritään löytämään merkitysyksiköt, muutetaan ne tutkijan kielelle ja sitten muodostetaan keskeiset sisältöalueet ja siirretään merkitysyksiköt sisältöalueisiin. Tämän jälkeen muodostetaan sisältöalueista riippumattomat yksilökohtaiset merkitysverkostot. Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen jälkeen muodostetaan yleinen merkitysverkosto/-verkostot. Tässä vaiheessa yksilökohtaiset merkitysverkostot mielletään ehdotelmiksi yleisestä tiedosta. Yksilökohtaisista merkitysverkostoista erotetaan merkityssuhteet toisistaan ja muutetaan ne merkityssuhde-ehdotelmiksi. Tämän jälkeen muodostetaan sisältöalueet ja sijoitetaan muodostetut merkityssuhde-ehdotelmat sisältöalueisiin. Sisältöalueiden pohjalta muodostetaan ehdotelmat yleisiksi merkitysverkostoiksi. Viimeiseksi tässä vaiheessa muodostetaan yleinen merkitysverkosto/yleiset merkitysverkostot. Tämän jälkeen seuraa vielä tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työssä vertaillaan muodostettuja yleisiä merkitysverkostoja muuhun tutkimustietoon. Yleisistä merkitysverkostoista nousi esiin kuusi merkitystihentymää, jotka ovat seuraavat: masentuneen kokemus lapsuudesta, masentuneen kokemus itsestä, masentuneen suhtautuminen työhön, masentuneen kokemat menetykset, kokemus masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista ja masennus ja henkinen kasvu. Työn luotettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että jokainen analyysivaihe on kirjoitettu auki ja analyysivaiheista esitetään joitakin esimerkkejä. Lisäksi tutkimusmetodi ja tutkimuksen taustalla oleva ihmiskuva on kuvailtu tarkasti ja ne sopivat hyvin ihmisen kokemuksen tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä kaikkien niiden henkilöiden kesken, joiden tarinat liittyvät samaan yleiseen merkitysverkostoon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Huumonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.