University of Oulu

Mikroyrittäjien informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt: tutkimusympäristönä pienlevy-yhtiöt

Saved in:
Author: Lehto, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 115
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201402201132
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lehto, 2014
Publish Date: 2014-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huotari, Maija-Leena
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Suominen, Vesa
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä mikroyrittäjien informaatiokäytännöistä ja -käyttäytymisestä. Tutkimusympäristönä olivat suomalaiset pienlevy-yhtiöt. Selvitin, millä tavalla informaatiokäytännöt ja -käyttäytyminen ilmenevät pienlevy-yhtiötoimijoiden käytännön toiminnassa. Informaatiokäytännöt ja -käyttäytyminen tässä tutkimuksessa kattoi tiedontarpeet, -hankinnan, -lähteet, -käytön sekä tiedon tallentamisen ja jakamisen. Selvitin voiko Savolaisen (2008) informaatiokäytäntöjen mallin sovellusta käyttää tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä mikroyrittäjyyden ja pienlevy-yhtiötoiminnan tutkimiseen. Pienlevy-yhtiötoiminnan vahvasti sivutoimiseen yrittäjyyteen perustuva epämuodollinen luonne antoi aihetta soveltaa yhtiöiden toiminnan tutkimiseen arkielämän informaatiokäytäntöjen mallia. Tutkimusaineiston keräsin laadullisin menetelmin. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytin seitsemää teemahaastattelua ja täydentävinä aineistoina haastattelujen yhteydessä keräämiäni tiedonlähteiden horisonttipiirroksia sekä tutkittavien levy-yhtiöiden kotisivuja. Laadullisen tutkimusaineiston analysoin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että informaatiokäytännöt ja -käyttäytyminen ilmenevät pienlevy-yhtiön toiminnassa hyvin monin tavoin, ja ne ovat merkittävässä roolissa toiminnan harjoittamisessa. Tietoa tarvitaan levyjen julkaisemiseen, mutta myös julkaisun jälkeen tapahtuvaan toimintaan. Tiedonlähteinä internet ja tuttavat koetaan tärkeimmiksi ja levy-yhtiöiden välinen vuorovaikutus on vahvaa ja toiminta on hyvin yhteisöllistä. Muiden mielipiteitä ja omaa kokemusta pidetään tärkeimpinä tiedon arviointitapoina. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys soveltui pienlevy-yhtiötoiminnan tutkimiseen toiminnan epämuodollisen luonteen johdosta. Se ei kuitenkaan välttämättä sovellu yleisesti mikroyrittäjyyden tutkimiseen. Pienlevy-yhtiötoiminnasta tuli esille piirteitä, jotka vahvistivat oletusta pienlevy-yhtiötoiminnan epämuodollisesta luonteesta, mutta myös muodollisia piirteitä oli havaittavissa. Laadullisin menetelmin kerätty aineisto oli sopiva tämän tutkimuksen tarpeisiin. Haastattelujen suurempi määrä tai laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistäminen voisi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa voitaisiin keskittyä tarkemmin jonkin informaatiokäytäntöjen osa-alueen tutkimiseen tai testata tämän tutkimuksen viitekehystä jonkin muun alan mikroyrittäjyyden tutkimiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Lehto, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.