University of Oulu

Yrityksen perustaminen ja kasvu : ammattiopistosta ja ammatikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien näkökulma

Saved in:
Author: Huttunen, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402121082
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huttunen, 2014
Publish Date: 2014-02-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Muhos, Antti
Description:
Tämä tutkimus on tehty Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyys tutkimusryhmälle yhteistyössä Jokilaaksojen koulutusyhtymän ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Oulun Eteläisellä alueella toimivien yrittäjien uravalintaan ja yrityksen toimintaan liittyviä kannustimia ja esteitä sekä yrittäjyyteen vaikuttavia piirteitä ja ominaisuuksia. Tutkimuksen avulla selvitetään niitä tapahtumia, joihin oppilaitos voi vaikuttaa toiminnallaan jo koulutusvaiheessa tukien yrittäjän uravalintaa. Oppilaitoksella on tärkeä rooli yritystoiminnan luomisessa, minkä vuoksi yrittäjyys ja sen oppiminen pitäisi olla olennainen osa ammatillista koulutusta. Tutkimus on tapaustutkimus 18 yrittäjästä, jotka ovat valmistuneet Jokilaaksojen koulutusyhtymän oppilaitoksista sekä Centria ammattikorkeakoulusta. Teoriaosa sisältää yrittäjyyteen liittyviä määritelmiä, tilastotietoa yrittäjyydestä Suomessa, yrityksen perustamisen ydinprosessin sekä teoriaa yrittäjyyskasvatuksesta ja oppilaitoksen vaikutuksesta yrittäjyyteen. Teoriaosuuden tarkoituksena on pohjustaa tutkimusta sekä käsitellä tutkimuskysymysten ympärille liittyviä teemoja. Teorian pohjalta on rakennettu haastattelurunko empiiristä tutkimusta varten. Empiirinen osuus sisältää haastatteluista saadut tulokset. Tutkimustulokset käsitellään erikseen ammattiopistopohjaisten ja ammattikorkeakoulupohjaisten yrittäjien kesken. Tulosten mukaan yrittäjien uravalintaan liittyi olennaisesti halu tehdä itselleen työtä. Yrityksen toiminnan aikana kysynnän koettiin olevan vahva kannustin ja ulkopuolelta tulevan avun sekä kannustuksen edistävän yritystoimintaa. Yrittäjät kuvailivat rohkeuden, periksi antamattomuuden ja positiivisuuden olevan sellaisia piirteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti heidän yrittäjyyteensä. Tutkimustulosten perusteella annetaan myös suositukset oppilaitoksille. Tutkimuksella on merkitystä Oulun Eteläisellä alueella toimiville oppilaitoksille. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi alueen oppilaitoksien opetusta suunniteltaessa, jotta yrittäjyyteen valmentavia apuja olisi valmistuvalla opiskelijalla mahdollisimman paljon. Tutkimuksen yleistettävyyttä vahvistavat haastateltavien yrittäjien kesken nousseet toistuvat tapahtumat, joita tutkimuksen tuloksista kävi ilmi. Yleistettävyyttä heikentää haastateltavien pieni otanta sekä rajattu tutkimusalue.
see all

This study is conducted for Micro-entrepreneurship Research Group in Oulu Southern Institute in cooperation with Centria University of applied sciences and Federation of Education in Jokilaaksot. The goal of this project is to examine incentives and disincentives which entrepreneurs experience during their entrepreneurship as well as features and traits of them. In addition, this study gives information to education institutions on where to focus education on in order to encourage students to become entrepreneurs. Education institutions have an important role in creating new entrepreneurs. That is why entrepreneurship-training should be essential part of vocational education. This research is case study of 18 entrepreneurs who are graduated from either vocational schools of Federation of Education in Jokilaaksot or Centria University of Applied Sciences. The theoretical part of the study includes definitions, statistics of entrepreneurs in Finland, the core process of company establishment and theory related to entrepreneurship education. The purpose of the theoretical part is to give background information on entrepreneurship and process themes which are related to research questions. Interview framework is created by utilizing the theoretical part. Empirical part of this study contains results from interviews. Study results are divided separately to entrepreneurs who are graduated from vocational school and University of applied science. Conclusion of the study shows that “desire to work to oneself” has affected the most to entrepreneurs’ career choice. During the entrepreneurship the most significant incentive is demand. Also support from third party was experienced to enhance entrepreneurship. Interviewees described features like courage, perseverance and positive attitude to affect positively to their entrepreneurship. Recommendations, which are based on study results, are also given to learning institutes in the conclusion part. This study is significant to education institutions in Oulu Southern area because they can utilize study results in their curriculum planning. The interviews showed same answers repeatedly which increases the reliability of the study. Small number of interviewees and limited research area reduce the reliability of the study.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Huttunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.