University of Oulu

Opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen yhteydestä nuorten elämänhallintataitojen kehittymiseen

Saved in:
Author: Mäkelä, Päivi1; Saglamer, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403141197
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Mäkelä; S. Saglamer, 2014
Publish Date: 2014-03-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulvinen, Veli-Matti
Reviewer: Ulvinen, Veli-Matti
Turpeinen, Juha-Matti
Description:

Tiivistelmä

Yrittäjyyskasvatus on ollut kirjattuna peruskoulun opetussuunnitelmaan aihekokonaisuutena jo vuosia, mutta se ei ole vielä laajalti vakiintunut peruskoulujen oppiaineiden tavoitteisiin tai koulujen toimintakulttuuriin. Yrittäjyyskasvatusta voidaan painottaa joko sisäiseen tai ulkoiseen yrittäjyyteen. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata yrittäjyyskasvatuksen kasvatuksellisia tavoitteita ja sitä, miten ne tukevat nuoruuden ikävaiheessa elämänhallintataitojen kehittymistä.

Toteuttamamme tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjyyskasvatusta opetusmenetelmänä käyttävien opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksen ja etenkin sisäisen yrittäjyyden yhteydestä nuorten elämänhallintataitojen kehittymiseen. Lähestymme yrittäjyyskasvatusta kasvatustieteellisestä näkökulmasta ja nuoruuden ikävaiheen elämänhallintataitoja tarkastelemme Albert Banduran sosiokognitiiviseen teoriaan sijoittuvan minäpystyvyyden käsitteen avulla. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella lähestymistavalla, jonka tavoitteena on tuoda ilmi tietyn joukon erilaisia tapoja käsittää tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja aineisto kerättiin syys-lokakuun 2013 aikana haastattelemalla kuutta yrittäjyyskasvatusta opetusmenetelmänä käyttävää yläkoulun opettajaa.

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, millaisia käsityksiä opettajilla on yrittäjyyskasvatuksen ja sisäisen yrittäjyyden yhteydestä nuorten elämänhallintataitojen kehittymiseen. Pääongelma jäsentyy kahden alaongelman avulla, joilla kartoitetaan opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta ja sisäisestä yrittäjyydestä sekä opettajien käsityksiä nuoruuden ikävaiheessa tärkeistä elämänhallintataidoista.

Aineiston analyysin suoritimme neljän vaiheen kautta niin, että opettajien käsityksistä muodostui kuvauskategoriajärjestelmä, joka sisältää kolme ylätason kategoriaa ja niiden alakategoriat. Opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta tarkastellaan kolmessa alakategoriassa yrittäjyyskasvatukseen liitettyjen tavoitteiden ja opetuksessa käytettävien menetelmien sekä sisäiseen yrittäjyyteen liittyvien käsitysten kautta. Käsityksiä nuoruuden ikävaiheessa tärkeistä elämänhallintataidoista kuvataan kahdessa alakategoriassa: nuoruuden tärkeät elämänhallintataidot ja nuorten valmiudet suunnitella tulevaisuuttaan. Tutkimukseen osallistuneiden käsityksiä nuorten elämänhallintataitojen tukemisesta yrittäjyyskasvatuksen avulla kuvaillaan kolmessa alakategoriassa: usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa oman elämän kulkuun, omien vahvuuksien tunnistaminen ja oman tulevaisuuden suunnittelu.

Tutkimukseemme osallistuneiden opettajien käsitysten mukaan nuoruuden ikävaiheessa on tärkeää, että nuoret löytävät omat vahvuutensa, uskovat omiin kykyihinsä, heidän pystyvyyden tunteensa vahvistuu ja siten saavat valmiuksia oman tulevaisuuden suunnitteluun. Opettajien mukaan peruskoulussa kasvatustavoitteet painottuvat sisäiseen yrittäjyyteen, johon liitettiin ominaisuuksia kuten omatoimisuus, itseohjautuvuus, määrätietoisuus ja ongelmanratkaisukyky. Nämä sisäisen yrittäjyyden ominaisuudet opettajat mielsivät yrittäjämäisiksi ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistavoiksi; osaksi laajempaa osaamista, joita voidaan kutsua elämänhallintataidoiksi. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan yrittäjyyskasvatuksen avulla voidaan tukea nuoruuden ikävaiheessa tärkeiden elämänhallintataitojen kehittymistä. Tutkimustulokset eivät ole fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti yleistettävissä. Tulokset kuvaavat yrittäjyyskasvatuksen yhteyttä elämänhallintataitojen kehittymiseen ja niiden valossa yrittäjyyskasvatus näyttäytyy yhtenä opetusmenetelmänä, jolla nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä voidaan tukea.

see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Mäkelä; Sanni Saglamer, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.