University of Oulu

Pää tyynyyn illalla, ei pulpettiin päivällä! : tutkimus kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nukkumistottumuksista ja niiden yhteydestä koulumaailmaan

Saved in:
Author: Kuronen, Janne1; Lukkari, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201401241059
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kuronen ; H. Lukkari, 2014
Publish Date: 2014-01-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Peltonen, Jouni
Pinola, Timo
Description:
Ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään. Unen terveydelliset merkitykset on tiedostettu pitkään, mutta unentarpeen täyttyminen ei aina toteudu laadullisesti ja määrällisesti. Ihmisten nukkumistottumukset ovat muuttuneet suuresti viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutos on tarttunut myös kouluikäisiin lapsiin. Tämä aiheuttaa meissä tulevissa luokanopettajissa suurta huolen aihetta. Tutkielmamme teoriaosa koostuu kahdesta pääluvusta, luvuista 2 ja 3. Luvussa kaksi käsittelemme unen lukuisia merkityksiä ihmisen toiminnalle. Kolmannessa luvussa perehdymme univajeeseen ja siihen liittyviin tekijöihin ja niiden seurauksiin. Tutkielmamme pääpaino on kasvavien ja kouluikäisten lasten unessa ja nukkumistottumuksissa. Tutkimme niiden yhteyksiä lasten koulunkäyntiin. Teoriaosassa olemme käyttäneet tutkimustietoa unesta ja nukkumisesta aikuisikään saakka, koska unihäiriöt eivät aina katso ihmisen ikää ja niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Aihe on ajankohtainen ja se on saanut paljon huomiota mediassa. Unihäiriöt eivät ole ainoastaan aikuisväestön ongelma, vaan niitä esiintyy myös lapsilla. Koulumaailmassa oppilailla yleistyneet käyttäytymishäiriöt sekä oppimisvaikeudet ovat todistettavasti yhteydessä lasten myöhäisiin nukkumaanmenoaikoihin, epäsäännölliseen nukkumiseen ja niistä aiheutuvaan väsymykseen. Tutkielman empiirinen osa sisältää kolme päälukua, luvut 4, 5 ja 6. Neljäs luku käsittelee tutkimuksen toteutusta, tutkimustehtäviä, aineiston keräämistä sekä tutkimuksen luotettavuutta. Aineisto kerättiin Kajaanin kaupungin perusopetuksen eri kouluilta kevään 2013 aikana. Tutkimukseen osallistui kokonaisuudessaan 317 perusopetuksen oppilasta. Kuudesluokkalaisia oli 157 ja yhdeksäsluokkalaisia 160, vastanneista tyttöjä oli 159 ja poikia 158. Viidennessä ja kuudennessa luvussa kerromme tutkimuksemme empiirisen aineiston tulokset. Tutkimus on metodologialtaan määrällinen kyselytutkimus, joka noudattelee survey-tutkimuksen tutkimusstrategiaa. Aineiston analysointiin käytimme SPSS 18.0 -ohjelmaa, jonka avulla tulkitsimme ja käsittelimme aineiston julkaistavaan muotoon. Etenkin kouluikäisten ja kasvavien lapsien kohdalla korostamme kodin ja huoltajien vastuuta nukkumaanmenoaikojen noudattamisessa sekä oikeanlaisten nukkumistottumusten luomisessa. Aikuinen pystyy omalla esimerkillään ja toiminnallaan osoittamaan lapselle terveyttä edistäviä elämäntapoja, joista riittävä uni ja nukkuminen ovat keskeisiä esimerkkejä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne KuronenHeikki Lukkari, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.