University of Oulu

Harjoituksen rakenteen vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen : tapaustutkimus suomalaisen ja espanjalaisen jalkapallojoukkueen harjoittelusta

Saved in:
Author: Nurmela, Antti1; Tanner, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312051985
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nurmela; A. Tanner, 2013
Publish Date: 2013-12-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sääskilahti, Minna
Reviewer: Kielinen, Marko
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme tarkoituksena oli vertailla suomalaisten ja espanjalaisten vuonna 2003 syntyneiden poikien jalkapalloharjoitusten rakennetta ja sisältöä. Lisäksi halusimme tarkentua tutkimuksessamme fyysisen aktiivisuuden käsitteeseen sekä saada tietoa harjoituksen rakenteen vaikutuksista fyysieen aktiivisuuteen. Tutkimuksen kohteena oli kaksi yhdeksänvuotiaiden poikien joukkuetta. Aineisto kerättiin videoimalla harjoituksia Espanjassa ja Suomessa marraskuun 2011 ja huhtikuun 2012 välisenä aikana.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään lasten kehittymistä fyysisen ja psyykkisen kehittymisen osa-alueilla. Tämän jälkeen käsittelemme motorista oppimista sekä erityisesti liikuntataitojen oppimista. Lisäksi tarkastelemme teoreettisessa viitekehyksessä fyysisen rasittavuuden suosituksia lapsille sekä fyysisen aktiivisuuden käsitettä.

Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka toteuttiin analysoimalla videomateriaalia yhteensä kuudesta harjoituksesta. Tutkimuksemme jakautui kahteen osa-alueeseen. Ensiksi selvitimme minkälaisia harjoitteita harjoituksen aikana pidetään. Vaihtoehdot jaoimme neljään kategoriaan, joissa tutkimme, onko harjoite palloton harjoite, pallollinen harjoite, pelillinen harjoite vai taidollinen harjoite. Toisesssa vaiheessa tutkimme pelaajien fyysistä aktiivisuutta observoimalla aikavälirekisteröintiä sekä observointilomaketta hyväksi käyttäen harjoitteita. Fyysisen aktiivisuuden tason jaoimme viiteen eri kategoriaan: 1. ei liiku, 2. liikkuu vähän, 3. liikkuu keskinkertaisesti, 4. liikkuu paljon ja 5. liikkuu erittäin paljon. Näiden pohjalta pyrimme löytämään yhtymäkohtia fyysisen aktiivisuuden ja harjoituksen rakenteen välille.

Tutkimus osoitti, että harjoituksen rakenteella on vaikutusta motorisen taidon oppimiseen sekä fyysiseen aktiivisuuten harjoituksen aikana. Tutkimuksesta selviää myös, että espanjalaisen ja suomalaisen joukkueen pelaajien fyysisessä aktiivisuudessa on eroavaisuuksia yhdeksänvuotiailla pelaajilla harjoitusten aikana.

Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista tutkia, miten valmentajan pelaajille määrittämä vaatimustaso vaikuttaa tämän ikäisillä pelaajilla fyysiseen aktiivisuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Nurmela; Aleksi Tanner, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.