University of Oulu

Magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien koulutuksen kehittäminen heidän näkökulmastaan

Saved in:
Author: Moberg, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312132042
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Moberg, 2013
Publish Date: 2013-12-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahonen, Sanna-Mari
Reviewer: Liikanen, Eeva
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien saamaa koulutusta ja heidän täydennyskoulutustarvettaan eri magneettikuvantamisen osa-alueilla, kuten magneettikuvantamisen perusteet, magneettikuvantamisen turvallisuus, magneettikuvan laatu ja optimointi sekä anatomia ja patologia magneettikuvantamisessa. Tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka usein ja miten magneettikuvantamisen täydennyskoulutusta olisi järjestettävä magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille. Tavoitteena tutkielmalle oli magneettikuvantamisessa työskentelevien röntgenhoitajien täydennyskoulutuksen kehittäminen ja lisääminen. Lisäksi tavoitteena oli parantaa magneettikuvantamisen turvallisuutta ja osaamisen laatua potilas huomioiden. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen otos koostui niistä magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista, jotka työskentelivät yliopisto- ja keskussairaaloiden magneettikuvantamisesta vastaavissa magneettikuvausyksiköissä. Tutkimukseen osallistui 158 vastaajaa ja vastausprosentti oli 43 %. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPPS Statistics tilasto-ohjelmalla ja laadullisella sisällön erittelyllä. Magneettikuvantamisessa työskentelevistä röntgenhoitajista 65,8 % oli saanut magneettikuvantamisen koulutusta ammattiin valmistumisen yhteydessä. Magneettikuvantamisen koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla kollegan antamana perehdytyksenä ja itsenäisen tiedon hankintana. Tulosten mukaan kaikilla magneettikuvantamisen osa-alueilla on täydennyskoulutustarvetta. Eniten koulutusta tarvitaan magneettikuvan laadussa ja optimoinnissa. Tärkeimpinä täydennyskoulutuksen muotoina pidetään laitetoimittajien ja työnantajan järjestämää koulutusta. Näiden lisäksi kollegan antamaa perehdytystä arvostetaan. Magneettikuvantamisen täydennyskoulutukseen tulisi osallistua kerran vuodessa. Verkko-oppimista ei Suomessa hyödynnetä magneettikuvantamisen täydennyskoulutuksessa. Terveydenhuollossa tarvittavaa koulutusta tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan entistä enemmän ja näin on myös magneettikuvantamisessa. Tulosten valossa pystytään magneettikuvantamisessa työskenteleville röntgenhoitajille järjestämään heidän tarpeitaan vastaavia koulutuksia. Näyttöön perustuva radiografia voisi olla yksi keino parantaa magneettikuvantamisessa esiintyvää koulutustarvetta.
see all

The purpose of this study was to research the MRI radiographers‘ educations and continuing training in different MRI areas, such as basics magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging safety, magnetic resonance image quality and optimization, as well as anatomy and pathology of the magnetic resonance imaging. Also the purpose of this study was to find out how often and how magnetic resonance imaging continuing training should be organized for MRI radiographers. The aim of this study was to continuing educations development and adding for MRI radiographers. In addition, the aim was to improve the safety of magnetic resonance imaging and skills in quality — keeping the patients in mind. The quantitative research data was collected by an electronic questionnaire. The sample consisted of MRI radiographers who worked in the magnetic resonance imaging units which are corresponding to university and general hospitals magnetic resonance imaging. The study involved 158 radiographers and the response rate was 43%. The data was analyzed by the IBM SPPS Statistics software and the qualitative content analysis. MRI radiographers had received magnetic resonance imaging training in radiographers‘ educations (65.8%). Most of the MRI training happening at the workplace was given by the colleagues. Also self-knowledge acquisition was used. The result reveals that there is need for continuing educations on all areas of MRI. The training is required for magnetic resonance image quality and optimization. The most important forms of continuing education are MRI equipment suppliers and employers educations. Also the training given by colleagues is valued. MRIs continuing training should be given once a year. In Finland we are not able to utilize the online-learning of MRIs continuing training yet. In the future training needed in health care will increase. This is also the case in magnetic resonance imaging. According to the results the continuing educations can be organized for in MRI radiographers when needed. Evidence-based radiography could be one way to meet the need for educations in the area of magnetic resonance imaging.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Moberg, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.