University of Oulu

Kyläkouluopettajien työtyytyväisyydestä

Saved in:
Author: Ahvenniemi, Riina1; Peisterä, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402141121
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ahvenniemi; L. Peisterä, 2014
Publish Date: 2014-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kukkola, Jani
Reviewer: Pinola, Timo
Kukkola, Jani
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään kyläkouluopettajien työtyytyväisyyteen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä tekijöistä opettajien työtyytyväisyys rakentuu kyläkouluissa. Tavoitteena on myös tutkia, miten pieni kyläkoulu sen erityispiirteineen vaikuttaa opettajien työtyytyväisyyteen.

Opettajien työtyytyväisyys on ajankohtainen aihe, jota on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee aluksi työtyytyväisyyyttä ja sen rakentumista kahden klassikkoteorian, E. A. Locken odotusarvoteorian ja Herzbergin kaksifaktoriteorian pohjalta. Näiden lisäksi on esitelty myös tuoreempia tutkimuksia opettajien työtyytyväisyydestä.

Suomalaisessa koulujärjestelmässä kyläkoulut ovat myös ajankohtainen aihe, sillä niiden määrä on laskenut viime vuosien aikana huomattavasti. Tässä tutkimuksessa haluttiin nimenomaan selvittää kyläkoulujen vaikutusta opettajien työtyytyväisyyteen. Tämän vuoksi teoriaosassa tarkastellaan myös suomalaisia kyläkouluja ja niiden erityispiirteitä.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty fenomenografista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuutta luokanopettajaa, jotka työskentelevät kyläkouluilla. Aineiston hankinta tapahtui helmikuussa 2013 soveltaen puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tutkimustulosten mukaan opettajien työtyytyväisyys rakentuu vahvasta ammatillisesta identiteetistä, motivaatiosta, työn mielekkyydestä ja työympäristöstä. Opettajat kertovat, että on tärkeä tiedostaa ja hyväksyä oman itsensä riittävyys sekä sen rajallisuus. Työkokemus avartaa näkemyksiä opettajuudesta, mikä koetaan merkittävävä tekijänä. Tutkimuksen mukaan opettajat pitävät tärkeänä etenkin vanhemmilta ja oppilailta saatua palautetta työstään. Työn joustavuus ja haasteellisuus ovat olennainen osa työtyytyväisyyden rakentumista.

Tutkimuksen perusteella kyläkoulut vaikuttavat positiivisesti opettajien työtyytyväisyyteen. Pienen koulun tiivis työyhteisö, joustava toiminta, luonnonläheinen ympäristö ja yhdysluokat koettiin olennaisina asioina, jotka vaikuttavat myönteisesti työtyytyväisyyteen. Haasteelliseksi opettajat puolestaan kokivat kyläkoulujen epävarman tulevaisuuden ja kollegiaalisen tuen vähäisyyden. Jokaista tutkimuskoulua on uhannut lakkauttaminen ja henkilökunnan vähennykset. Opettajat kokivat tarvitsevansa myös enemmän vertaistukea etenkin samaa luokkatasoa opettavilta.

Fenomenografinen tutkimus ei pyri luomaan tulosten perusteella yleistettävää totuutta, eikä se ole tämänkään tutkimuksen tarkoitus. Tavoitteena oli tutkia tiettyjen henkilöiden käsityksiä ja kokemuksia aiheesta. Tutkimustulokset antavat kuitenkin tärkeää osviittaa siitä, mitä asioita kyläkouluopettajat kokevat tärkeiksi työtyytyväisyyden kannalta.

Tutkimuksemme on hyödyllinen, sillä kyläkouluopettajien työtyytyväisyydestä ei ole paljoa tutkimustietoa. Kyläkoulut ovat katoava osa suomalaista koulujärjestelmää, mikä näkyy niistä tehtyjen tutkimusten määrässä. Lisäksi tutkimuksemme antaa tietoa opettajien työtyytyväisyydestä ja sen rakentumisesta. Nämä ovat hyviä asioita tiedostaa opettajuuteen kasvamisessa ja opettajan työssä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Ahvenniemi; Lauri Peisterä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.