University of Oulu

Analysis of health, safety, environmental and quality management in a network of port operators

Saved in:
Author: Turunen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402121085
Language: English
Published: Oulu : H. Turunen, 2014
Publish Date: 2014-02-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väyrynen, Seppo
Reviewer: Väyrynen, Seppo
Lehtinen, Ulla
Description:
The Barents area has vast natural resources that are for the most part still untapped. Global warming and improvements in technology have recently made it easier to access those resources. This has created growth in the areas of production and business life. High level of health, safety, environment and quality management enables Finland to compete efficiently in the growing market for the novel logistics solutions. The University of Oulu has created the HSEQ Assessment Procedure in cooperation with large companies and their interest groups. The Assessment Procedure is originally created for process industry and offers benefits like comparable data on the assessed company’s management, reduction of overlapping external audits and spreading of know-how along and between supply chains. So far it has been used mainly in the process industry. This thesis studies it’s applicability for a network of port operators. The study explores the HSEQ Assessment Procedure, its use and main principles. A review of related Finnish and international legislation and the functions of ports were performed. The empirical part of research is based on three port operators of one Finnish port. Their level of health, safety, environment and quality management was evaluated and compared with the requirement level of the Assessment Procedure. As a result it can be noted that the HSEQ Assessment Procedure can be well adapted to be used in port companies and its implementation could be beneficial. This means that further research of the applicability of the Assessment Procedure is encouraged. Having been tested on the port operations, the Assessment Procedure can be utilized for the other business areas. Thus the Assessment Procedure could even become a nationwide practice.
see all

Barentsin alueella kuten muillakin arktisilla alueilla on valtavat suurelta osin vielä hyödyntämättömät luonnonvarat. Ilmaston lämpeneminen ja teknologian kehitys ovat viime aikoina mahdollistaneet pääsyn noihin luonnonvaroihin. Sen myötä alueen tuotannollinen ja kaupallinen elämä on kasvussa. Suomi on yksi kilpailijoista kasvavien logististen tarpeiden ratkaisuja vertaillessa. Maan etuna kilpailussa on sen tunnetusti korkeatasoinen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtaminen. Oulun yliopisto on kehittänyt yhteistyössä suurten yritysten ja näiden sidosryhmien kanssa HSEQ-palvelutoimittajien arviointimenetelmän. Menetelmän etuina ovat vertailukelpoinen tieto arvioitavien yritysten johtamisen tasosta, samansisältöisten ulkoisten auditointien väheneminen ja tietotaidon leviäminen toimitusketjuja pitkin ja niiden välillä. Menetelmää on käytetty tähän mennessä lähinnä prosessiteollisuudessa. Tässä diplomityössä tutkitaan sen sovellettavuutta satama-alan yritysten arviointiin. Tutkimuksessa perehdyttiin HSEQ-arviointimenetelmään ja sen käyttöön ja periaatteeseen. Myös siihen aihepiirien suomalaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön sekä satamien toimintaan perehdyttiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Empiirinen tutkimus suoritettiin tutustumalla kolmeen samassa satamassa toimivan yritykseen. Niiden terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamista arvioitiin laadullisten haastattelujen avulla ja vertailtiin tuloksia HSEQ-arviointimenetelmän käytön vaatimuksien tasoon. Myös menetelmän käyttöönoton tuomia muutoksia arvioitiin. Tulokseksi saatiin, että arviointimenetelmä on hyvin sovellettavissa myös satama-alan yrityksiin ja sen käyttöönotosta voitaisiin saada hyötyjä satamissa toimivissa yrityksissä. Tuloksesta voidaan päätellä, että menetelmän soveltamista tulisi tutkia vielä laajemmalti. Sen käytön sopiminen satama-alalle tukee olettamusta sen mahdollisesta soveltuvuudesta myös muiden alojen yrityksiin, jolloin sen hyötyjä voitaisiin levittää laajalti suomalaiseen yritystoimintaan. Näin menetelmästä saatettaisiin kehittää jopa maanlaajuinen käytäntö.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Turunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.