University of Oulu

Opiskelijavalinnan yhteys opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa

Saved in:
Author: Juntunen, Iita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 153
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312051977
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Juntunen, 2013
Publish Date: 2013-12-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Latomaa, Timo
Reviewer: Latomaa, Timo
Peltonen, Jouni
Description:
Tutkimuksen pääongelma on, miten opiskelijavalinnassa mitatut tekijät ovat yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen pääongelma voidaan purkaa seuraaviksi alaongelmiksi, miten opiskelijan: 1.) hakutoive, 2.) kokonaisvalintapistemäärä, 3.) valintakoepistemäärä, 4.) pohjakoulutus, 5.) valinnansija, 6.) ikä hakiessa, 7.) sukupuoli, 8.) matemaattinen osaaminen ja 9.) ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymä on yhteydessä opintojen keskeyttämiseen ja opintojen viivästymiseen? Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, sillä merkittävän suuri osa korkeakoulussa opintonsa aloittaneista opiskelijoista keskeyttää opintonsa jossain vaiheessa. Korkeakouluille asetetut opintojen etenemistä ja valmistumista koskevat tulostavoitteet edellyttävät myös opiskelijavalinnan tehostamista ja parantamista. Tavoitteisiin kuuluu korkeakouluopintojen aloitusiän alentaminen, uusien opiskelijoiden saaminen koulutukseen sekä opiskelupaikkojen entistä parempi kohdentaminen. Tutkimus on määrällinen, kvantitatiivien tilastotutkimus. Tutkimuksen kohdeperusjoukko koostui kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteisvalinnassa valituksi tulleista ja opiskelupaikan vastaanottaneista fysioterapian, liiketalouden, maaseutuelinkeinojen, talotekniikan, tietotekniikan koulutusohjelmien sekä viestinnän koulutusohjelman suuntatutumisvaihtoehtojen opiskelijoista. Nämä opiskelijat olivat joko valmistuneet/keskeyttäneet opintonsa tai viivästyneet/edistyneet opinnoissa vuosien 2006–2010 välillä. Lisäksi tutkitaan kaikkien kevään 2006–2010 nuorten suomenkielisessä yhteisvalinnassa valituksi tulleiden ja opiskelupaikan vastaanottaneiden opiskelijoiden, jotka ovat sittemmin eronneet tai valmistuneet, opiskelijavalinnan yhteyttä opintojen keskeyttämiseen (n 2566) ja opintojen viivästymiseen (n 5135). Tutkimuksen tekeminen alkoi keväällä 2011 maisterivaiheen harjoitteluni aikana, jolloin aineisto keruu aloitettiin. Tutkimuksen aineisto on koottu Oulun seudun ammattikorkeakoulun ASIO-opiskelijahallinto ohjelman, koulutus- ja valintaperustetietokannasta sekä ammattikorkeakoulun nuorten yhteisvalintatilastoista (AMKYH). Aineiston analyysi suoritettiin SPSS ohjelmalla. Tutkimustulokset esitetään lineaarisen regressioanalyysin, ristiintaulukoinnin ja jakaumien graafisten kuvauksien avulla. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu ammattikorkeakouluopiskelua, opiskelijavalintaa, opintojen keskeyttämistä ja viivästymistä koskevaan teoriaan sekä tutkimustietoon. Tutkimustuloksissa nousi esille, että naisopiskelijat, ensimmäisestä hakutoiveesta valituksi tulleet sekä hieman vanhempana opintonsa aloittaneet opiskelijat vaikuttivat valmistuvan muita tyypillisemmin. Opintojen edistymistä ennakoi lievästi opintojen aloittaminen nuorempana, ensimmäisestä hakutoiveesta valituksi tuleminen, hieman korkeampi matemaattinen osaaminen sekä sukupuoli (naiset). Liiketalouden koulutusohjelmassa valmistuneet opiskelijat saivat hieman matalampia kokonais- ja valintakoepisteitä ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa valmistuneet sekä edistyneet opiskelijat saivat hieman matalampia valintakoepisteitä. Puolestaan maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa edistyneet opiskelijat saivat hieman korkeampia kokonais- ja valintakoepisteitä. Valinnansijan osalta maaseutuelinkeinojen ja fysioterapian koulutusohjelmien opiskelijat ovat tulleet valituksi tyypillisemmin valintakiintiön matalimmilta (ensimmäisiltä) sijoilta kuin viivästyneet opiskelijat. Lisäksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa ammatillisesta koulutuksesta tulleet edistyivät opinnoissaan tyypillisemmin kuin viivästyneet opiskelijat. Tutkimuksessa saatiin lisäksi tulokseksi, että korkeampia ensimmäisen läsnäololukuvuoden opintopistekertymiä suorittaneet opiskelijat valmistuivat tyypillisemmin kuin vähemmän opintopisteitä suorittaneet opiskelijat. Tutkimustulokset koskevat Oulun seudun ammattikorkeakoulun tiettyjä koulutusohjelmia eivätkä tulokset ole yleistettävissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iita Juntunen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.