University of Oulu

Pohjois-Pohjanmaan ruokapiirit lähi- ja luomuruoan hankintakanavana

Saved in:
Author: Miettinen, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401171050
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Miettinen, 2014
Publish Date: 2014-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Muilu, Toivo
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Muilu, Toivo
Description:
Tarkastelen tutkielmassani ruokapiirien käyttöä lähi- ja luomuruoan hankinnassa. Tutkimuksen kohteena ovat pohjois-pohjanmaalaiset ruokapiirit. Käytössäni on ruokapiireiltä kerätty kysely- ja haastatteluaineisto. Kartoitan aineiston pohjalta ruokapiirien toimintamalleja, niiden esiintymistä ja toimintaan osallistumista tutkimusalueella. Haastatteluaineistolla pyrin vastaamaan keskeiseen tutkimuskysymykseeni, eli miksi ruokapiiritoimintaan osallistutaan. Toiminnan taustalla olevia syitä erittelemällä etsin niitä arvoja, joita ruokapiiritoiminta palvelee. Ruokapiiriläisten käsityksiä lähi- ja luomuruoasta selvitän sekä haastattelu- että kyselyaineistoa hyödyntäen. Käytän kyselyaineiston analyysissä yksinkertaisia tilastollisia testejä kuten Kruskal-Wallisin yksisuuntaista varianssianalyysiä ja ristiintaulukointia. Haastatteluaineistoa tarkastelen pääasiassa aineistolähtöisesti teemoittelemalla. Vien haastatteluaineiston analyysiä pidemmälle käsittelemällä teemoittelun tuloksia teorialähtöisesti Shalom Schwartzin (1992) arvotypologian pohjalta. Pohjois-pohjanmaalaista ruokapiiritoimintaa luonnehtii aineistoni perusteella moninaisuus. Eri ruokapiireillä on erilaisia käytäntöjä aina piirin muodosta lähtien. Jäsenten osallistuminen toimintaan vaihtelee myös piireittäin ja henkilöittäin. Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina toiminut täysin vapaamuotoisten, talkooperiaatteella toimivien ruokapiirien lisäksi pitkälle järjestäytyneitä, yhdistysmuotoisia ruokapiirejä. Ruokapiiriaktiivit arvostavat ruokapiireissä hankintakanavan järkevyyttä, haitallisten ympäristövaikutusten verrattaista vähäisyyttä, ruoan alkuperän ja muiden tietojen selvitettävyyttä, hankintaketjun suoruutta ja lyhyyttä sekä tuottajien tukemisen mahdollisuutta. Osassa ruokapiireistä myös sosiaalisuudella ja yhteisöllisyydellä on tärkeä sija. Ruoan hinnan merkitys jää melko vähäiseksi. Erot lähi- ja luomuruoan välillä koetaan selkeiksi. Lähiruokaa määritellään mielellään etäisyyksillä, mutta sopivasta kilometrimäärästä ei ole yksimielisyyttä. Lähiruokaan liitetään myös jakeluketjun väliportaiden vähäinen määrä. Luomuruoan eri ominaisuuksiin suhtaudutaan lähiruokaan ja suomalaiseen ruokaan verrattuna myönteisimmin. Lähi- ja luomuruoan käytön syyt ovat samankaltaisia kuin ruokapiiritoimintaan osallistumisen syyt. Ruokapiiritoimintaan osallistumisen sekä lähi- ja luomuruoan käytön syissä on tulkintani mukaan edustettuna seitsemän kymmenestä Schwartzin arvotypologian mukaisesta arvotyypistä. Nämä arvotyypit ovat itseohjautuvuus, virikkeisyys, hedonismi, suoriutuminen, universalismi, turvallisuus ja hyväntahtoisuus. Arvotyypit palvelevat sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia etuja. Arvopohjan monipuolisuus yhdistettynä ruokapiiriläisten tyytyväisyyteen ruoanhankintakanavan suhteen antaa viitteitä siitä, että Pohjois-Pohjanmaalla on tilausta vaihtoehtoiselle, suoremmalle ja yhteisöllisemmälle lähi- ja luomuruoan hankintaketjulle, jossa tuottajat ja kuluttajat kohtaavat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Miettinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.