University of Oulu

Measuring environmental awareness in the world

Saved in:
Author: Kokkinen, Eevi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312142043
Language: English
Published: Oulu : E. Kokkinen, 2013
Publish Date: 2013-12-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Alasaarela, Erkki
Harju-Autti, Pekka
Reviewer: Alasaarela, Erkki
Description:
The aim of this study was to measure environmental awareness in the world. The level of environmental awareness of the nations is important, because previous literature and research on environmentalism have demonstrated that the publics’ support for the protection of the environment depends on the level of its environmental awareness. In order to improve environmental awareness it is essential to first understand the level of environmental awareness in the countries today. Furthermore, we studied what factors correlate with environmental awareness on national level. In addition to measuring environmental awareness in countries, we also measured the current state of the environment in those countries and if the environment was perceived to be deteriorating or improving. The main objective of this study was to form a profile of environmental awareness in the countries of the world. The purpose of this was to give a view on the level of the country in the three different elements of environmental awareness: motivation, knowledge and skills. We were also interested to know if our measurement of national environmental awareness correlated with other national level indicators of social and economic development. The theory, methodology and tools of our study originate from two earlier projects that measured environmental awareness in the Baltic Sea Region and in the states of India. For this study the research area is extended to cover the entire Earth. An online survey was used to acquire data about the three elements of environmental awareness: motivation to act pro-environmentally, level of education, and skills to act pro-environmentally. The questionnaire also asked five questions about other issues of interest: current state of the environment, trend of the environment, environmental knowledge, possibilities to act pro-environmentally, and availability of environmental information. A total of 1861 responses were received, and 543 of those passed the initial screening process. The respondents were experts in the field, and evaluated the situation in the neighbouring countries. In consequence, 57 countries obtained the sufficient number of answers. The survey proved to provide relevant and valid data. According to the results, the countries vary significantly in their performances in the eight indicators. Overall, the countries score better in motivation, skills, and availability of information than in state of environment, trend of environment, or environmental knowledge. It is worth noting that the median of six of the nine measures fell below 50, i.e. on the ‘not so good’ area. On the other hand, the three measures that had a median over 50 are measures of empowerment. Therefore, even if the environmental situation globally is seen as worse than it could or should be, the respondents overall feel that there are ways to improve it. In order to visualize the results, maps of them were created. They showed that environmental awareness in generally higher in Europe than elsewhere, although with some exceptions. It also seems that the countries near the Equator perform worse in environmental awareness, current state of the environment and trend of the environment. As for the tested correlations with other national level indicators, we found that environmental awareness is positively correlated with national wealth and the level of education. Furthermore, populations that hold postmaterialistic values were more likely to have higher environmental awareness than materialistic publics. All in all, the information about the country’s performance in the different elements of environmental awareness is expected to be helpful in national attempts to improve environmental awareness. In our view, the method we have presented in this work provides a ready-to-use survey for others to use to measure environmental awareness cross-nationally. Further runs of the survey would provide information on the development of environmental awareness in the world.
see all

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli mitata ympäristötietoisuutta maailmassa. Tieto ympäristötietoisuuden tasosta eri maissa on tärkeää, koska aikaisempi kirjallisuus ja tutkimus ovat osoittaneet, että kansalaisten tuki ympäristönsuojelulle riippuu yhteisön ympäristötietoisuuden tasosta. Parantaakseen ympäristötietoisuutta on tärkeää ensin tuntea ympäristötietoisuuden taso eri maissa tällä hetkellä. Itse ympäristötietoisuuden lisäksi olemme tutkineet sitä mitkä tekijät liittyvät ympäristötietoisuuteen kansallisella tasolla. Vielä lisäksi mittasimme ympäristön nykytilaa eri maissa ja sitä katsottiinko ympäristön tilan olevan heikentymässä vai paranemassa. Työn päätavoitteena oli selvittää millainen ympäristötietoisuuden profiili eri maissa on. Tarkoituksena oli siis luoda yleiskuva kolmen eri ympäristötietoisuuden ulottuvuuden (motivaatio, tiedot ja taidot) tasosta eri maissa. Selvitimme myös kuinka meidän mittaamamme ympäristötietoisuusindeksi korreloi muiden kansallisten, sosiaalista ja taloudellista kehitystä kuvaavien, indikaattoreiden kanssa. Käyttämämme teoria, menetelmät ja työkalut ovat peräisin kahdesta aikaisemmin toteutetusta hankkeesta, joissa mitattiin ympäristötietoisuutta Itämeren alueen maissa ja Intian osavaltioissa. Tähän selvitykseen tutkimusalue on laajennettu kattamaan koko Maa. Tutkimuksen data saatiin online-kyselyn kautta. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan kahdeksaa ympäristötietoisuuteen liittyvää osa-aluetta: ympäristön nykytilaa, ympäristön tilan trendiä, maan koulutuksen tasoa, kansalaisten tietoa ympäristöstä, heidän motivaatiota toimia ympäristömyönteisesti, heidän taitoja toimia ympäristömyönteisesti, heidän mahdollisuuksia toimia ympäristömyönteisesti, ja ympäristöä koskevan tiedon saatavuutta. Yhteensä vastauksia saatiin 1861 ja 543 näistä läpäisi alustavan seulonnan. Vastaajat ovat alan asiantuntijoita, jotka arvioivat naapurimaiden tilannetta. Kysely tuotti riittävän määrän maakohtaista dataa 57 maan arvioimiseen. Tulostemme mukaan eri maat suoriutuvat huomattavan vaihtelevasti arvioimillamme kahdeksalla osa-alueella. Yleisesti maailmassa kansalaisten motivaatio ja taidot, ja ympäristöön liittyvän tiedon saatavuus arvioitiin olevan paremmalla tasolla kuin ympäristön tilan, trendin tai kansalaisten ympäristötuntemuksen. Huomattavaa on, että kuudessa osa-alueessa yhdeksästä vastausten mediaani jäi alle 50:n eli "ei niin hyvä" -alueelle. Toisaalta ne kolme osa-aluetta, joissa mediaani oli yli 50, koskevat mahdollisuuksia muuttaa tilannetta. Näin ollen, vaikka maailmanlaajuisesti ympäristön tilan nähdään olevan huonompi kuin se voisi tai pitäisi olla, vastaajat ovat sitä mieltä, että on olemassa keinoja sen parantamiseksi. Visualisoidaksemme tuloksia esitimme ne myös karttoina. Kartat osoittivat, että ympäristötietoisuus on yleisesti suurempi Euroopassa kuin muualla maailmassa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Näyttää myös siltä, että maat lähellä päiväntasaajaa suoriutuvat keskimääräistä huonommin niin ympäristötietoisuudessa kuin nykyisessä ympäristön tilassa ja ympäristön trendissä. Korrelaatiot muiden kansallisen tason indikaattoreiden kanssa osoittivat, että ympäristötietoisuus korreloi positiivisesti kansallisen varallisuuden ja koulutuksen tason kanssa. Lisäksi tulokset tukivat mm. oletusta siitä, että ympäristötietoisuus on korkeampi postmaterialistissa yhteisöissä kuin materialistisissa. Kaiken kaikkiaan tiedosta eri maiden suoriutumisesta ympäristötietoisuuden eri osa-alueilla on oletettavasti hyötyä yrityksissä parantaa ympäristötietoisuuden tasoa maailmassa. Mielestämme tässä työssä esittämämme menetelmä tarjoaa käyttövalmiin kyselyn ympäristötietoisuuden mittaamiseen kansainvälisesti. Toistamalla kysely sopivin väliajoin saataisiin tietoa ympäristötietoisuuden kehittymisestä maailmassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eevi Kokkinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.