University of Oulu

Käyttäjien kokemat riskit ja hyödyt paikkatietopalveluissa

Saved in:
Author: Niskanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312031953
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Niskanen, 2013
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnula, Marianne
Reviewer: Kinnula, Marianne
Iisakka, Juha
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee paikkatietoa hyödyntäviä palveluita, jotka tarjoavat käyttäjilleen merkityksellistä hyötyä sijainnin kautta. Aiempi tutkimus aiheesta on varsin kattavaa, erityisesti paikkatietopalveluita vaivaavien yksityisyysongelmien osalta. Sijainnin kautta saatavia hyötyjä on myös kartoitettu merkittävästi, mutta pääosa tutkimuksesta on kvantitatiivista ja tilastollista, eikä mielestäni pureudu riittävästi taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

Tutkielmaa varten tehty tutkimus pyrkii selvittämään teemahaastatteluiden kautta syvemmin käyttäjien kokemia hyötyjä ja riskejä paikkatietopalveluita käytettäessä. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään miten noiden tekijöiden keskinäinen suhde vaikuttaa paikkatietopalveluiden hyväksyntään ja käyttöönottoon. Tutkimuksessani onnistun selvittämään lukuisia tekijöitä, jotka tekevät sijaintipalveluista käyttäjilleen hyödyllisiä ja haitallisia. Jotta palveluiden käyttö olisi houkuttavaa, tulisi käyttäjille tarjota merkityksellisiä hyötyjä, joiden arvo käyttäjälle ylittää koetut riskit. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tähän voidaan vaikuttaa paremmin riskejä vähentämällä, kuin lisäämällä hyötyjä.

Aiempi kirjallisuus korostaa käyttäjälle tarjottavien käytännön hyötyjen merkitystä paikkatietopalveluiden houkuttavuudessa. Tutkimukseni mukaan voitiin kuitenkin todeta käyttäjien hyväksyvän helpommin palveluita, jotka eivät uhkaa heidän yksityisyyttään. Näin ollen voidaan todeta yksityisyysongelmien laiminlyönnin paikkatietopalvelun kehityksessä heikentävän palvelun houkuttavuutta käyttäjille merkittävästi, riippumatta palvelun tarjoamista eduista.

Huomioitavaa kuitenkin on, että tällaiset taustalla vaikuttavat tekijät voivat olla hyvin henkilöstä riippuvaisia erilaisten arvojen ja tarpeiden myötä. Tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen otanta voisi täten olla suurempikin, jotta mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia saataisiin esiin. Haastatteluista saadut tulokset ovat kuitenkin keskenään samansuuntaisia, jonka myötä tuloksia voidaan pitää luotettavina ja aiheen kannalta merkittävinä. Tutkimuksessa selvitetyillä käyttäjien kokemilla hyödyillä ja riskeillä, sekä erityisesti keinoilla vähentää koettuja riskejä on merkittävä rooli paikkatietopalveluiden käyttöönotossa. Näin ollen tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää hyödyllisinä ohjenuorina uusia paikkatietopalveluita kehitettäessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Niskanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.