University of Oulu

Onnen lähteitä etsimässä : tutkimus kolmas- ja neljäsikäläisten hyvinvoinnin kokemuksista

Saved in:
Author: Jussila, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312052017
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Jussila, 2013
Publish Date: 2013-12-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Soini, Hannu
Reviewer: Kronqvist, Eeva-Liisa
Soini, Hannu
Description:
Tämän laadullisen tutkimuksen kohteena oli iäkkäiden, kolmas- ja neljäsikäläisten ihmisten subjektiivisia hyvinvoinnin kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat yhteydessä näihin kokemuksiin, ja millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja löytyy iäkkäiden naisten ja miesten hyvinvoinnin kokemuksissa. Tutkimuksen kohteena oli viisi yli 75-vuotiasta naista ja miestä. Tutkimuksen aineistona käytettiin teemahaastatteluilla kerättyä aineistoa. Analyysi toteutettiin teoriaohjaavan analyysin keinoin aloittamalla analyysi aineistolähtöisesti ja myöhemmässä vaiheessa teoria otettiin mukaan ohjaamaan analyysin etenemistä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautui kahteen erilaiseen hyvinvoinnin traditioon, hedonismiin ja eudaimonismiin. Edellisestä otettiin Ed Dienerin subjektiivisen hyvinvoinnin malli ja jälkimmäisestä Carol Ryffin ja Corey Keyesin psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mallit. Työn teoreettisessa osassa tarkastellaan myös työn kannalta muita olennaisia käsitteitä, kuten vanhuutta ja sukupuolen vaikutusta ikääntymiseen. Lisäksi esitellään aikaisempia tutkimuksia iäkkäiden koetusta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta sekä osallistumisen merkitykseen iäkkäille. Tulokset osoittivat, että ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin ovat vahvasti liitoksissa positiiviset ihmissuhteet, yksilön itsemääräämisoikeus ja positiivinen elämänasenne. Näiden kolmen tekijän huomattiin luovan vahvan pohjan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Lisäksi tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että yhteneväisyyksiä naisten ja miesten välisissä hyvinvoinnin kokemuksissa oli esimerkiksi positiivisten ihmissuhteiden merkitys. Eroja koettuihin hyvinvoinnin kokemuksiin aiheuttivat esimerkiksi naisten heikompi taloudellinen tilanne ja leskeksi jääminen sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen, ja voidaan ajatella, että tutkimuksen tulokset kuvaavat luotettavasti sitä, millaisia tekijöitä löytyy tutkimukseen osallistuneiden ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöjä iäkkäille huomioimalla tuloksissa ilmenneet ongelmakohdat, kuten esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn alenemisen vaikutus yksilön autonomiaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Jussila, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.