University of Oulu

”Tehdään siitä mielekästä sekä heikoille että lahjakkaille” : luokanopettajien tapoja ja kokemuksia opetuksen eriyttämiseen liittyen alkuopetuksen liikuntatunneilla

Saved in:
Author: Lehto, Joel1; Tuomaala, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311221922
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehto ; S. Tuomaala, 2013
Publish Date: 2013-11-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koskela, Jani
Reviewer: Koskela, Jani
Sutinen, Ari
Description:
Opetuksen eriyttäminen eli opetuksen erilaiseksi tekeminen ei ole uusi ilmiö, mutta silti moni luokanopettaja kokee eriyttämisen haastavaksi. Oppilasaines koulussa on hyvin heterogeenista muun muassa inkluusion lisääntymisen johdosta. Koululiikunnan tarkoituksena on oppilaiden innostaminen omaehtoiseen liikuntaan. Eriyttämisellä voidaan huomioida jokainen oppilas yksilöllisesti, mikä mahdollistaa motivaation, taidoissa kehittymisen ja liikunnallisen innostuksen vahvistamisen. Alkuopetuksella tarkoitetaan kouluopetuksen 1. ja 2. luokan opetusta. Koulunsa aloittavilla lapsilla on suuria eroja motorisissa taidoissa ja kehitystasossa, joten eriyttäminen tulee huomioida jo alkuopetuksessa. Lähtökohtana tutkimuksen tekemiselle oli koettu haastavuus liikunnanopetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen liikuntatunneilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä uusia näkökulmia ja käsityksiä opetuksen eriyttämisestä alkuopetuksen liikunnassa. Tutkimukseen osallistui kuusi luokanopettajaa Oulun alueelta. Tavoitteena oli selvittää luokanopettajien tapoja ja kokemuksia opetuksen eriyttämiseen liittyen alkuopetuksen liikuntatunneilla. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja liikuntatuntien havainnoinnilla keväällä 2013. Tutkimus on kvalitatiivinen ja menetelmä laadullinen sisällönanalyysi, joka tutkii kielellisen aineiston sisällön merkitystä. Tutkimuksessa on myös etnografisia piirteitä, koska osa aineistosta kerättiin havainnoiden. Kerätty aineisto analysoitiin neljän tutkimusongelman pohjalta laadullista sisällönanalyysia hyödyntäen. Luokanopettajat eriyttivät opetusta alkuopetuksen liikuntatunneilla opettajan didaktisilla ratkaisuilla ja koulun resursseilla. Opettajat kokivat, että liikunnanopetuksen eriyttämisessä oppilaslähtöisyys on tärkeää. Eriyttämiseen vaikuttaa sekä opettaja itse että työyhteisö. Eriyttäminen on tilannesidonnaista. Alkuopetuksen liikuntatuntien eriyttämisen erityispiirteiksi nousi opettajien puheista oppilaantuntemuksen tarvitseminen ja riemullisuuden keskeisyys. Opettajat kokivat eriyttämisen erilaiseksi alkuopetuksessa verrattuna ylempien luokkien oppilaiden eriyttämiseen. Liikunnanopetuksen eriyttämisen haasteeksi muodostuivat erilaiset oppilaat ja edesauttavaksi tekijäksi työyhteisön tuki. Ammattitaito ja resurssit miellettiin tilanteesta riippuen haasteiksi tai edesauttaviksi tekijöiksi. Tutkimuksen tulokset todentavat aiempaa tutkimustietoa oppilaantuntemuksen merkityksestä eriyttämisen mahdollistamiseksi. Suuret oppilasryhmät ja niiden kanssa yksin pärjääminen huolestuttivat opettajia ja vaikeuttivat opetuksen eriyttämistä liikuntatunneilla. Opettajat kokivat, että yhteistyö kollegojen kanssa on tärkeää, auttaa työssä ja sitä tulisi tehdä enemmän. Omaa ammattitaitoa vahvisti kokemus ja liikunnan sivuaine.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joel LehtoSatu Tuomaala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.