University of Oulu

Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Saved in:
Author: Haipus, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401171045
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Haipus, 2014
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Manninen, Sari
Reviewer: Manninen, Sari
Huttu, Henna
Description:
Tämän tutkimuksen kohteena ovat pian valmistuvat tai juuri valmistuneet luokanopettajaopiskelijat sekä luokanopettajat, jotka ovat toimineet luokanopettajan tehtävissä noin viiden vuoden ajan. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella heidän kertomuksiaan omaan ammatti-identiteettiin vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimukseen osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä, ja tutkimus toteutettiin Oulun alueella. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla. Tutkimusongelmiksi tässä tutkimuksessa määriteltiin: 1. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet/ vaikuttavat luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen? 2. Mikä osuus luokanopettajakoulutuksella nähdään olevan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta? 3. Mitä eroja, ja toisaalta, mitä yhtäläisyyksiä luokanopettajaopiskelijan ja työkokemusta omaavan luokanopettajan kertomuksissa opettajana kasvamisesta löytyy? Tutkimus on lähestymistavaltaan narratiivinen ja aineistolähtöinen. Aineiston analysoinnin apuna tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia opettajan ammatti-identiteettiin ja urakehitykseen liittyviä malleja soveltuvin osin. Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteetti nähdään postmodernin käsityksen mukaan muuttuvana ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvana. Narratiivisen tutkimusotteen johdosta tutkimuksessa huomioidaan myös narratiivisen identiteetin käsite. Narratiivisella identiteetillä tarkoitetaan kertomusten kautta tuotettua identiteettiä. Luokanopettajan ammatti-identiteettiä käsitellään tutkimuksessa narratiivisen ja postmodernin identiteetin määritelmien kautta. Tutkimus osallistuu keskusteluun luokanopettajan ammatti-identiteettiin vaikuttavista tekijöistä informanttien itsensä kertomana. Tässä tutkimuksessa opettajuus nähdään sosiokulttuurisesti rakentuneena asiantuntija-ammattina, jonka ominaispiirteisiin liittyy opettamisen lisäksi myös eettisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Opettaminen nähdään tässä tutkimuksessa laajana kokonaisuutena, minkä vuoksi ammatti-identiteetin rakentumista tarkastellaan monista näkökulmista käsin. Tutkimustuloksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa teemoittain aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella. Tuloksia peilataan aikaisempiin tutkimustuloksiin, opettajan urakehitysmalleihin ja tutkimuksen alussa määriteltyihin tutkimustuloksiin. Merkittävinä asioina oman ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta luokanopettajaopiskelijat ja luokanopettajat pitivät tässä tutkimuksessa opetusharjoitteluja, työkokemusta, kollegoilta saatua tukea ja omia koulumuistoja. Luokanopettajakoulutusta puolestaan kritisoitiin liian teoriapainotteiseksi, eikä sen nähty tukevan tarpeeksi ammatti-identiteetin kehittymistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Haipus, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.