University of Oulu

Kielellinen ja pragmaattinen suoriutuminen ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 5–6 vuoden iässä CCC-2-menetelmällä arvioituna

Saved in:
Author: Kemppainen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403201213
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kemppainen, 2014
Publish Date: 2014-03-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Reviewer: Yliherva, Tuula
Loukusa, Soile
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella ennenaikaisina syntyneiden lasten kielellisiä ja pragmaattisia taitoja vanhempien täyttämien CCC-2-kyselylomakkeiden pohjalta sekä selvittää, eroavatko nämä taidot täysiaikaisina syntyneistä lapsista 5–6-vuoden iässä. Lisäksi selvitin tutkimuksessa ennenaikaisuuden ja pienipainoisuuden asteen vaikutuksia kielellisiin, pragmaattisiin ja sosiaalisiin taitoihin sekä lopuksi vertailin ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Tutkimuksessa oli mukana 66 lapsen vanhempien täyttämät arviointilomakkeet, jotka sain dosentti Anneli Ylihervan keräämästä tutkimusaineistosta. Keskosaineiston kerääminen oli alun perin toteutettu monikeskustutkimuksena Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa ja verrokkiaineisto oli kerätty puheterapeuttiopiskelijoiden toimesta. CCC-2-seulonnasta saatujen vastausten perusteella ennenaikaisina syntyneillä lapsilla ei esiintynyt eroja kielellisissä, pragmaattisissa tai sosiaalisissa taidoissa täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin verrattuna. Tutkimustulosten kannalta suurin merkitys oli ennenaikaisuuden asteella. Sosiaalisissa taidoissa pärjäsivät huonoiten lievästi ennenaikaisina syntyneet lapset, kun taas kielellisissä ja pragmaattisissa taidoissa erittäin ennenaikaisina syntyneillä lapsille esiintyi eniten ongelmia syntaksin, stereotyyppisen kielen ja ei-kielellisen kommunikaation alueilla. Tyttöjen ja poikien vertailussa sukupuolella ei näyttänyt olevan merkitystä kielelliseen tai pragmaattiseen suoriutumiseen, vaan erot painottuivat sosiaalisiin taitoihin, joissa pojilla esiintyi huomattavasti enemmän vaikeuksia kuin tytöillä. Pieniä eroja saatiin myös yksittäisissä kysymyksissä, mutta erot olivat lähinnä satunnaisia. Ennenaikaisina syntyneet lapset eivät eronneet merkitsevästi täysiaikaisina syntyneistä lapsista kielellisissä ja pragmaattisissa taidoissa 5–6 vuoden iässä CCC-2-menetelmällä arvioituna. Erittäin ennenaikaisina syntyneet lapset suoriutuivat kuitenkin muutamilla kieltä ja pragmatiikkaa mittaavilla osa-alueilla heikommin kuin muut keskoset ja verrokkiryhmä. Syntymäpainon mukaisessa tarkastelussa hyvin pienipainoisina (1000–1499g) syntyneet lapset suoriutuivat heikoiten epäsopivaa puhetapaa mittaavissa kysymyksissä. Ennenaikaisina syntyneiden tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroja kielellisessä tai pragmaattisessa suoriutumisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Kemppainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.