University of Oulu

Ensisynnyttäjien imetykseensä saatu ja toivottu tuki

Saved in:
Author: Tervonen, Kristiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201311291936
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Tervonen, 2013
Publish Date: 2013-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Isola, Arja
Reviewer: Elo, Satu
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta, sen erilaisista ilmenemismuodoista ja tuen antajista. Lisäksi tarkoituksena on kuvata toiveita tukimuodoista, joita äidit olisivat toivoneet saavansa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla (N=11). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Haastattelut toteutettiin Oulun ja pääkaupunkiseudun alueella. Tutkimustulosten mukaan kaikki ensisynnyttäjät olivat saaneet imetykselleen jonkinlaista tukea. Tuen muodot jakaantuivat sisällön analyysin perusteella seitsemään eri kategoriaan: vertaistuki, tiedollinen tuki, henkinen tuki, aktiivinen tuki, ohjauksellinen tuki ja konkreettinen tuki. Tukea antoivat suku, ammattilaiset, ystävät ja vertaistukijat, tärkeimmiksi tuen antajiksi äidit nostivat oman kumppanin ja sairaalan lapsivuodeosaston. Äidit toivoivat tuen saannista huolimatta enemmän tukea. Äitien tuen toiveet jakaantuivat sisällön analyysin perusteella kuuteen kategoriaan: toiminnallinen tuki, keskusteleva tuki, tiedollinen tuki, yksilöllinen tuki, henkinen tuki ja imetyksen mahdollistava tuki. Tukea toivottiin lisää virallisilta tahoilta, pääasiallisesti neuvolasta. Tuen antajan toivottiin olevan 1)oikealla asenteella varustettu, 2)kokenut tietäjä, 3)ymmärtäjä, 4)hyvä ihmistuntija, 5)kannustaja, 6)osaava toimija, 7)läsnä oleva tukija ja 8)tuttu tukija. Tutkimustulokset osoittavat ensisynnyttäjien saavan imetykselleen tukea, mutta kaipaavan sitä silti enemmän. Tuen vaikuttavuus ja tarpeiden kohtaavuus olivat äitien vastausten mukaan puutteellista ja erityisesti neuvolasta saatu tuki oli vähäistä, jopa väärää tietoa antavaa. Äitien vastauksista nousi esiin luottamuksen puute neuvolajärjestelmää kohtaan imetyksen tukijana. Äidit kokivat tuen saannin merkityksellisenä imetyksen onnistumiselle. Jatkossa tulisi kehittää imetyksen tukemisen malli, jonka vaikuttavuutta voisi tutkia interventiotutkimuksen avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää niin julkisen kuin kolmannen sektorin imetyksen tukemisen käytäntöjen kehittämisessä.
see all

The purpose of this study was to describe experiences of primigravidas on breastfeeding supporters and the breastfeeding support they received. The purpose was also to describe the breastfeeding support mothers needed. This study was qualitative study by nature and the research data was collected by means of a theme interview (n=11). Data was analyzed using inductive content analysis. Interviews were carried out in Oulu and Helsinki capital region. The findings of this study show that all the primigravidas receive some kind of breastfeeding support. Forms of breastfeeding support were categorized based on content analysis in to seven categories: peer support, informational support, mental support, active support, instructional support and tangible support. Breastfeeding support was given by family, professionals, friends and peer supporters. The most important supporters were the partners of the mothers and the support from the hospital. Despite mothers receiving support, they needed even more support. The support mothers needed was categorized based on content analysis in to six categories: functional support, discussional support, informational support, individual support, mental support and the support that enables breastfeeding. Breastfeeding support was needed more from official quarters, mainly from maternity clinic. The supporters of breastfeeding were needed to be 1)someone with right attitude, 2) experienced know-it-all, 3) sympathiser, 4)good judge of human nature, 5) someone encouraging, 6) skilful practicioner, 7) supporter who is present and 8)familiar supporter. The findings of this study show that primigravidas receive breastfeeding support, but still need more. The fact how breastfeeding support found the mothers as well as its effectiveness was seen as inadequate by the mothers. Especially the support received from the maternity clinics was seen as insufficient, even false. The answers reflected a lack of trust towards the maternity clinics as giver of breastfeeding support. Mothers perceived breastfeeding support significant to their breastfeeding success. In future, a model of breastfeeding support should be developed and its effectiveness should be tested through interventio research. The findings of this study can be used by both the public and third sector parties when developing the practices of breastfeeding support.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kristiina Tervonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.