University of Oulu

Yhteistyöverkostot ja sosiaalinen pääoma seudullisessa suunnittelussa : tapauksena Turun kaupunkiseudun rakennemallityö

Saved in:
Author: Rusanen, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201403261219
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rusanen, 2014
Publish Date: 2014-03-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Moisio, Sami
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Luukkonen, Juho
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Kaupunkiseutujen roolin vahvistaminen on keskeinen tavoite aluekehittämisessä ja -suunnittelussa. Vapaaehtoisuuteen perustuva kaupunkiseutujen suunnittelu edellyttää uudenlaisten kumppanuuksien ja yhteistyörakenteiden muodostamista. Tässä työssä tarkastellaan Turun kaupunkiseudun rakennemallityön puitteissa tehtyä seudullista suunnitteluyhteistyötä. Rakennemalli on neljäntoista Turun kaupunkiseudun kunnan sekä seudullisten toimijoiden yhteistyössä laatima strateginen maankäytön suunnitelma. Rakennemalli on esimerkki uudenlaisista alueellisen hallinnan malleista, joiden mukaisesti alueellisen kysymysten, kuten aluerakenteen kehityksen hallinta tapahtuu hierarkkisen hallinnon sijaan eri toimijoiden muodostamissa yhteistyöverkostoissa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rakennemallityötä varten muodostettu yhteistyöverkosto toimii seudullisen suunnittelun näkökulmasta Turun kaupunkiseudulla. Tutkimuksessa yhteistyöverkoston toimintaa ja siihen vaikuttaneita tekijöitä tarkastellaan sosiaalisen pääoman ja verkostoteorian kautta. Työssä eritellään verkostotoimintaan liittyviä piirteitä sekä avataan sosiaalisen pääoman merkitystä yhteistyötä helpottavana resurssina rakenteellisen ja kognitiivisen sosiaalisen pääoman käsitteiden kautta. Lisäksi selvitetään, miten rakennemallityö vaikuttaa yhteistyöhön ja luottamuksen kehittymiseen seudulla. Työn empiirinen aineisto koostuu syksyllä 2012 kerätyistä Turun kaupunkiseudun rakennemallityössä mukana olleiden kuntien sekä seudullisten organisaatioiden edustajien haastatteluista. Työssä hyödynnetään myös rakennemallityöhön liittyviä suunnittelu- ja muita asiakirjoja. Aineiston analyysissä käytetään laadullista sisällönanalyysiä. Rakennemallityössä on mukana kuntien viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, seudullisia toimijoita ja muita sidosryhmiä. Rakennemallia pidetään Turun kaupunkiseudulla hyvänä saavutuksena huomioiden suuren osanottajajoukon ja kuntien aiemmat vaikeat yhteistyösuhteet. Prosessissa nousee esiin sekä rakenteellisen että kognitiivisen sosiaalisen pääoman merkitys. Rakennemallin laatimista helpottavat aiemman yhteistyön kautta eri osapuolten välille muodostuneet siteet ja tavat työskennellä. Eri osapuolten sitoutumista prosessiin sekä yhteistä tahtotilaa ja näkemyksiä seudun kehittämisen suhteen vahvistetaan laajan osallisuuden kautta. Valtion rooli rakennemallin kaltaisissa seudullisissa yhteistyöhankkeissa on merkittävä. Turun kaupunkiseudun rakennemallia ei olisi laadittu ilman valtion ohjausta. Tutkimuksessa nousevat esiin verkostoihin liittyvät ongelmat, kuten vapaaehtoisuudesta johtuva epävarmuus, odotus toiminnan vastavuoroisuudesta sekä epätasaiset valtasuhteet. Suurin avoin kysymys rakennemallien kohdalla on niiden epämuodollisuus ja asettuminen maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolelle. Käytännössä mallin tavoitteiden toteutuminen on kuntien tahdon varassa. Sosiaalisen pääoman eli luottamuksen ja vastavuoroisuuden normien merkitys korostuu, kun mallin tavoitteita siirretään käytäntöön kuntien omien sitovien suunnitelmien kautta. Epävarmuus ja epäluottamus voivat kuitenkin estää rakennemallissa yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamisen. Vaikka rakennemallin pitkän aikavälin vaikutusta maankäyttöön on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa, koetaan työn vaikuttaneen myönteisesti yhteistyöhön ja luottamuksen kehittymiseen seudulla. Rakennemallit toimivat välineinä, joilla luodaan pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle ja vahvistetaan toimijoiden sosiaalista pääomaa seuduilla. Verkostojen soveltumista maankäytön suunnitteluun tulisi kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä vuorovaikutus seuduilla on aina paikallisesti määrittynyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Rusanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.