University of Oulu

Tuotannonohjaus Kemin kaivoksella ja mahdolliset kehitystarpeet tuotannon laajentuessa

Saved in:
Author: Ankkuri, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312041956
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ankkuri, 2013
Publish Date: 2014-01-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa määritetään laajamittainen tuotannonohjauksen käsite kaivosteollisuuden toimialalle. Työssä tutkitaan myös tuotannonohjausjärjestelmien soveltuvuutta kaivosteollisuuteen ja arvioidaan niiden tuomia mahdollisuuksia tiedon hallintaan ja tuotannollisen toiminnan tehostamiseen. Näitä tutkimusaiheita ei ole vielä vastaavalla laajuudella käsitelty kirjallisuudessa. Tuotannonohjaus ja tietojärjestelmien mahdollisuudet nähdään kohdeyrityksessä, Kemin kaivoksella olennaisina tutkimuskohteina muuttuvan tuotannollisen tilanteen takia.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on luoda kaivosteollisuuteen soveltuva tuotannonohjauksen viitekehys, jonka pohjalta voidaan määrittää työn tilaajan tuotannonohjauksen sisältö ja muodostaa kehitysehdotuksia ohjauksen tehostamiseksi. Työn toinen tavoite on kuvata kaupallisen tuotannonohjausjärjestelmän, Schneider Electricin Amplan toiminta ja arvioida sen soveltuvuus Kemin kaivokselle. Tavoitteet saavutetaan käyttämällä teoreettista näkökulmaa käytännön tutkimuksen pohjana.

Työn teoreettinen osa kuvaa kirjallisuustutkimuksen avulla tutkimukselle olennaisimpien aihepiirien, kaivostoiminnan, tuotannonohjauksen ja tuotannonohjausjärjestelmien teoreettisen taustan. Kaivosteollisuuteen sopiva tuotannonohjauksen viitekehys luodaan kirjallisuustutkimuksen ja suomalaisilla kaivoksilla tehtävän puolistrukturoidun haastattelututkimuksen avulla. Teoreettinen käsittely ja haastattelututkimus tukevat lisäksi Kemin kaivoksella tehtävää tapaustutkimusta, jossa haastattelujen ja havainnoinnin perusteella määritetään kaivoksen tuotannonohjausperiaatteet ja kehitysehdotukset. Amplan soveltuvuutta arvioidaan ensisijaisesti vertaamalla sen ominaisuuksia tapaustutkimuksen kehitysehdotuksiin.

Tutkimuksen tuloksena kaivosteollisuuteen on onnistuttu teoreettisesti soveltamaan yleisiä tuotannonohjausperiaatteita ja määrittämään tuotannonohjausjärjestelmien rooli ohjaustoiminnoissa. Tuotannonohjauksen määritelmä pitää sisällään prosessin, jolla kaivokset suunnittelevat ja toteuttavat tuotantotavoitteensa, seuraavat tuotantoa tunnuslukujen avulla ja pitävät yllä jatkuvan kehityksen prosessia. Tämä määritelmä laajentaa kaivosteollisuuteen liittyvää kirjallisuutta teollisuustalouden käsitteillä. Tuotannonohjausjärjestelmät ovat järjestelmiä integroivia sovelluksia, joiden rooli kaivosteollisuudessa on erityisesti jatkuvan kehityksen ja mittaamisen tukemisessa. Tiedon hallinnalla on suuri rooli kaivostoiminnan ohjauksessa, joten erilaisilla tiedon keruuseen ja analysointiin erikoistuneilla järjestelmillä on potentiaalia ohjauksen tehostamisessa. Työssä tuloksina saatu tuotannonohjauksen viitekehys ja tuotannonohjausjärjestelmien käsittely ovat sisällöltään yleisiä kokonaisuuksia ja niiden soveltaminen on mahdollista myös muihin käytännön kohteisiin.

Kemin kaivokselle merkittävimmät tutkimustulokset ovat tuotannonohjauksen kehitysehdotukset sekä tutkimukseen esivalitun tuotannonohjausjärjestelmän, Amplan soveltuvuusarvio. Standardin tuotannonohjauksen luominen on yksi olennaisimmista asioista tuotannonohjauksen kehityksessä, sillä prosessimaisuuden kasvattaminen parantaa ohjaustoimintojen hallittavuutta, ennustettavuutta ja mitattavuutta. Muun muassa tiedon hallinnan standardointi on edellytys Amplan toimivuudelle kaivoksella. Tapaustutkimuksen tulokset ovat periaatteiltaan sovellettavissa myös muuhun teollisuuteen, sillä tulokset on luotu yleistä näkökulmaa (teoreettista viitekehystä) soveltaen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Ankkuri, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.