University of Oulu

Kustannus-hyötyanalyysimalli julkisten palveluiden tilaratkaisumuutoksille

Saved in:
Author: Mahjneh, Luai1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401211054
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Mahjneh, 2014
Publish Date: 2014-01-27
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Reviewer: Kujala, Jaakko
Description:
Tämä tutkimus suoritetaan osana Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtamaa hankesuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on Myllytullin alueen museoiden ja tiedekeskuksen yhteisen organisaation toiminnan puitteiden tutkiminen ja esittäminen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kasvavan trendin, kulttuuri-instituutioiden yhdistymiseen, liittyvän tilaratkaisuvaihtoehtojen kustannus-hyötyanalyysin käyttöä ja toteuttamista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on luoda Oulun kaupungille kustannus-hyötyanalyysimalli, jota Liikelaitos Oulun Tilakeskus voi käyttää jatkossa hankkeissaan eri hankevaihtoehtojen kannattavuuksia vertaillessa. Tutkimuksen teoriaosiossa käsitellään kustannus-hyötyanalyysiä kirjallisuuskatsauksena eri artikkeleiden, tieteellisten kirjajulkaisuiden ja Internet-lähteiden pohjalta. Se pyrkii kattamaan kustannus-hyötyanalyysin keskeisimmät asiat, kuten kustannus-hyötyanalyysin määritelmän, vaiheet, ajoittamisen ja käyttäjäperspektiivit. Lisäksi tutkimusta varten selvennettiin herkkyysanalyysi, diskonttaus ja diskonttokoron valinta. Muita tutkimuksessa käsiteltyjä relevantteja aiheita ovat kulttuuripalveluiden kustannusten ja hyötyjen määrittäminen sekä kulttuuri-instituutioiden fuusioituminen. Empiriaosiossa etsitään informaatiota kulttuuri-instituutioiden tilaratkaisuvaihtoehtojen kustannus-hyötyanalyysille eri museotiedusteluilla, haastatteluilla ja aivoriihikokouksilla hankkeen sidosryhmien jäsenten kanssa. Empiriaosassa käsitellään kustannus-hyötyanalyysiä tapausesimerkin avulla, jossa huomioidaan tehtävänannon mukaan museoiden ja tiedekeskuksen toiminnalliset synergia- ja prosessihyödyt verrattuna tilojen määrän kasvun aiheuttamaan lisäkustannukseen. Viimeisessä osiossa vastataan tutkimuskysymyksiin, tarkastellaan tutkimusta kriittisesti ja pohditaan aiheita jatkotutkimuksille. Tutkimustulokset selvittävät työn tilaajalle, mitä asioita on tärkeä huomioida kustannus-hyötyanalyysissä kulttuuri-instituutioille. Tuloksissa selvitetään mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat eniten julkisten tilaratkaisuhankkeiden vaihtoehtovalintaan kustannus-hyötyanalyysia tehtäessä. Lisäksi pohditaan miten kustannuksia ja hyötyjä tulee kerätä ja arvioida tapausesimerkin tyyppisissä hankkeissa.
see all

This study is performed as a part of the project plan leaded by Liikelaitos Oulun Tilakeskus. The project aims to studying and presenting the unification possibilities of the Myllytulli’s area museums’ and science center’s joint organization. The purpose of the study is to find out the use and implementation of cost-benefit analysis in the increasing trend of cultural institution mergers and their space-related solutions. In addition, this study aims to establish a cost-benefit model for the City of Oulu, which the city may use in comparing the profitability of various project alternatives in their future purposes. The theoretical section deals with cost-benefit analysis as a literature review through different articles, scientific publications and Internet sources. It aims to cover the key issues of cost-benefit analysis, such as the definition, steps and user perspectives of cost-benefit analysis. In addition, the research clarifies the sensitivity analysis, discounting and the selection of the discount rate. Other relevant topics dealt are the determination of the costs and benefits of cultural services and cultural institution mergers. The empirical section sought information about space-related solutions in cost-benefit analysis through different requests for information, interviews and brainstorming sessions with the stakeholders of the project. The empirical section deals with the cost-benefit analysis through a case example that takes into account the assignment of the museums and science center operational synergy and process benefits compared to the additional cost entailed via the growth of facilities. In the last section of this study, research questions are answered, this study is critically examined and topics for further research are discussed. The results clarify to the client what matters are important to the cost-benefit analysis of cultural institutions. The results explain what are the factors that mostly affect the cost-benefit analysis of public space-related projects. It will also address how the costs and benefits need to be collected and evaluated in projects similar to the case study.
see all

Subjects:
Copyright information: © Luai Mahjneh, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.