University of Oulu

Hoitotyön johtamisen etiikka terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Järvi, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311201887
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Järvi, 2013
Publish Date: 2013-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasivaara, Leena
Juhani Nikkilä
Reviewer: Suhonen, Marjo
Paasivaara, Leena
Description:
Tämä tutkimus on poikkileikkaustutkimus ja kertoo vain yhden organisaation sen hetkisestä tilanteesta. Tutkimus kuuluu terveyshallintotieteen alaan ja on luonteeltaan määrällinen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia hoitotyön johtamisen etiikkaa hoitotyön johtajien näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Oulun yliopistollisen sairaalan ylihoitajista (n= 8), osastonhoitajista (n= 40) ja muista (n= 10). Muita ammattinimikkeitä mainittiin olevan apulaisosastonhoitaja, tulosalueen laatupäällikkö, hallintoylihoitaja, toimiala- tai aluejohtaja ja vastaava hoitaja. Ikäjakauma painottui 50–59 vuotiaisiin. Vastausprosentiksi muodostui 32 %. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti laaditulla strukturoidulla kyselylomakkeella Webropol®-ohjelmalla keväällä 2012. Kyselylomake sisälsi vastaajien taustatiedot, Likert -tyyppisiä väittämiä sekä yhden avoimen kysymyksen. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tulosten mukaan hoitotyön johtajat arvokysymyksissä kohtelivat muita kunnioittavasti ja arvoa antaen päivittäin. He luottivat tiimin jäsenten kykyihin ja kiinnittivät huomiota innostavan kuvan luomiseen tulevaisuudesta. Ristiriitaa koettiin eettisten ja taloudellisten arvojen välillä ja niihin koettiin voivan vaikuttaa vain vähän. Vastuullisuuskysymyksissä annettiin kiitosta, pyydettiin palautetta ja kehitettiin näyttöön perustuvaa toimintaa. Velvollisuuskysymyksissä hoitotyön johtajat pitivät kiinni tekemistään lupauksista ja sitoumuksista. Mikäli henkilöstön työmotivaation havaittiin heikentyneen, apuna käytettiin muun muassa työnohjausta. Omalla esimerkillä johtamisen vaikutuksista kirjallisuuden perusteella ilmeni ristiriitaisia käsityksiä. Eniten apuna käytettiin keskustelua. Vuorovaikutuskysymyksissä hoitotyön johtajat kehittivät yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutusta päivittäin. Voimaantumiskysymyksissä henkilöstön kesken havaittiin epäkunnioittavaa käytöstä ja sen vähenemiseen koettiin voivan vaikuttaa muun muassa keskustelemalla, luomalla selkeät pelisäännöt ja järjestämällä koulutusta. Ongelmatilanteet hoidettiin yleensä käyttäen apuna konfliktitilanteiden varalle luotuja erilaisia malleja. Lisäksi korostui palkitsemisen merkitys. Ristiriitaa koettiin muun muassa palkitsemismenetelmän jäykkyydessä ja sen tasapuolisuudessa. Tämän tutkimuksen mukaan hoitotyön johtaja ei enää ole niin paljon kliinisessä hoitotyössä mukana, vaan hän on eettinen johtaja ja valmentaja.
see all

This study is cross-sectional study. The study describes the situation of one organisation. The study belongs to the field of Health Administration and is quantitative. The purpose of the study was to examine the ethics of nursing leadership and management in nursing managers point of view. The study were the Nursing directors of Oulu University Hospital (n = 8), Department managers (n = 40) and others (n = 10). Other job titles were identified in the Assistant head, Output quality manager, Administrative director of nursing, Industry or regional director and the Responsible manager. The response rate was 32%. The data were collected electronically form of a structured questionnaire Webropol® program in the spring of 2012. The questionnaire included the defendant’s background information, Likert-type statements, as well as one open question. The data were analyzed using statistical methods. The results show that the value of nursing leaders on issues treated others with respect and the value of providing a daily basis. They put their trust in team members’ abilities and drew attention to the creation of an inspiring picture of the future. Conflict was seen as ethical and economic values, and between them were considered to affect only a few. Responsibility matters was acknowledged, were asked to feedback and developed evidence-based activities. The obligation in matters of nursing leaders stressed delivers on the promises and commitments. If the motivation of the personnel was found to be weakened were used, among other things, clinical supervision. Leadership by example are the effects of the literature revealed contrasting views. Most were used to aid the discussion. Interaction questions nursing leaders have developed a collaborative interaction on a daily basis. The empowerment questions were found among the staff and the lack of respect for the use of the reduction was considered to have an influence, among other things, by talking, by establishing clear rules of the game and the organization of training. Problem solving was usually managed with the help of conflict situations created in a variety of designs. In addition, highlighted the importance of rewards. Conflict was seen as, among other things, compensation will be stiffness and its impartiality. According to this study the nursing director is no longer so much involved in clinical work, but he or she is an ethical leader and coach.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Järvi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.