University of Oulu

Sosiaalisen median hyödyntäminen metsästyksessä Suomessa

Saved in:
Author: Kylmänen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311261930
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kylmänen, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Similä, Jouni
Halonen, Raija
Description:

Tiivistelmä

Metsästys on yksi vanhimmista inhimillisen kulttuurin muodoista ja ajan myötä sen harjoittamisen luonne on muuttunut enemmän vapaa-ajan harrasteeksi kuin elinehdoksi. Myös yhteiskunta, metsästyksen asema yhteiskunnassa ja asenteet sitä kohtaan ovat muuttuneet. Muutokset ovat luoneet tarvetta keskustelulle ja vaikuttamiskanaville, mutta myös mahdollistaneet uusia hyödyntämisen tapoja metsästyksen tueksi.

Yksi potentiaalisista ja metsästystä tukevista teknologisista innovaatioista on sosiaalinen media laajassa kokonaisuudessaan. Sosiaalinen media on uudistanut tapoja hyödyntää internetiä enemmän käyttäjälähtöisesti. Sosiaalinen media voidaan jakaa kahdeksaan kanavaan: keskustelufoorumit, wikit, blogit, mikroblogit, sosiaaliset verkostopalvelut, sisällönjakamiseen erikoistuneet palvelut sekä Podcastit ja virtuaalimaailmat.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median hyödyntämisen nykytilaa metsästyksessä Suomessa. Sosiaalisen median hyödyntämistä on tutkittu rajatusti harrastuksissa ja erityisesti metsästyksessä. Tutkielman tavoitteena oli vastata kahteen kysymykseen:

- Mitä sosiaalisen median kanavia hyödynnetään metsästyksen tukena?

- Miten sosiaalista mediaa hyödynnetään metsästyksen tukena?

Tutkimusaineistoa analysoitiin aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin avulla. Päälähteenä aineistolle toimi Erälle.net -keskustelufoorumi, jonka lisäksi käytettiin muiden sosiaalisen median kanavien sisältämiä metsästysaiheisia sivuja. Tutkimusaineistosta tehtyjä löydöksiä peilattiin kerättyyn aineistoon sosiaalisen median hyödyntämisestä muissa konsepteissa.

Tutkimustulokset osoittivat metsästäjien hyödyntävän sosiaalisen median kanavia monipuolisesti. Tutkielman teon ohessa ainoastaan podcastien ja virtuaalimaailmojen käytöstä ei löytynyt viitteitä. Metsästäjät hyödynsivät sosiaalista mediaa kuuden kategorian mukaisesti, jotka olivat kaupankäynti, vaikuttaminen, tiedonjako, tiedonhaku, yhteisön kehittäminen ja itseilmaisu. Tämä tutkielma on luotu pohjaksi aihetta syventäville jatkotutkimuksille, jotka voivat kehittää sosiaalisen median hyödyntämistä metsästyksessä ja muissa harrastuksissa eteenpäin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kylmänen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.