University of Oulu

Kansainvälisyytä partiossa : kansainvälisen toiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen toteutuminen Pohjanmaan Partiolaiset ry:n lippukuntien toiminnassa

Saved in:
Author: Kaakko, Suvi-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402141120
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Kaakko, 2014
Publish Date: 2014-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Reijo
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kansainvälistä toimintaa Pohjanmaan Partiolaiset ry:n lippukunnissa toteutetaan ja kuinka Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyyskasvatukselle asettamat tavoitteet toteutuvat piirin alueella toimivissa lippukunnissa. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, mitä mahdollisuuksia partion kansainvälisen toiminnan kehittämiselle löytyy. Partio on ollut perustamisestaan saakka vahvasti kansainvälinen liike ja kansainvälinen toiminta on olennainen osa partiotoimintaa. Kansainvälisyyttä ja kansainvälisyyskasvatusta toteutetaan partio-ohjelman avulla, erilaisien projektien kautta sekä erilaisina partiomatkoina. Käytännön partiotoiminnasta vastaavat ruohonjuuritasolla lippukunnat, joiden toimintaa ohjaavat ja koordinoivat Suomen Partiolaiset ry sekä partiopiirit. Niinpä on tärkeää, että kansainvälisen toiminnan toteutumista tutkitaan lippukuntien toiminnan kautta. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat kansainvälisyyskasvatus ja sen osa-alueet, sekä partio ja partio-ohjelmaan kuuluva kansainvälinen toiminta. Toiminnan kautta partiotoimintaan saadaan kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueita, siksi tutkimuksen kohteena on lippukuntien konkreettinen toiminta. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena, joka on toteutettu kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeeseen kuuluu sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen otos on n=61. Aineiston analyysi toteutettiin SPSS-ohjelmalla ja tulokset on kuvattu taulukoiden ja kuvioiden avulla sekä sanallisesti. Tutkimuksessa selvisi, että Pohjanmaan Partiolaiset ry:n lippukunnissa toteutetaan kansainvälistä toimintaa vaihtelevasti. Kansainvälisen toiminnan osalta eniten aktiivisuutta löytyi Suomen Partiolaiset ry:n kehitysyhteistyöprojektia (Woomal 2 -projekti) sekä kansainvälisiä suurleirejä kohtaan (maailmanjamboreet). Vastaajat kokivat, että heidän lippukunnissaan kansainvälisen toiminnan osalta löytyy kehitettävää. Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyyskasvatukselle asettamien tavoitteiden katsottiin kuitenkin toteutuvan lippukunnissa hyvin. Ongelmiksi ja haasteiksi kansainvälisen toiminnan kannalta nousivat resurssien sekä tietotaidon puute. Kansainvälisen toiminnan kannalta löytyy kehitettävää, tärkeitä asioita olisivat muun muassa tiedon kokoaminen helposti saavutettavaksi sekä yhteistyön kehittäminen ja siihen panostaminen. Tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koko Suomen partiotoimintaa kattavaksi, vaan ne antavat tietoa yhden alueen toiminnasta. Tulokset antavat kuitenkin osviittaa siitä, mitä kansainvälistä toimintaa lippukunnissa mahdollisesti painotetaan. Kysely itsessään on mahdollista toteuttaa sellaisenaan minkä partiopiirin alueella tahansa. Tutkijana pidän tuloksia kohtalaisen luotettavana, vaikka ongelmia tutkimuksen aikana ilmeni muun muassa kyselylomakkeen kysymysten muotoilussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi-Maria Kaakko, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.