University of Oulu

Työyhteisön kehittämisprosessi päiväkodissa

Saved in:
Author: Kotila, Anniina1; Lehtosalo, Erja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402131100
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kotila; E. Lehtosalo, 2014
Publish Date: 2014-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kronqvist, Eeva-Liisa
Reviewer: Kronqvist, Eeva-Liisa
Tiilikka, Aila
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on seurata Lapsen hyvä arki 2 -hankkeessa mukana olevan kehittämispäiväkodin työyhteisön kehittämisprosessia. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma rahoittaa Lapsen hyvä arki 2 -hanketta, joka on osa pohjoisen alueen Kaste-PaKaste 2 -hankekokonaisuutta. Kehittämistyössä keskitytään päiväkodin pienryhmäpedagogiikan kehittämiseen yhdessä konsultin kanssa. Pro gradu -tutkielmassa tehtävänä oli koota yhteen kehittämisprosessin vaiheita ja tuloksia. Tutkielman keskeinen teoreettinen tausta pohjautuu työyhteisön kehittämisteorioihin, lisäksi avataan pienryhmäpedagogiikan käsitettä.

Tutkimus on pääosin kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Aineisto on kerätty haastattelujen, kontekstianalyysilomakkeiden, havainnointien, henkilökunnan omien päiväkirjamerkintöjen sekä konsultaatioiltojen yleisten kuvausten avulla. Heikkisen (2007a, s. 196–197) mukaan useaa eri aineistonkeruumenetelmää käytettäessä puhutaan toimintatutkimuksesta. Toimintatutkimukselle on ominaista, että sillä pyritään saamaan välitöntä, käytännöllistä hyötyä tutkimuksesta. Toimintatutkimuksessa itse tutkimisen lisäksi olennaista on myös se, että toimintaa kehitetään samanaikaisesti.

Tutkimuksen tulosten perusteella kehittämispäiväkodin työntekijät olivat tyytyväisiä hankkeen myötä tapahtuneeseen kehitykseen. Työntekijöiden haastattelusta selvisi, että pedagogisia toimintatapoja on alettu pohtia syvällisemmin ja niitä on muutettu lapsilähtöisemmiksi. Työntekijöiden mukaan pienryhmätoiminta oli rauhoittanut ja selkiyttänyt arkea. Kehittämisprosessi koettiin kaiken kaikkiaan positiivisena. Myös konsultin mukanaolo nähtiin välttämättömänä kehittämisprosessin kannalta.

Kontekstianalyysilomake, jonka työntekijät täyttivät sekä syksyllä että keväällä, on laajan arvioinnin väline päivähoidon kontekstin arviointiin. Verrattaessa syksyn ja kevään kontekstianalyysilomakkeista saatuja tuloksia toisiinsa, ilmeni, että kevään osalta kaikki osa-alueet toteutuivat syksyä paremmin. Työntekijöiden mielestä eniten parannusta oli tapahtunut työntekijän kasvatustiedossa ja -tietoisuudessa, siirtymätilanteissa, lasten perusturvassa sekä pedagogiikassa ja toiminnan sisällössä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa hankkeessa mukana olleissa päiväkodeissa. Tutkimuksemme tulosten tavoitteena onkin kannustaa päiväkotien työyhteisöjä kehittämisprosessiin ja erityisesti pienryhmäpedagogiikan kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kotila; Erja Lehtosalo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.