University of Oulu

Markkinavalvonnasta energian tukkumarkkinoilla

Saved in:
Author: Kähkönen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401171030
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kähkönen, 2014
Publish Date: 2014-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Kallunki, Juha-Pekka
Description:
Sähkö- ja kaasumarkkinoiden erityispiirteet huomioon ottava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energian tukkumarkkinoiden seurannasta, eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EU) N:o 1227/2011 (REMIT; Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) astui voimaan joulukuussa 2011. REMIT asetti kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille yhtenäiset säännöt, jotka kieltävät markkinoiden väärinkäytön energian tukkumarkkinoilla. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER; Agency for Cooperation of Energy Regulators) on velvollinen seuraamaan ja valvomaan energian tukkumarkkinoita tiiviissä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, jona Suomessa toimii Energiamarkkinavirasto. Tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on vastata siihen, että mitkä ovat REMIT:ssä säädetyt Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten energian tukkumarkkinoiden seuranta- ja valvontatehtävät. Toisena tutkielman tehtävänä on havainnollistaa minkä lainsäädännön nojalla energian tukkumarkkinoita valvontaan ja millä viranomaisella on toimivalta valvoa kyseisiä markkinoita. Kolmanneksi tutkielman tarkoitus on selvittää sitä, onko Suomen kansallisen sääntelyviranomaisena toimivan Energiamarkkinaviraston energian tukkumarkkinoiden valvonta- ja täytäntöönpanotoimivallan kanssa yhteneviä tehtäviä muiden markkinavalvojien kanssa. Tutkimussuunnitelma on rakennettu taloustieteellisen laadullisen tutkimuksen mukaisesti, jossa ei yleensä rakenneta hypoteeseja, vaan kuvataan tutkimuksen pääpiirteinen kulku ja eri vaiheiden suhteet toisiinsa. Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön sekä muuhun virallisaineistoon pohjautuen tutkia REMIT:n mukaisia energian tukkumarkkinoiden viranomaistehtäviä. Tutkimus on myös osittain oikeus-dogmaattinen, sillä siinä on oikeustieteellisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa jäsentyi energian tukkumarkkinoiden viranomaistehtävät ja lainsäädäntö tarkoitetulla tavalla, kun energian tukkumarkkinoiden valvontaa säännellään REMIT:n lisäksi rahoitusmarkkina- ja kilpailulainsäädännössä. Näin ollen myös edelle mainitun lainsäädännön noudattamista valvovilla viranomaisilla on velvollisuus valvoa myös toimivaltaansa kuuluvan lainsäädännön noudattamista energian tukkumarkkinoilla. Tutkimuksessa selvisi, ettei energian tukkumarkkinoiden toimivaltasuhteissa ole suuria rajapintakysymyksiä Suomen kansallisena sääntelyviranomaisena toimivan Energia-markkinaviraston näkökulmasta. Erityisesti ACER:n ja Energiamarkkinaviraston toimivaltakysymykset ovat hyvin selkeästi säädetty. Sen sijaan kansallisella tasolla toimivien viranomaisten toimivaltasuhteissa voi joissain tapauksissa löytyä päällekkäisyyksiä energian tukkumarkkinoiden valvonnassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Kähkönen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.