University of Oulu

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Saved in:
Author: Rissanen, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311261932
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rissanen, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Syrjänen, Anna-Liisa
Reviewer: Rajanen, Mikko
Syrjänen, Anna-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Erilaisten julkaisujen tuottaminen on muuttunut ja siirtynyt painoalan ammattilaisten lisäksi myös yksityishenkilöiden saataville. Käsin latominen on jäänyt unholaan ja nykyään julkaisut luodaan digitaalisesti. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet erilaiset saatavilla olevat julkaisuohjelmistot, jotka ovat kehittyneet vuosien aikana paljon. Samalla, kun ohjelmat ovat kehittyneet ja ne ovat tulleet kaikkien saataville, ovat myös käyttäjäryhmät kasvaneet ja muuttuneet. Uusien ohjelmien tuleminen markkinoille aiheuttaa myös ongelman oikean ohjelman valintaan.

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia kahden ammattikäytössä olevan julkaisuohjelman käytettävyyttä ja soveltuvuutta yksisivuisen printtimedian taitossa. Tutkimuksen alaisena olevat ohjelmat ovat Adoben valmistamat Illustrator ja Indesign. Tutkielman tavoitteena oli tutkia, kummalla ohjelmalla on tehokkaampaa luoda yksisivuinen printtimediajulkaisu.

Teoriatausta tutkimukselle saavutettiin kirjallisuuskautsauksella. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin käytettävyyden määritelmiä ja käytettävyysvaatimuksia ohjelmistoille. Kirjallisuudesta selvitettiin myös hyvän käytettävyyden tuomia etuja sekä huonon käytettävyyden tuomia haittoja. Kirjallisuuskatsauksesta selvisi myös eri menetelmiä käytettävyyden arviointiin. Tutkielma kertoo tarkemmin myös julkaisun valmistuksesta sekä julkaisuohjelmistoista. Kirjallisuuskatsauksen aineistona on käytetty käytettävyyteen sekä julkaisun valmistukseen liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia sekä oppikirjoja.

Empiirisen tutkimuksen kohteena toimi sanomalehtitalo, jossa on käytössä molemmat ohjelmat. Menetelmänä tutkimuksessa käytettiin käytettävyystestausta ja testit olivat vertailevia testejä. Testeihin osallistui neljä sanomalehtitalon työntekijää, joilla kaikilla oli vuosien kokemus eri julkaisuohjelmistoista. Tutkimuksessa vertailtiin ohjelmien tehokkuutta lähinnä suoritusaikojen avulla, tapahtuvien virheiden määrää sekä lopputuloksen laatua. Testituloksia tarkasteltiin tilastollisen kuvailevan analyysin avulla, joka perustui aika- ja tehtävämäärämittauksiin ja graafisiin esityksiin ja kyselyjä tarkasteltiin laadullisena sisällönanalyysinä. Nykyään tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä yksittäiset lehti-ilmoitukset luodaan Illustratorilla ja kokonainen lehti taitetaan Indesignilla. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tutkia voidaanko Indesignilla luoda yksittäiset lehti-ilmoitukset laadukkaasti, jolloin yrityksessä voitaisiin käyttää vain yhtä ohjelmaa.

Tutkimuksessa saatiin selville, että käyttäjät tekivät heille annetun tehtävän nopeammin Illustratorilla, joten yksittäisen ilmoituksen luonti on Illustratoria käyttäen tehokkaampaa. Virheiden määrä kuitenkin kasvoi kolmella käyttäjällä neljästä siirryttäessä käyttämään Illustratoria. Ohjelmilla aikaansaatuja lopputuloksia vertailemalla oli nähtävissä, että kumpikaan ohjelma ei tuota toista laadukkaampaa jälkeä, mutta molemmilla ohjelmilla pystytään luomaan laadukkaita yksisivuisia printtimedia julkaisuja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Rissanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.