University of Oulu

Kätilötyö ja voimaannuttava johtaminen

Saved in:
Author: Virtanen, Terhi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201312172044
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Virtanen, 2013
Publish Date: 2014-01-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasivaara, Leena
Reviewer: Paasivaara, Leena
Tiirinki, Hanna
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kätilötyön lähijohtajuutta, kätilöiden voimistumista ja työyhteisöjen hyvinvointia erikoissairaanhoidossa voimaannuttavan johtamisen viitekehyksen kautta. Tavoitteena oli tuottaa henkilöstön näkökulmasta uutta tietoa kätilötyön lähijohtajuudesta ja kätilöiden hyvinvoinnista työyhteisössä.

Tutkimus toteutettiin webropol-kyselynä 28 synnytyssairaalan kätilöyksiköiden kaikille kätilöille (N=2112) helmi–maaliskuussa 2013. Vastauksia saatiin 605 kätilöltä vastausprosentin jäädessä matalaksi (29 %). Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 19 ohjelmistolla. Kätilöiden vastauksia tarkasteltiin frekvenssi- ja prosenttijakaumina sekä sairaaloittain luokittelun aineiston avulla ristiintaulukoinnilla. Tilastollisia merkitsevyyksiä tutkittiin χ²-testin sekä tarvittaessa Fisherin-testin avulla.

Tutkimukseen osallistuneet kätilöt arvioivat voimaannuttavan johtamisen eri osa-alueiden toteutuvan keskimäärin tyydyttävästi. Erot erikokoisten sairaaloiden välillä olivat kuitenkin tilastollisesti erittäin merkittäviä. Kätilöiden voimistumisen taasen arvioitiin olevan kiitettävää tasoa. Vain ammatillisen osaamisen osa-alueelta löytyi tilastollisesti erittäin merkittäviä eroja. Tulokset työyhteisöjen hyvinvoinnin osalta olivat kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Sairaalaluokittain esiintyi huomattavan paljon eroja siinä, miten vastaajat arvioivat työyhteisön hyvinvointia. Erityisesti pienet <750 synnytystä vuosittain hoitavat sairaalat korostuivat heikoimmissa arvioissa. Kätilötyön lähijohtajat voivat hyödyntää tutkimustuloksia pyrkiessään kehittämään omaa johtamistaan ja kätilöiden työhyvinvointia. Erityisesti tulisi huomioida voimaannuttamista tukevien ja asiantuntijaorganisaation johtamisessa tarvittavien johtamiselementtien, kuten osallistavan ja asiantuntijuutta arvostavan johtamisen toteutumiseen. Arvoperustainen ja tunneälykäs ihmisten johtaminen nousevat myös erittäin merkittäviksi tekijöiksi kätilötyön johtamisessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseen kannattaa keskittyä, sillä työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan todettu olevan selkeä yhteys henkilöstön motivaatiotasoon, sitoutumiseen työhönsä, tuloksellisuuteen ja viime kädessä hoidon laatuun.

Kätilötyön lähijohtajat voivat hyödyntää tutkimustuloksia pyrkiessään kehittämään omaa johtamistaan ja kätilöiden työhyvinvointia. Erityisesti tulisi huomioida voimaannuttamista tukevien ja asiantuntijaorganisaation johtamisessa tarvittavien johtamiselementtien, kuten osallistavan ja asiantuntijuutta arvostavan johtamisen toteutumiseen. Arvoperustainen ja tunneälykäs ihmisten johtaminen nousevat myös erittäin merkittäviksi tekijöiksi kätilötyön johtamisessa. Työhyvinvoinnin kehittämiseen kannattaa keskittyä, sillä työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan todettu olevan selkeä yhteys henkilöstön motivaatiotasoon, sitoutumiseen työhönsä, tuloksellisuuteen ja viime kädessä hoidon laatuun.

Midwifery and empowering leadership

Abstract

The purpose of this study was to examine frontline leadership in midwifery, the empowerment of midwives and job satisfaction in a specialised care setting through the framework of empowering leadership. The aim was to generate new information about frontline leadership in midwifery and about midwives’ job satisfaction from staff members’ point of view.

The study was conducted as a Webropol survey aimed at all midwives (N=2,112) working in the midwifery units of 28 maternity hospitals in February–March 2013. The response rate was low (29%), with 605 midwives responding to the survey. The data were analysed using IBM SPSS Statistics 19. The responses provided by the midwives were analysed using frequencies and percentages, and cross-tabulation of the data classified by hospital. Statistical significance was determined by Chi Squared test and, if necessary, by Fisher’s test.

On average, the midwives taking part in the survey assessed the different areas of empowering leadership to be satisfactorily realised. However, the differences between hospitals of different sizes were statistically very significant. The level of midwives’ empowerment was assessed as being excellent. Statistically very significant differences were only found in the area of professional competence. The results concerning job satisfaction were on the whole on good level. There was a significant amount of variation in the respondents’ assessment of the level of job satisfaction. Particularly small hospitals handling <750 deliveries per year were highlighted in the weaker assessments.

Frontline managers in charge of midwifery can make use of the findings in attempting to improve their own competence and midwives’ job satisfaction. Special attention should be focused on leadership elements that support empowerment and are needed in expert organisation leadership, such as implementation of participatory leadership that values expertise. The great importance of leadership based on values and emotional intelligence is also highlighted in midwifery leadership. Development of job satisfaction pays off, as studies have shown job satisfaction to have a clear association with staff’s motivation level, commitment to work, results and, ultimately, the quality of care.

see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Virtanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.