University of Oulu

Hyytymistekijä VIII kromogeenisen määrityksen menetelmätestaus

Saved in:
Author: Saarinen, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402201131
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Saarinen, 2014
Publish Date: 2014-02-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Liikanen, Eeva
Huoponen, Outi
Reviewer: Liikanen, Eeva
Javela, Kaija
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko hyytymistekijä VIII kromogeeninen substraattimenetelmä kliiniseen laboratoriokäyttöön ja mikä on viiteväli hyytymistekijä VIII kromogeenisssa substraattimenetelmässä. Tavoitteena tässä tutkimuksessa on löytää laboratoriomenetelmä, joka mittaa luotettavasti A-hemofiliapotilaiden hoidon tasoa niillä potilailla, jotka käyttävät rekombinanttivalmisteita. Tutkimusmenetelmän soveltuvuutta arvioitiin käyttämällä kansainvälistä referenssiä, kaupallisia vakioita ja kontrolleja, potilasnäytteitä (32 kpl) ja verenluovuttajanäyteaineistoa (147kpl). Tutkimus suoritettiin kokeellisesti ja tulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin. Hyytymistekijä VIII aktiivisuuden määrittäminen toteutuu luotettavasti kromogeenisella substraattimenetelmällä. Mittausalue on 1,0–160 % ja määritysraja 1 %. Lineaarisuuden korrelaatiokerroin on normaalikuvaajan alueella 0,997 ja matalan kuvaajan alueella 0,998. Tarkkuus (saanto) on normaalialueella 103 % ja 107 % matalalla alueella. Sisäinen toistotarkkuus 50 % F VIII aktiivisuusalueella on 3,4 %, 5 % alueella 3,1 % ja sarjojen väliseksi toistotarkkuudeksi 50 %:n aktiivisuusalueella saatiin 5,6 % ja matalalla, noin 5% aktiivisuusalueella 10,9 %. Mittausepävarmuudeksi määritettiin 15 %. Viiteväliksi saatiin kaikki veriryhmät huomioiden 60–188 %. Kromogeeninen substraattimenetelmä mittaa tarkasti ja toistettavasti hyytymistekijä VIII aktiivisuutta plasmanäytteestä. Erityisen käyttökelpoinen menetelmä on mitattaessa A-hemofiliapotilaiden korvaushoitotasoa niiden potilaiden kohdalla, joiden profylaksia on B-domeeniton ReFacto-rekombinanttivalmiste. Jatkotutkimushankkeena kannattaisi vertailla kromogeenista substraattimenetelmää ja sellaista yksivaiheista one stage -menetelmää, jossa käytettäisiin uusia ja puhtaammin eroteltuja fosfolipidivalmisteita, jotka paremmin muistuttavat trombosyytin faktori III:n biologista rakennetta ja toimintaa.
see all

The aim of the research was to find out if the coagulation factor VIII chromogenic sub-strate method is suitable for clinical laboratory use and determine the reference interval of this method. The goal of this research was to find a laboratory method that reliably measures the treatment level of those haemophilia A patients that use recombinant products. The suitability of the method of research was evaluated by using international refer-ences, commercial standards and controls, patient samples (32 pcs) as well as blood donor material (147 pcs). The research was conducted through tests and its results were analysed using statistical methods. The activity of coagulation factor VIII is determined reliably by using a chromogenic substrate method. The measurement range is 1.0–160% and the detection limit is 1 %. The linearity’s correlation coefficient is 0.997 based on a normal standard curve range and 0.998 based on a low standard curve range. The precision rate in a normal range is 103 % and 107% in a low range. The intra reproducibility in a 50% F VIII activity range is 3.4% and 3.1% in a 5% range. The reproducibility in 50% F VIII activity between series was 5.6% and in a low activity range of around 5% it was 10.9%. The measurement uncertainty was determined at 15%. The reference interval, taking into account all blood groups, was determined between 60% and 188%. The chromogenic substrate method measures accurately and repeatedly the activity of coagulation factor VIII from plasma samples. The method is especially suitable for measuring the replacement therapy of those haemophilia A patients, whose prophylaxis is a B-domain deleted ReFacto recombinant product. For further research it would be useful to compare the chromogenic substrate method to a one stage method, which would use new and purer separated phospholipid reagents that would better resemble platelet factor III’s biological structure and function.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Saarinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.