University of Oulu

Multi-functional gestures in interruptions : a look at news interview situations

Saved in:
Author: Kaartinen, Samppa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401161027
Language: English
Published: Oulu : S. Kaartinen, 2014
Publish Date: 2014-01-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Reviewer: Siromaa, Maarit
Haddington, Pentti
Description:
The aim of this study was to take an in-depth look at hand gestures used in interruptions in news interview situations. What was discovered is that gestures are often not performed to serve a single purpose, but they can function on several levels throughout their existence. These kinds of gestures are called ‘multi-functional gestures’ (MfG) in this paper. The goal was to carefully analyse and explain how these gestures unravel to regulate the interaction — disrupting other participants’ turns or prevent others from disrupting one’s own turn — and how they continue and transform to work on other levels, for example to depict an object talked about. To successfully achieve the goals set for the study, the analysis was conducted by using the robust research methods of conversation analysis (CA). The data analysed consists of video clips extracted from Anglophone news interviews with original airing dates ranging from 2002 to 2013. Detailed transcriptions were made of both, the verbal utterances and the gestures employed in the examples selected for analysis. These transcriptions are provided in the paper along with the analyses. The most significant conclusion of this research is that gestures are not often produced for a single task, such as pointing at an object, but can transform along with the progression of talk and have different kinds of effects on the interaction before withdrawn. Prior to this research, gestures have traditionally been studied as embodied actions with a single ‘thrust’ and a single purpose. This is why the analysis and conclusions in this study bring a new and interesting approach to the field of conversation analysis and gesture studies. Multi-functional gestures require further investigation, but this paper serves as a robust foundation for such studies. Additionally, the analysis and the results of this study may benefit people who wish to understand and develop their interactional skills, for example, in interview or debate situations.
see all

Tämä tutkimus käsittelee uutishaastattelutilanteissa ilmeneviä keskeytyksiä ja niissä käytettyjä käsieleitä. Tutkimus esittää, kuinka käsieleet toimivat usein monella eri tasolla, eivätkä ainoastaan tuottaakseen yksittäisen tuloksen vuorovaikutustilanteessa. Tällaisia eleitä kutsutaan tässä raportissa ’moniulotteisiksi eleiksi’ (eng. multi-functional gesture, MfG). Työssä osoitetaan huolellisen ja yksityiskohtaisen analyysin keinoin, kuinka näitä moniulotteisia käsieleitä käytetään työkaluina vaikuttamaan vuorovaikutuksen kulkuun — keskeyttämään ja estämään keskeytyksiä — ja kuinka ne kehittyvät myös palvelemaan eri tarkoituksia suhteessa tuotettuun puheeseen. Tutkimuksessa on käytetty keskusteluanalyysin (eng. conversation analysis, CA) menetelmiä. Työssä tutkittu materiaali koostuu englanninkielisistä uutishaastatteluvideoista, joista vanhimmat ovat vuodelta 2002 ja tuoreimmat vuodelta 2013. Kaikista analysoiduista haastatteluista on laadittu yksityiskohtaiset transkriptiot, joissa näytetään sekä osallistujien puhe että vuorovaikutuksen kannalta relevantit moniulotteiset eleet. Tutkimuksessa käytetyt transkriptiot löytyvät myös raportin analyysiosuudesta. Tämän tutkielman tärkeimmät johtopäätökset liittyvät eleiden moniulotteisuuteen. Elettä ei usein käytetä ainoastaan yhtä toivottua tulosta tavoitellen, vaan sitä voidaan muokata ja kehittää keskustelun edetessä useaa eri tarkoitusta varten. Aikaisemmissa tutkimuksissa käsieleitä on yleisesti ottaen tutkittu yksittäisinä muotoina ja liikkeinä, joilla on yksi tarkoitus ja päämäärä. Tämä tutkimus tuo keskusteluanalyysin ja eletutkimuksen pariin uuden ja mielenkiintoisen lähestymistavan, jossa käsieleitä tutkitaan keskeyttämiseen ja puheenvuoroihin vaikuttavina, alati kehittyvinä jatkumoina. Moniulotteiset eleet kaipaavat jatkotutkimusta, mutta tämä raportti luo vakaan pohjan mahdollisille myöhemmille tutkimuksille. Lisäksi tutkimuksessa tehdyt analyysit ja saavutetut tulokset voivat auttaa kiinnostuneita ymmärtämään ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan, esimerkiksi haastattelu- tai väittelytilanteissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Samppa Kaartinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.