University of Oulu

Yhteistoiminnallinen oppiminen oppivan organisaation tukena

Saved in:
Author: Broström, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 138
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311151876
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Broström, 2013
Publish Date: 2013-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siljander, Pauli
Reviewer: Peltonen, Jouni
Kivelä, Ari
Siljander, Pauli
Description:
Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien avulla voidaan tukea oppivan organisaation muodostumista. Tutkimus oli rajattu käsittelemään oululaisia perusasteen kouluja. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli tuoda lisätietoa Oulun kaupungin opetustoimelle Kohti yhteisöllistä koulua -hankkeen vaikutuksista opettajien ja rehtorien työhön selvittämällä yhteistoiminnallisten menetelmien käytön laajuutta sekä niiden vaikutuksia oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymiseen. Tavoitteena oli myös selvittää koulujen tiimiorganisaation muodostumisen kautta syntyneiden kollegiaalisten tiimien vaikutus oppivan organisaatiomallin kehittymisessä. Tutkimus toteutettiin käyttämällä sekä tilastollista analyysiä että laadullista sisällönanalyysiä. Kokemusperäinen materiaali koottiin opettajille ja rehtoreille suunnatun survey-kyselyn (n=38) muodossa sekä haastattelemalla (n=9) opettajia ja rehtoreita. Tutkimus on suunnattu kasvatustieteellisen alan ilmiöiden ja käsitteiden selvittämiseen, mutta toisaalta sillä on ulottuvuutta myös taloustieteellisen alan — johtamisen ja oppivan organisaation — problematiikan osalta. Tutkimuksen tuloksista välittyy se, että opettajat ovat ottaneet yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät laajasti käyttöön opetustyössään. Tutkimuksen tuloksien mukaan noin 1/3 tähän tutkimukseen osallistuvista opettajista hyödyntää yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöä jokapäiväisessä työssään. Edelleen hankkeen tavoitteena ollut tiimiorganisaation toteutuminen on saanut hyvän pohjan kouluissa käytössä olevista kollegiaalisista tiimeistä. Merkittävää on myös tuloksien valossa se, että tiedon kulku ja yksilön merkitys organisaatiossa ovat parantuneet kollegiaalisten tiimien kautta. Tutkimus osoittaa myös sen, että koulujen johtamisessa voidaan yhä enemmän käyttää yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä transformatiivista johtamisotetta, jossa rehtorit näkevät itsensä yhtenä oppijana. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytöllä niin oppilaiden parissa kuin opettajien kesken voidaan tukea oppivan organisaation ideaalin muodostumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Broström, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.